Календарь событий

04 ноября 2023

Адамланы жашауларын игилендирирге къайгъыргъанды

Тырныауузда бла Минги тауда граждан эм промышленный объектлени къурулушларында уруннган, таулу жерни айныууна уллу къыйын салгъан адамланы араларында Ризаланы Саладинни сагъыныргъа тийишлиди. 

Адамлары, къудурет ариулугъу эм байлыгъы бла белгили эл

Чегем аузунда битеу къыралгъа белгили чучхурлагъа жетгинчи орналгъан  эл малкъар халкъ кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора къуралгъан эллерибизденди.  

Буруннгулу окъала нени юсюнден хапарлагъандыла?

Жашауунда кюн сайын бир жангы зат билген адамгъа насыплыды дерчады. Бюгюнлюкде халкъыбызны тарых байлыгъын, аны къуралыуу къалай болгъанын тохташдырыу, ачыкъланнган затланы да кенг жайыу керек жумушладан бириди. 

Хорламгъа таймай баргъан гёжеф

Ахшы муратла туудургъан спортчуларыбыздан бири Жаникаланы Асланды. Ол дзюдода, самбода, ММА-да жетишимлери бла белгилиди. Спортда жолу уа, чурумлагъа, къыйын болумлагъа къарамай, алгъа барыуну юлгюсюдю.

Бетинден нюр ургъан, къолундан бал тамгъан Фатимат

Залийханланы Аслантокъну къызы Фатимат Шимал Кавказда Совет властьны орнатыр ючюн жанын-къанын аямагъан Ностуланы Батийни жашы Юсюпню юй бийчеси эди. Класс кюрешге къатышханланы асламысыны къадарлары ажымлы бичилгенини юсюнден не кёп айтып турсанг да, аланы жашау жолларын заман кеси ызлагъанына тюшюнюрге керекбиз.

Студентни фахмуларын ёсдюрюрге иги себеплик этедиле

Жырла, ариу макъамла, тепсеуле хар миллетни да энчилигин кёргюзтген шартладыла. Алай халкъ аланы  айнытмаса, эс бурмаса, ёмюрлени жыйылып, тёлюден-тёлюге сакълана келген хазна  тас болуп барлыгъы баямды. Хар халкъны да аллай усталыгъын сакълаугъа, сабийлени фахмуларын айнытыугъа себеплик этген а Нальчик шахарда  Искусстволаны  Шимал Кавказ къырал институтду.