Календарь событий

01 ноября 2023

Жаш тёлюню тамблагъы кюнюне къайгъыра

«Азимут» къонакъ юйню  конференция залында «Къыралыбызны тёрели тин-ниет байлыкъларын сакълау» деген ат бла конференция бардырылгъанды. Аны  «Дружный Кавказ» жаш тёлю клуб бардыргъанды.

ПОЭЗИЯНГ – халкъны жыры

Шахарда, элде да кюз арты. Ол быйыл ариуду – кюнлю, гюл бояулу, жарыкъ. Ма быллай кюн жаратылгъан болур эдинг сен. Жюз жылынгдан атлагъанса, иги кесек заман болады, бизни къоюп, керти дуниягъа кетгенли, алай а, деберинг бийикден-бийик бола, сёзюнг жангы кюч ала, жашайса бизни бла. Келебиз санга къууанчыбыз, къыйынлыгъыбыз бла, сорууубуз, сурауубуз бла. Сен а, эртте кюнледеча, эсибизге эс къоша, къарайса бийиклеге. Айырылмагъанса аладан бир заманда да. Чегемлисе, таулу.

Жашырын къысдырыкъ

Жууаш, чачы кюмюш бет ала башлагъан, орта жыл санлы эр киши ара мюлкде бухгалтерди. Сабырды, бир артыкъ сёз ауузундан чыгъармаз. Айтса да, хар сёзюне жюз сагъыш этер. Уллугъа - уллуча, гитчеге гитчеча сёлеше биледи, ариу тиллиди. Аны битеу эл да сюеди, хурмет этеди.

Тамаша табийгъаты, ариу адетлери бла жюреклени бийлеген жер

Къабарты-Малкъар къонакъбайлыгъы, ариу жерлери, жарыкъ адамлары бла белгили жерди. Аны Уллу Ата журт урушха дери тарыхны юсюнден айтханда, 1936 жылны 5 декабринде РСФСР-ни ичинде Къабарты-Малкъар Автоном Совет Социалист Республика къуралгъанды. Аны миллетлери тамблагъы жарыкъ кюннге ийнана уруннгандыла, жашагъандыла, алай ол жарыкълыкъны жер башыны эм къанлы урушу бузгъанды, ызы бла ёмюрледен жашап келген жеринден малкъар халкъ Орта Азиягъа кёчюрюлгенди. 1957 жылда, таулула жерлерине къайтарылгъандан сора, республика да алгъыннгы миллет-политика болумуна къайтышханды.

Къушдан тюк жыртхан жигит

Бурун заманлада  Малкъарда жашагъан уланла жигитликлери бла атларын айтдырып болгъандыла. Бюгюн газетни сайтында белгили уучуну Уллубашланы Башулукну жашы Уучуну юсюнден кёп жылланы редакция бла байламлыкъ жюрютюп тургъан Туудуланы Борисни хапарын басмалайбыз.

От ёчюлтюучюледе къонакъда

Сабийлени от ёчюлтюу-къутхарыу бёлюмлеге къонакъгъа чакъырыу ахшы тёреге айланнганды, бу жол Нарткъаланы биринчи лицейини окъуучулары бешинчи номерли къутхарыу бёлюмде болгъандыла. 

От ёчюлтюучюню ишини даражасын кётюре

Нальчикде от ёчюлтюу-къутхарыу спортдан республикалы эришиуле бардырылгъандыла. Анга МЧС-ни регионда Баш управлениясыны онеки къаууму къатышхандыла. Юч кюнню ичинде ала кеслерин юйрениуле баргъан къаланы терезесине басхыч бла миниуде бла къыйын болумлагъа хазырлылыкъда сынагъандыла. 

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!

ХУРМЕТЛИ ЖАМАУАТ!