Календарь событий

05 ноября 2023

«Хорлатама деп къоркъмагъыз, ол жетишимлеге жетдирликди»

Нальчикде художестволу гимнастикадан  «Горные ласточки» регионла аралы эришиуле бошалгъандыла. Турнир Россейни Юг жаны эмда жангы  регионларыны  350-ден аслам жаш спортчусун  жыйгъанды.  Быйыл спортну бу ариу, сейир тюрлюсюнден  эришиуле 11-чи кере къуралгъанларын эмда  КъМР-ни Парламентини 30-жыллыгъына аталгъанларын айтырчады. 

Бий-Мырзаны къаласы

Баргъаны. Аллы 131-чи номердеди

Бий-Мырза, Салал айтхан ырандан къутулуп, ол бекленип тургъан жерге къарагъанды. Огъары экеу олтуруп солурча бир тырхыкъны эслегенди. Салал тургъан жерге ётерге уа онг жокъ. Кёнделени эки къулач, бийиклиги тёрт къулач болгъан сыйдам бетден Салалны къалай ётгени сейир эди.