Календарь событий

30 сентября 2023

«Дин жаланда намаз этиу бла чекленип къалмайды»

Жамауатда болумну, юйюрде, жууукъланы арасында байламлыкъланы, эр кишини бла тиширыуну борчларыны юслеринден исламда не айтылады? Бюгюннгю заманда инсанланы араларында сууукълукъну сылтауу недеди? Ма аланы юслеринден ушакъ этгенбиз «Мамырлыкъ» жандауурлукъ фондну таматасы, белгили жамауат эм дин къуллукъчу Ахматланы Назир хажи бла.