Календарь событий

07 ноября 2023

Жигитни хурметин кёргендиле

Элбрус районда Кишиликни орденини кавелери кичи сержант Бачиланы Алимни хурметине эсгериу жумушла бардырылгъандыла. 

Документле

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Документле

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ

БУЙРУГЪУ

Документле

О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Жангыз газетибизге себеплик этейик

«Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, белгили адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден басмаланнган материалланы сиз бир башха изданияда табаллыкъ тюйюлсюз.

Саулугъунда окъуна аны юсюнден таурухла жюрюгендиле

Тау бийни Малкъарукъланы  Исламны (Дадашны) аты халкъда   кенг белгили болгъанды. Ол  Огъары Чегемде  туугъанды. 

Хайырлы хыяр

Хыяр биринчиден Къыбыла Америкада, тюзюрек айтханда уа, Мексикада ёсюп башлагъанды. Ол уллу кёгетди, адам улу аны хайырланып башлагъанлы жети минг жыл бола кетеди. Хайырлы, витаминледен бла минералладан бай болгъаны, ол кеси да женгил табылгъаны ючюн хыярны кёп миллетлени ашларында тюберге боллукъду.

Хур суратлада ананы аламат сыфаты

 Нальчикде  бардырылгъан магъаналы  жумушладан  бири    Россейни  художестволу академиясыны (РАХ)  келечилери  келгени  бла байламлыды.  Ала «Шёндюгюлю суратчыланы чыгъармаларында тиширыуну  сыфаты» деген  проектни  себеплиги бла келгендиле.   Ол программа  бла  ала СКФО-ну  башха-башха  регионларына  барып, мастер-классла, кёрмючле  бардырыргъа  умутлудула.  Ала бизни республикада тургъанлы къауум  кюн  болады.  Алагъа КъМР-ни Парлементини спикери  Татьяна  Егорова  да  жарыкъ тюбегенди. Аланы проектлерине не  жаны  бла  да  амал  этериклерин  билдиргенди.

Болушургъа хар бири да хазыр болурча

Къыйын болумгъа тюшгеннге тюз болушлукъ эте билирге юйретир мурат бла Нальчикде чемпионат бардырылгъанды, аны «Биринчилени къымылдаулары», МЧС-ни эм «Россейли Къызыл Жорну» жер-жерли бёлюмлери, Къабарты-Малкъарны Катастрофала медицинасы къурагъандыла.

Ачыкъ эшиклени кюню

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны «СОБР» къауумуну аскерчилери кадет классланы курсантларына ачыкъ эшиклени кюнюн бардыргъандыла.

Халкъны бирлигини кюнюнде байрам жумушла битеу субъектледе боллукъдула

«Единая Россия» битеу къыралда да Халкъны бирлигини кюнюнде байрам жумушланы бардырлыкъды. Партияны келечилери фестивальла, автопробегле, энчи аскер операциягъа къатышханлагъа бла аланы юйюрлерине  жандауурлукъ ишле къурарыкъдыла.

Мардадан оздурмасанг - хайырлыды

Кофени юсюнден кёп тюрлю оюмла жюрюйдюле. Бир-бир специалистле ол къарыусуз наркотикди деп окъуна айтадыла, башхалары - мардасын оздурмасанг, аны хатасы жокъду дейдиле. Биз ол соруулагъа жууап излей,  кофени юсюнден  федерал басмалада тапхан билдириулерибизни басмалайбыз.

Жыйымдыкъ команда къуралгъанды

Басхан, Прохладна, Терк, Урван эм Элбрус районладан жюзден аслам жаш гёжеф республиканы ауур атлетикадан биринчилигинде алчы жерле ючюн эришгендиле.

Москвада бардырылгъан «Россия» кёрмючде Къабарты-Малкъар жетишимлерин кёргюзтеди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Москвада бардырылгъан Халкъла аралы «Россия» кёрмючде болгъанды, анда Къабарты-Малкъар Республика кесини жетишимлерин кёргюзтюп башлагъанды.