Календарь событий

13 ноября 2023

Жангызлыкъдан къачханла

– Алгъын жангыз тиширыула аз эдиле элде. Баям, оноу эр кишилени къолларында болгъандан эди алай, бу мынга, бу да мынга тийишлиди деп сайлагъандыла къартла. Бюгюн а сайлагъан да аз, бюсюреген андан да аз. Иги да, бай да жашау нёгерле излегенле кёпдюле, тапханла къаллай бир болурла ансы.

АНТ

Темуккуланы Адилни кезиулю хапарларын басмалайбыз. Аны жигитлерини къадарлары кимни да эсин бурурчадыла. Бу жол да аладан бири бла сизни шагъырей этерге сюебиз.

 

Ыспас этип, жюрек ыразылыгъын билдиреди

Республикада жашагъан кёпле  бир-бир сылтаула бла  саулукъларына бакъдырыргъа, операция этерге башха шахарлада клиникалагъа барадыла. Анда  кеслерине къаратып, эс табып, саулукъларын игилендирип, жашаугъа ийнаныулукълары бла къайтханла да,  насыпха,  кёпдюле.

Къарт кишини жарсыулары

Остановкада шинтикге олтуруп, автобусну сакълайма. Къатыма мен эрттеден бери да таныгъан бир жашаулу адам келип чёгеди. Тамата дегенде да, юч жыйырма жылдан атлагъан болур. Ол да жашагъан адамгъа алай кёп тюйюлдю. 

Магъаналы жумушха уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!

Сабийликни жарыкъ этген байрам

«Ашхана» проектни бардыргъан Мокъаланы Гульнара сабийлени  айныуларына  жарагъан  кеп  сейир жумушла  къурайды.  Бу  кюнледе  да    «STARTUM» сабийлеге билим берген  арада   мастер-класс  болгъанды. Ары отуздан  аслам  бала  къатышханды,   эм гитчечикге уа  юч  жыл  бола эди.  Аланы санында  белгили  жырчыбызны  Тёппеланы  Алимни да  къызчыкълары  бар эдиле.

Билимни бла чыгъармачылыкъны арасы

Быйыл Элбрус районну Мокъаланы Магометни атын жюрютген сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъ арасы 70-жыллыгъын белгилегенди. Жыл сайын бери 1000-1200 гитче жюрюйдюле, аланы араны кесинде, сора билим бериу учрежденияла бла келишимле тауусуп, Тырныауузда бла талай элледе мектепледе да юйретедиле. Чекленнген онглары болгъан балалагъа «Энчи сабий» деген ара да къуралгъанды. Алада сабийле фахмуларын айнытадыла, билимлерин ёсдюредиле, жангы тенгле табадыла.

Жылланы къарачай-малкъарча санау

Жылланы къарачай-малкъарча санау тюрколог Акъбайланы Харунну тинтиулерине жарашдырылгъанды.