Календарь событий

29 сентября 2023

Билимли - кючлю, жюреги таза

Кёнделенде Хаммаланы тукъум Баразбийладан болгъаны белгилиди. Бийни юй бийчеси ауушуп, экинчи юйюр къурагъанда, аны онгсунмагъан жашлары, аталары ёлгенден сора  тукъумгъа туугъан жашчыкъны, аны анасын да кеслеринден ёнгелетген эдиле. Алай бла ол уланнга Хамманы жашы дей кетип, анасыны аты тукъум болуп къалгъан эди. Бусагъатда Хаммаладан кёпле кёчгендиле кеси тукъумларына, алай а мен мында хапарын айтырыкъ асыл адамла ол тукъумну жюрютгенлери себепли, аны тюрлендирмей къойсам, тюзге санагъанма.

Ашмы – ууму?

Къалай къуралгъанды адамланы ашлары озгъан ёмюрледе? Бусагъатда мардалада  кёп тюрлениуле бармыдыла? Аны юсюнден врач Чеченланы Аминат бла ушакъ этгенбиз.

Жалгъан хапарлагъа ийнаныу хайыр келтирмез

Бусагъатда  кёпле Интернетни хайырланып, жалгъан затлагъа ийнанып турадыла. Жахилликден чыкъгъан мифлени юслеринден врач Биттирланы Асият бла ушакъ этгенбиз.

Жангы усталыкъгъа юйретирикдиле

Къабарты-Малкъар къырал университетде «Тарихли кафедрала» билим бериу проектге къатышханла бла тюбешиу озгъанды. Аны кезиуюнде  жаш адамла ол жаны бла окъутуу къалай бардырыллыгъыны эмда  къураллыгъыны юсюнден тынгылы хапар билгендиле.

Ёрлеу

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин датаула бла байламлы этип болгъанды. Таугъа чыгъыу неда таугъа ёрлеу тауну жашаууна, табийгъатны ёхтемлигине кёре болады.

Базук жия

Бюгюнлюкде миллетибизде аны жашау турмушу бла байламлы кёп затла унутула, къала баргъаны жарсытады. Аллай шартланы юслеринден хар бирибиз да тамата тёлюден соруп, ачыкъларгъа борчлубуз. Сёз ючюн, базук жия не болгъанын шёндюгю жаш адамладан кёплери билген да этмейдиле. Ол санда мен да. Бу кюнледе манга назмучу Ёлмезланы Мурадин жиберген къысха видеода хасаниячы Кючюкланы Борис ол не зат болгъаныны юсюнден хапарлайды.

Бий-Мырзаны къаласы

Бий-Мырза, Салал айтхан ырандан къутулуп, ол бекленип тургъан жерге къарагъанды. Алайдан огъарлакъда экеу олтуруп солурча бир тырхыкны эслегенди. Салал  тургъан жерге ётерге уа онг жокъ. Кёнделени эки къулач, бийиклиги тёрт къулач болгъан сыйдам бетден Салалны къалай ётгени сейир эди.

Голлуда айтышыу оюнла

Черек, Бызынгы, Чегем, Холам, Бахсан ауузланы, Хабазны, Уллу Къарачайны, Гитче Къарачайны Голлу байрамларында  бардырылгъандыла бу биз сизге хапарларыкъ оюнла. Аланы юслеринден «Шимир Шыякы» эм «Палахдан къал» деген таурухлада да айтылады.

Кёп бёлюмледе ёсюм эсленеди

Быйылны биринчи жарымына Къабарты-Малкъар Республиканы социал бёлюмюню бла экономикасыны айныууну эсеплери чыгъарылгъандыла. Алагъа кёре, баш макроэкономика кёрюмдюле иги болгъанлай къаладыла. Эл мюлкде, жарашдырыучу промышленностьда, жашау журтла эмда жолла ишлеуде, сатыу-алыуда ёсюм эсленеди. Республиканы кеси файдаларына да къошула барады. Бюджет ахчагъа ишлегенлени хакълары да 2019 жылдан бери аз-аздан  кёбейеди. Республикада жашагъанланы файдаларыны ёсе барыулары жаны бла КъМР алчылыкъны тутады. Ала быйылны биринчи жарымында 15,7 процентге ёсгендиле.

Майдалны ал бетинде – Элбрусну сураты

2020 жылны июль айында РФ-ни Президентини Указы бла  Россейни аскер махтаулугъуну энтта да бир кюню тохташдырылгъанды – 1943 жылда Кавказ ючюн сермешлени кезиуюнде совет аскерле немис-фашист аскерлени ууатхан кюн.

Себеплик волонтёрлагъа бла сакъатлагъа болушлукъгъа бурулупду

Россейни Къырал думасыны кюз арты сессиясы башланнганды. Къысха заманны ичинде  депутатла бир ненча магъаналы законну проектин сюзгендиле. Бюгюн а волонтёр къымылдаугъа къаллай болушлукъ этиллигини бла саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъан инсанлагъа реабилитацияны системасыны юслеринден законланы проектлерини энчиликлерин ангылатыргъа сюебиз.