Календарь событий

11 ноября 2023

«Табийгъатыбызгъа сакъ болургъа излейме»

Бизни республика дунияны эм ариу жерлеринден бири болгъаны баямды. Аны тамаша табийгъатын  кёрюрге жангыз Россейден угъай, тыш къыралладан да кёп адамла келгенлей турадыла.

Ана тилге бла ариу къылыкъгъа тюшюндюре

Нальчикни алтмыш ючюнчю сабий садыны мурдорунда ана тилледен юйретгенлени республикалы  семинарлары къуралгъанды. Ол «Мектепге дери билим бериуде малкъар тилге окъутууну болушлугъу бла сабийлени жамауатда тохташдырылгъан мардалагъа тюшюндюрюу» деген тема бла байламлы бардырылгъанды. Аны муратларындан бири уа алыкъа школгъа жюрюмеген  сабийни ана тилни сейирлигине бла ариу къылыкълы болууну ышанларына юйретиу болгъанды.

Аланы кишиликлери, антха кертичиликлери юлгю болгъанлай къаллыкъды

2005 жылны 13 октябри Къабарты-Малкъарны, артыкъда аны ара шахарыны жамауатыны эсинде бушуулу кюнча къалгъанды. Аны мамырлыкъгъа батылып жашагъан адамлары ол кюн эрттенликде элгенип уяннгандыла. 

Хыйлачылагъа алданып, эшикде къалмазча

Роскадастрны регионда бёлюмюнде абадан жыл санда адамла фатарларын, мюлклерин къалай сакъларгъа боллукъларын эм палата тамамлагъан жумушланы тынч хайырланыуну амалларын ангылатхандыла.

Агропромышленность бёлюм электрокюч бла толусунлай жалчытынады

«Россети Шимал Кавказ» компания Къабарты-Малкъарда агропромышленность бёлюмде 80 чакълы объектге 7 мВт электрокюч жиберип башлагъанды. Аланы арасында малла жайыу бла кюрешген мюлкле, теплица комплексле, терек бахчала эмда жемиш продукцияны жыйыучу объектле да бардыла. Районланы юсюнден айтханда, барындан да кёп Чегем районнга эс бёлгендиле: мында 18 эл мюлк предприятиягъа 2 МВт жиберилгенди. Ток ызлагъа къошулгъан жангы объектлени саны уа (19) Урван районда кёбюрек болгъанды.

Жаш тёлюню юйретиуде уллу жумушну тамамлайдыла

Къашхатауну физкультура-саулукъ кючлеу комплекси (ФОК) «Россейде физкультура бла спортну айнытыу» федерал программаны толтурууну чегинде ишленнгенди, анда спортну оюн тюрлюлери эм гимнастика бла кюреширча зал бла 300 къараучуну сыйындырырча трибунала, 25-метрлик бассейн, фитнес зал, тренажёрлары бла отоу, административ эм болушлукъчу кабинетле, кийинирча, жууунурча жерле, жанында футбол майдан бардыла. Жараугъа чекленнген онглары болгъан адамла келалырча да мадарла этилгендиле. Анда волейболдан, гитче-футболдан, жюзюуден республикалы эм регионла аралы эришиулени бардырыргъа да боллукъду.

Документле

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

Б Е Г И М И

7 ноября 2023 г.                          № 232-ПП

г. Нальчик

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Сайлаууна кертичилей къалады

Саулукъ сакълауну башха-башха бёлюмлерин сайлап, алада билимлиликлери, окъуулулукълары, жамауатыбызгъа къайгъырыулукълары бла айырмалы болгъан жашларыбыз бла къызларыбыз асламдыла, къудуретни ахшылыгъындан. Биз да аллай адамларыбызны барлыкъларына къууанабыз, керек кюнде ёз саулугъубузну,  жууукъ-ахлуларыбызны саулукъларын да алагъа ышанабыз.

Иш бериучю бла даулашдан эсе келишиулюк хайырлыды

 Ишчи замандан кеч къалсанг, неда ахырда келмей къалсанг, урунуу низамгъа башха бузукълукъ этсенг, таматанг аны сылтауларын ангылатырынгы излерге боллукъду. Бу кезиуде уа документни тюз жазыу артыкъда магъаналыды. Бу къысха статьяда аны къалай къураргъа кереклисин ангылатыргъа сюебиз.