Календарь событий

14 ноября 2023

Аналыкъ капиталдан ай сайын тёлеуле

Ай сайын аналыкъ капиталдан 3 жылы толмагъан сабийге тёлеулени бизни республикада 523 юйюр аладыла. Къыралны жанындан болушлукъну бу тюрлюсю файдалары жашау этерге керекли ахчаны эм аз 2 ёлчемине жетмеген юйюрлеге этиледи, пособияны тохташдыргъанда ата бла ананы ишлегенлерине бла къалгъанларына, мюлклерине къаралмайды.  

Келир жылда тамамланырыкъ борчла кёпдюле

 КъМР-ни Башчысы Казбек Коков 2024 жылда тамамланыргъа керекли борчланы эм болжалгъа салмай этиллик сорууланы юсюнден жыйылыу бардыргъанды.

Экстремизмге къажау бирча къаты сюелирге

Къабарты-Малкъар къырал  гуманитар-техника  колледжде  «Кёрюп болмаулукъгъа  бла  зорлукъгъа – угъай» деген федерал программаны  чеклеринде  оператив  профилактика тюбешиу къуралгъанды. Бу жумушда  жаш  тёлюню ётюрюк  болумлагъа алданып, террор бла  байламлы «Колумбайн» биригиуге  къатышмазча  чакъыргъандыла. Тюбешиуге КъМР-ни жаш тёлюню ишлери  жаны  бла  министерствосуну  бла МВД-ны Экстремизмге  къажау  кюреш бардыргъан арасыны  келечилери    къатышхандыла.

«Севкаврентген-Д» заводха - 65 жыл

«Севкаврентген» къуру Къабарты-Малкъарда угъай, саулай Россейде, кёп къыраллада да белгили предприятияды. Ол 1958 жылда Майский шахарда ачылгъанды. Кеси да рентген оборудование чыгъарыу бла кюрешип тургъанды. Аны республиканы ара шахарында угъай, къыйыр тийрелеринде къурауну магъанасы жаш адамланы иш бла жалчытыу эди.

«Энди ишлеп тебирегенлеге болушлукъну къуралгъаны аламат жумушду»

Узакъ тау элде ёсген жаш тёлю окъуу махкемеледе билим алып, артда ызларына къайтып ишлерге итинселе, аллай шарт кёллендирмей къоймайды. Нек дегенде туугъан, жашагъан да эллерин айнытырыкъ, аны тамблагъы болумун игилендирлик, жамауатны мурдорун къурарыкъла да аладыла – бюгюннгю жаш тёлюбюз.

Къарт кишини жарсыулары

Ахыры. Аллы 13 ноябрьде басмаланнганды.

Сен айланнган, жюрюген жерде къартлыкъларында менича юй бийчелеринден айырылып къалгъанлагъа бир тюрлю тёре бармыды? Алагъа ким, къалай оноу этеди? Огъесе мындан арысындан дуниядан тюнгюлюп, къолларыбызны да бошлап, ахыр кюнюбюзню тауушсуз сакъларгъамы керекбиз?

Хапарын бошай,  тамата анда, узакъда бир сейир зат эслегенча,  кёзлерин да бир жанына буруп, онг къолун сакъал тюбюне тиреу эте, терен сагъышха къалды.

АНТ

… Артур, ишден арып келип, телевизоргъа да къарамай, жукъларгъа жатды. Жукъу уа кирмейди кёзюне, жюрегини эски макъамы эсине келип, тюшюндеча эшитиледи:

Сюймекликге кюлгенле

Тангны аз къырау къакъгъаны анда къызгъыл, сары, жашил тереклени алыкъа чапыракъсыз эталмай, бир сейирлик жарыкълыкъ бар эди чегет бетде. Терезеси ары айланады да, ары къараргъа бек сюйюучюдю Халимат.