Календарь событий

12 ноября 2023

Сынам жыйышдырыргъа, шуёхла табаргъа да – ахшы амал

Къабарты-Малкъар гуманитар-техника колледжни, «Правону сакълау эмда башчылыкъ этиу» билим бериу кластерни окъуучулары да  «Профессионалитет»  федерал проектге кёре  Москвагъа барып,  «Абилимпикс-2023» миллет чемпионатха  къатышхандыла. Андан къайтхандан сора, ала тенглери  бла тюбешгендиле.

«Табийгъатыбызны тамашалыгъы назмула тизерге кёллендиреди»

Жаш  тёлюбюзню  санында табийгъатны  бек  сюйген,  аны  сакълар ючюн  амал  этгенле бардыла.  Моллаланы Малика аллай инсанларыбыздан бириди.  Ол кеси Огъары  Басханданды, ариулукъну  арасында  жашагъаны себепли гитчелигинден  да  табийгъат  бла  байламлы  билим  алыргъа итиннгенди.  КъМКъУ-ну  биология бёлюмюн  тауусханды, РАН-ны Тау этеклени  тийрелерини А.К.Темботов атлы  экология институтуну  аспирантыды, илму  къуллукъчусуду. КъМР-ни Башчысыны жаш алимлеге илму эм инновацияла жаны бла  саугъасыны лауреатыды, алгъаракълада уа  Агъач мюлкге жораланнган илму ишин къоруулап,  биология илмуланы кандидаты болгъанды. 
 

Эл-Журт

Бахсан ауузу бла ёрге бара, Тырныаууздан юч-тёрт къычырым ётгенлей, Бахсан сууну сол жанында, ариу кюнлюм  бетде, тик къаяны аллында оюлгъан таш хунала бла юй-журт мурдорла кёребиз. Ала суу жагъадан башлап къая этегине дери жетедиле. Кенгден къарасанг, былай гитче жерчикге да ушайды. Алай жууукъ барсанг, аны уллулугъу, эркинлиги кёрюнеди. Элни баш жанында уа, ичине мал кирмезча къаты бегитилип, къабырстанны кёребиз.