Календарь событий

28 сентября 2023

Таулада жарлыла жокъдула

Жолоучуну дефтеринден 1896 жылда Владикавказда алгъа «Кавказ» газетде, ызы бла энчи китапчыкъ болуп, Кавказны тинтген этнограф, юрист, жарыкъландырыучу, профессор Башир Далгатны (Долгат) «Чегем чыранлагъа жолоучулукъ» деген аты бла очерги чыкъгъанды.

Жарыкъ кёллюлюк, сюйген ишинг – узакъ ёмюрню амаллары

Узакъ ёмюрлюлюкню амаллары кёп тюрлюдюле. Аладан бири тукъум бла байламлыды. Ата-анагъыздан, ыннагъыздан бла аппагъыздан бири  кёп жашагъан эселе, ол сизге да кёчерикди.

Уруннган ата-аналагъа къаллай къырал тёлеуле этиледиле

«Сабийлери  болгъан инсанлагъа къырал тёлеулени юсюнден» федерал законда Россейде юйюрлеге болушлукъну жорукълары  тохташдыргъандыла. Болсада анга кезиуден-кезиуге тюзетиуле бла тюрлениуле кийириледиле, жашауну излемлерине тийишлиликде.

Аны ауазы халкъыбызны ауазыды

«Айтхылыкъ», «тауушлукъ», «сейирлик»... дагъыда кёпле бек сюйюп айтыучу «закий» дегенча сёзлени саны бек кёпдю. Алай болгъанлыкъгъа, Къайсынны юсюнден айтылгъан заманда уа, ол сёзлени кючлери иги да азлыкъ этгенча кёрюнеди. Аны чыгъармачылыгъына тийишли тенглешдириуле уа – Къайсынны кесини адамлыгъы, огъурлулугъу, кишилиги. Бу сёзлени автору белгили поэтибиз Додуланы Аскерди. Аны закийге жоралап жазгъаны бла сизни да, багъалы окъуучула, шагъырей этерге сюебиз.

«Сабийлерине къарамау бизни республикагъа келишмеген шартладыла»

Сюд приставланы республикада управленияларыны башчысы Бауаланы Ахмат белгилегенича, ала жаш тёлюню тин-ниет жаны бла юйретиу, жандауурлукъ мероприятияланы дайым къурайдыла.

Артмакъ ахча

Чам халда

Шахарда троллейбус ызны кетергенлей кетдиле пассажирлени ташыучуланы юйюрлери Санкт-Петербургга.  Юйню иеси мында фатарны сакълап къалды. Аны жашы Аскер бла аны анасы татлыхан, кеслери айтыучулай, Ленинградха атландыла. Анда троллейбусла, ала «мюйюзлерин» илиндирирча чыбыкъла болгъанларын да билип баргъан кибик, шахарны бир къыйырына жюрюген троллейбусну жюрютюп башлады жаш, анасы да ол маршрутда контролёр.