Календарь событий

08 ноября 2023

Жоллада къурулуш ишле къалай баргъанларыны юсюнден сёлешгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков 2024 -2027 жыллада жоллада тамамланырыкъ ишлени планы бла байламлы жыйылыуну бардыргъанды.

Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ

У К А З Ы

Эки майдал бла къайтханды

Октябрьни ахырында Дагъыстанда шахматладан СКФО-ну биринчилиги ётгенди. Ол Махачкъаланы 39-чу лицейинде беш кюнню ичинде бардырылгъанды. Биринчиликге  7-18-жыллыкъ 230 жаш шахматчы къатышхандыла.

"Искусстволаны кечеси" зауукълу ётгенди

Быйыл «Искусстволаны кечеси-2023. Россей бирикдиреди» деген маданият акция Халкъны бирлигини кюню бла бирге тюшюп  белгиленнгенди. Нальчикде да анга аслам эс бёлгендиле.

Татыулу эмда битеу къыралгъа белгили ашарыкъды

Мындан алгъа татыулу ашарыкъланы  сайлар мурат бла бардырылгъан битеуроссей  онлайн конкурсда таулу халкъны миллет хычини эм даражалы жерледен бирни алгъан эди. Сёзсюз, ол шартха  кёпле къуаннгандыла, миллет ашарыкъларыбызны андан да ары битеу къыралгъа белгили  этерча амалланы излеп башлагъандыла ол жаны бла ишлерин бардыргъан тири жашларыбыз бла къызларыбыз.

Хрусталь люстра

Хурметли окъуучубуз Темуккуланы Адилни жашаудан алыннган сейир  хапарларын газетибизде дайым басмалай туруучубуз. Аны жигитлерини къадарлары кимни да эсин бурурчадыла.  Бу жол да аладан бири бла сизни шагъырей этерге сюебиз.

 

Баш борч – адамланы жашауларын сакълау

МЧС-де дознавательни иши бек жууаплыладан бириди, бир жерге къыйынлыкъ тюшгенини юсюнден билдириу биринчилени санында анга келеди. Адамланы къутхарыу ишин Къазакъланы Адам 2007 жылда, МЧС-ни Воронежде от ёчюлтюу-техника училищесин бошагъанлай башлагъанды, алгъа Нальчикде от тюшюу надзорну инспектору болгъанды.

Ишчи ахча болушлукъгъа не заманда тийишлиди

Бир-бир компанияла ишчилерине, ала къыйын жашау болумгъа тюшгенде, ахча болушлукъ бередиле. Бу статьяда анга ким эм не заманда эркин болгъанын ангылатыргъа сюебиз.

Таулу миллетни юсюнден билимни кенгертгендиле

Кавказлыланы жамауат къуралыууна, адамланы араларында болумлагъа, тёрелерине, жашау турмушларына, тин хазналарына россейли жолоучуланы, тарыхчыланы, этнографланы араларында сейир не заманда да уллу болгъанды. Тау халкъланы юйюр къуралыуларына, тукъумлагъа юлешиниулерини энчиликлерине, элге, жамауатда башчылыкъ этиуню халларына эс бютюнда уллу эди. Сёзге, белгили орус этнограф эм тарыхчы Марк Косвен былай жазгъанды: «…Кавказны халкъларыны жамауат къуралыулары политика жаны бла бийик даражалы болгъанды, халкъ  эркин болгъанды, аны бла бирге уа жамауатда низам  къаты эди…».  

Магъаналы жумушха тири къатышайыкъ

Сиз республикабызда тамамланнган ишлени юслеринден толу хапар алыргъа сюе эсегиз;

Жигитлерибизни излемлери не жаны бла да жалчытылыныргъа керекдиле

Энчи аскер операциягъа къатышханла фронтдан къайтхандан сора иш бла жалчытылынырыкъларына, юйюрлерини кереклерин тамамлаяллыкъларына ышаннгылыкъ болургъа кереклисин белгилеп, Къырал думаны депутатлары бир ненча законну къабыл кёргендиле. Бу статьяда аланы юсюнден билдирирге сюебиз.