Календарь событий

10 ноября 2023

Жюзжыллыкъ къартны айтханы

- Сен кёп жылланы жашадынг, акъсакъал, кёпню кёрдюнг, кёп зат билдинг, жашау сынауда акъылман болдунг, мындан арысында да  ёмюрюнг узакъ болсун, айтчы, сен, жашау дегенинг ол неди, къайдан къалай келеди, къайры кетеди, аны жангыдан къайтарыргъа онг бармыды, огъесе уа… Сен жашау жолунгу къалай ёнчелединг, не затынгы тас этип жарсыулу болдунг, бек уллу къууанчынг а не болду, айтчы тамата, неди бу дунияда бек багъалы эмда сыйлы, адам жашаудан тоямыды?

Эллеге билимли, тири жаш тёлю керекди

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны Агропромышленный комплекс, табийгъат байлыкъланы хайырланыу, къудуретни сакълау эм экология жаны бла комиссиясы кезиулю жыйылыуун Май районну Ново-Ивановское элинде 7-чи лицейде бардыргъанды. Анга жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону, жаш тёлю политика жаны бла специалистле, районну шахарларыны эм эллерини башчылары къатышхандыла. Ала жаш тёлюню башламчылыкъларын жашауда бардырыуда къаллай болушлукъ этилгенин, жаш адамла айнырча, социал жашаугъа тири къатышырча не онгла болгъанын сюзгендиле. Энчи эс добровольчествону айнытыугъа, жаш тёлю муниципал даражада оноула чыгъарыугъа, жамауат-политика ишге къошулурча этиуге бёлюннгенди.

Сабийлени фахмуларын ёсдюрюрге себепле

Онючюнчю сентябрь Ыргъакъ бла  эшиуню халкъла аралы  кюнюдю. Аны  бла  байламлы  Къабарты-Малкъарны гуманитар-техника колледжинде  окъугъан  студентлеге  аны  бла  байламлы  мастер-класс  кёргюзтюлгенди. Аны «Ашхана» проектни бардыргъан Мокъаланы  Гульнара  къурагъанды.

Юч мингден аслам адам саулукъларын кючлегендиле

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосуну келечилери солуу эм саулукъну  кючлеу  халны дайым тинтгенлей турадыла, бу жол ала «Маяк» санаторийде болгъандыла.

Документле

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

Б Е Г И М И

7 ноября 2023 г.               №231-ПП

г. Нальчик

Агрономия университетни къонакъбайлыгъы

Къабарты-Малкъар къырал аграр университет озгъан айны ахыр кюнюнде къонакъла алгъанды. Бу жол вузгъа Черек эмда Элбрус райондан, сора дагъыда Прохладный  шахардан школчуланы къаууму келген эди. Жюз бла жарым сабийни ары «Алимде къонакъда» деген Битеуроссей проектни чеклеринде чакъыргъандыла.

Товар ючюн тёленнген ахчаны къайтарыргъа боллукъмуду?

Качествосу осал болгъан товарны багъасын къайтарыргъа сюйгеннге закон бла неллай бир заман бериледи? Аны юсюнден Роскачествону хайырланыучуланы эркинликлерин къоруулау жаны бла бёлюмюню башчысы Игорь Поздняков хапарлагъанды:

«Право низаны сакълаучусуну усталыгъын сайлагъан эсенг, бу атны кир къондурмай жюрютюрге борчлуса»

Полицияны полковниги Атмырзаланы Мухадинни жашы  Заурбий КъМР-де МВД-ны Эксперт-криминалистика арасыны башчысыны орунбасарыды, криминалистика экспертизаланы бёлюмюне башчылыкъ этеди.  Биз РФ-де Ич ишле органлада ишлегенлени кюнюню аллында аны бла криминалист усталыкъны энчиликлерини, аманлыкъ этилген жерде экспертле къаллай жумушла толтургъанларыны эм кёп башха сейир затланы юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.

Сиз а къалай сунасыз?

Къырал Думаны къараууна школда дерслени кезиуюнде окъуучулагъа телефон бла кюреширге къоймазгъа деген законну проекти берилгенди. «Устазла битеулю билим бериу программаны толтургъан кезиуде чырмаула болмаз ючюн, дерследе окъуучулагъа телефон бла хайырланыргъа жарамайды», - деп айтылады документни ангылатыу кесегинде.

Санаторийледе солуугъа иги кесек ахча бёлюннгенди

Жылны аллындан башлап Россейни Социал фондуну регионда бёлюмю 205 адамны санатор-курорт багъыу бла жалчытханды, аны ючюн 2,3 миллиондан аслам ахча къоратылгъанды.