Календарь событий

02 ноября 2023

Памяти маэстро, Юрия Темирканова

Уважаемые друзья! С прискорбием сообщаем, что из жизни ушел наш выдающийся земляк, величайший дирижёр мира, Юрий Хатуевич Темирканов. 3 ноября 2023г. с 12 часов в Музыкальном театре в г. Нальчике будет  проходить мероприятие, посвященное памяти великого сына Кабардино-Балкарской Республики.

Министерство культуры КБР

Ноябрьде къаллай законла ишлеп башларыкъдыла?

Хыйлачы сатыучуладан инсанланы сакълау, банкротлукъну амалларын кенгертиу, шёндюгю технологияланы сингдирген компаниялагъа къырал болушлукъ. Ноябрьде кючюне бу жаны бла законла киредиле. Аланы юслеринден статьябызда билдирирге сюебиз.

Мудах хапарны къояйыкъ…

Кюз арты сары, къызыл жабыула жайгъан табийгъатдан, анда, мында, жау чыракълача, жарыкълыкълары кёз къаматхан алтын чапыракълы терекледен кёз алалмай олтурады Пазилят. Ол бу заманны бек сюйюучюдю.

Тюрсюнлери деменгиликни белгилери

Битеу къыралланы энчиликлерин белгилеген шартла бардыла – байракъ, гимн, герб. Байракъ къыралны эркинлигин, бойсунмауун кёргюзтген белгилеринден бириди. Кёп миллетли Россейни ол бирлигин, кючлюлюгюн, бай тарыхын, ниетлерин ачыкълайды.

Нюр бетли, ариу тилли устазым

Дунияда кёп инсанла бардыла, бирлери бла нени  юсюнден ушакъ этерге билмейсе, башхала бла  сёлешгенингден  хайыр  кёрмейсе. Бирде уа аллай  сейир  адамла  тюбейдиле, тенгиз  кибик  теренле, ачыкъ  жюреклиле. Ала   бла  ушакъ  этсенг,  сейир  боласа,  хар  сёзлери  да  жюрекге  балхам  болурча алай  тамаша затланы къайдан  биледи деп.  Аллай  инсан  устаз  болса уа, ол окъуучугъа керти байлыкъды.

Минги таугъа келип, жашауларын аны бла байлагъанла кёпдюле

Минги тау ариу табийгъаты, таза хауасы, гара суулары бла кёплени кесине тартады, аны бир кере келип кёргенле арта къайтыргъа сюедиле. Приэльбрусьеде солургъа сюйген адамла бу сейирлик, ариу жерни озгъан ёмюрню отузунчу жылларындан бери сайларгъа итинедиле. Мында туризмни кёп тюрлюсю айныпды: Элбрусха эм кёп башха тиклеге бла къаялагъа ёрлеу, азауда бла Чегетде лыжалада бла сноубордлада учуу, ауузлагъа экскурсияла, жаяу эм атлада жолоучулукъла, чабакъ тутуу, дарман хансла, гара суула, таза хауа бла багъыу. Алай бла мында хар адам да кёлюне жетерча солууну сайлаяллыкъды.  

Монглукъ- уруннган жерде болады

Зольск районда орналгъан Хабаз элни 1865 жылда Огъары Малкъардан кёчюрюлген   Созарукъланы, Уяналаны, Улбашланы, Аппайланы, Ёзеланы, Боташланы, Гошийланы, Саранайланы, Тебеланы, Джангуланланы эм башха тукъумланы келечилери къурагъандыла. 

Биринчи жерге чыкъгъандыла

Къабарты-Малкъарны «Айтишникле» деген командасы Москвада «Жетишимни технологиясы» деген Битеуроссей технологиялы олимпиадагъа къатышханды. Аны «Келир заманны производствосу» деген бёлюмюнде уа бизни къауумубуз биринчи жерге тийишли болгъанды.