Календарь событий

03 ноября 2023

Документле

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №228-ПП

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 июля 2014 г. № 142-ПП «О Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №226-ПП

О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Жаш тёлюге себеплик этген ахшы проектле

Къабарты-Малкъар гуманитар-техника колледжде «Профессионалитет» федерал проектни чеклеринде ачыкъ эшиклени бир кюню болгъанды. Бу жумушха окъуучула, башха колледжлени студентлери, аланы аталары-аналары, тюзюнлей къараргъа сюйген адамла да къатышхандыла. Программагъа экскурсияла, иш бла жалчытхан организацияланы келечилери бла тюбешиу да киргендиле.

Фахмусу - таркъаймазлыкъ шаудан

КъМР-ни Башчысында Эксперт-аналитика советни таматасы, профессор, РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов, белгили дирижёр Юрий Темирканов ауушханы бла  байламлы бушуу сёз айтханды.

Гёжефлерибиз – республиканы ёхтемлиги

Спорт эм айныгъан районларыбыздан бири Элбрус районду. Ал кезиуледе спортну оюн тюрлюлери жайылгъандыла, бютюнда уа футбол бла волейбол. 

«Окъуулу адамлагъа тынгылап турлугъунг келеди»

Бюгюнлюкде бизни жаш тёлюбюзню кесине жашауда къайсы жолну сайларыгъын алгъадан окъуна толусунлай ангылагъаны, билгени бютюнда ышандырады. Ала не усталыкъда кеслерин кёре эселе да, ол жаны бла билимли, окъуулу болургъа да итинедиле.

Табийгъат байлыкъ бла къалай хайырланабыз

Жер башында болгъан табийгъат байлыкъладан баям, суу эм магъаналыгъа санала болур. Ансыз жашау жокъду - ол баямды. Суу бла къалай хайырланабыз, аны къалай ичебиз деген соруулагъа кёпле жууапла излейдиле. Биз Роспотребнадзору сайтында болгъан билдириуле бла сизни шагъырей этебиз.

Къыстау къышха хазырланадыла

Белгилисича, къыш сууукълада  энергообъектле уллу ауурлукъ бла ишлейдиле, аны ючюн аварияланы да иги кесеги ол кезиуледе болады. Ол себепден  бу кюнледе «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери республиканы электрокюч  комплексин тынгылы хазырларча жумушланы тамамлап кюрешедиле. 

Кабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны Указы № 108-УГ

О внесении изменений в состав постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2020 г. № 15-УГ

 

Кабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны Указы № 109-УГ

О внесении изменений в состав Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской  Республики от 26 февраля 2020  г. № 13-УГ 

 

Магъаналы жумушха бирден къайгъырайыкъ

Багъалы шуёхла!

Ол таулуланы, тауланы да сюйгенди

Малкъар жазыучуланы, поэтлени ишлерине миллет къалай уллу эс бёлгени эски суратлада кёрюнюп турады. Халкъыбыз Ата журтуна къайтхандан сора алдыргъан суратларына къарай келгенде, аланы араларында къабартылы жазыучула бла бирге бир оруслу адам сюеледи. Ол жазыучу, журналист Михаил Киреевди – бар малкъар жазыучуланы шуёху.