Календарь событий

09 ноября 2023

Акъыллы сёз жашаугъа тюзетир

Малкъар халкъны харкюнлюк турмушуну тарыхы байды, бир тёлюден башхасына айтылгъан хапарла жашаудан алыннганлары баямды. Ала жомакъ халда къуралгъан эселе да, магъаналары уа бирди-тюзлюк хар заманда хорлайды, адамны халал къыйыны башына жарамай къалмайды. Бу хапар да жашау бла байламлыды, сайтны окъуучуларына сейир болур деп ышанабыз.

 

«Заманны» хар таулу юйюрге

«Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, белгили адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден басмаланнган материалланы сиз бир башха изданияда табаллыкъ тюйюлсюз.

Таукелни къылыч кесмез

Малкъар халкъны ётгюр уланлары кёпдюле. Адамгъа жигитлик жыл саны бла къошулмайды, ол инсанны жюрегинде болады, керек кезиуде уа ишинде кёрюнеди. Аллай ётгюр жашларыбыздан бири Бёзюланы Хасанны жашы Магометди. Россейге арт кезиуледе кёп къужур ишлеге къажау сюелирге керек болгъанды. Бизни жигитибиз Магомет да биринчи кюнден бери Ата журтну къоруулау борчдан артха турмагъанлай, аскер къуллугъун тийишли толтургъанды.

Тохташдырылгъан тёреле бла бирге жангычылыкъланы да хайырлана

«Устазны бла насийхатчыны жылын» сагъына, Нальчикде онсегизинчи номерли школну директоруну окъутуу-юйретиу жаны бла орунбасары Жеттеланы Людмиланы сайлагъан усталыгъына кертичилей къалгъанын, аны бла бирге уа аслам тёлюню тюшюндюрюуге 50 жылдан асламны ичинде уллу юлюш къошханлай келгенин чертирге тийишли кёребиз. Ол бу мектепге 1971 жылда ингилиз тилден устаз болуп келген эди эм алгъа. Андан бери уа, белгилегенибизча, сайлагъан усталыгъына кертичилигин ачыкълай, жетишимли да бола, окъутханларыны жетишимлерине да къууанады.

 

Жаш тёлюню магъаналы жолоучулугъу

Къабарты-Малкъарда терроризмни эмда экстремизмни профилактикасы бла байламлы программаны чеклеринде  жангы проект бардырылады. Ол жаш адамланы терен сагъыш этерге юйретирге, дагъыда усталыкъларын кючлендирирге къуралгъанды, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал аграр университетден.

Орамланы сугъарадыла

Къайры да нек жюрюйдюле бу адамла, суу алыргъа шауданлагъа? Жер тюбюнден чыкъгъан «зем-зем» суула бар къадарда орамлада. Шахарны бир-бир орамларында  бахчаланы угъай, жолланы сугъаргъан сунарса...

ЛЕВ ТОЛСТОЙ КАВКАЗДА

Кавказ XIX ёмюрде жашагъан орус адамлагъа кийик жерча белгили болгъанды. Алай а аладан бери келгени, мында жашагъан халкъланы къылыкъ хунерлерин, адет-тёрелерин кёрюп, ала бла ушакъ этерге боллукъ шагъырейле табып, Кавказгъа кёз къарамларын тюрлендиргендиле.

Къурулуш ишлени болжалларына бла тынгылылыкъларына энчи эс бурулгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бардыргъан кезиулю кенгешде  къурулушлары миллет проектлеге, федерал эмда республикалы программалагъа кёре бардырылгъан социал мекямланы бла жолланы юслеринден сёлешиннгенди. Ол ишлени болжалларына бла тынгылылыкъларына эс бурулгъанды, келир жылгъа борчла да сюзюлгендиле.

Газетибизде къайсы материалланы жаратасыз?

Миллет тилледе чыкъгъан изданияланы борчлары окъуучуларына бола тургъан ишлени юслеринден билдиргенинден тышында, ана тилни, аны сёз байлыгъын тазалай сакълауду, халкъны айтхылыкъ адамлары бла шагъырей этиудю. «Заман» газет да ол сыйлы борчну толтурургъа итинеди.