Календарь событий

27 сентября 2023

«Сангырау болуп къалмазгъа кёп амалла бардыла»

Биз музыкагъа тынгылайбыз. Жууукъ адамларыбызны сёзлерине,  назмуланы кёлден окъугъаныбызда, аланы эшитгенибизге къууанабыз.

«Сабийлени спортха юйретирге умутуму бир заманда да юзмеген эдим»

 Не  заманда  да  адам  бийик  жетишимлеге  итинирге  керекди.  Кесини  билимин  ёсюп  келе  тургъан тёлюге  юйретген,  тюз  жолгъа  салгъан, тутхан ишлеринде кёллендирген  а  уллу  жумушду.

Жолла жангыртыладыла

Къабарты-Малкъарны Жол фондундан быйыл муниципалитетлеге 1,3 миллиард сом бёлюннгенди. Берилген ахчагъа 29 жол (35 километрден артыкъ) жангыртыла турады, ол санда Нальчик шахар округда сегиз орамда мадар этиледи, дегендиле республиканы 

Эртте-кеч болса да, борчну тёлерге тюшерикди…

Арт жыллада къыралда адамлагъа кредит ахча берген гитче финанс организацияла аслам жайылгъандыла. Жашау болумлары къолайсыз болгъан гражданла аладан ахча аслам аладыла.

Юйлеге от тюшмезча

 МЧС-ни бёлюмлери «аш юйде от тюшюу» дегенча болумлагъа аслам чыгъадыла. Аланы сылтаулары – газ плитада аш кюйгени, газ эм электроприборланы терс хайырлыныуду.

Байрамлада хата чыкъмазча

Промышленный продукцияны законсуз сатыу-алыуны тохтатыу жаны бла къырал комиссияны жыйылыуунда пиротехника продукцияны чыгъарыугъа, сатыугъа чек салыуну мадарларын белгиленнгендиле, деп билдириледи МЧС-ни официал сайтында.

Социал жумушланы къайсыларын сюе эсегиз да – билдиригиз

Къыралдан социал болушлукъгъа тийишли болгъан инсанла аланы къайсыларын сюйгенлерини юсюнден келир айны биринчисине дери билдирирге керекдиле, дейдиле КъМР-де МФЦ-да.

Дельфинарийлени ишлерине чекле салыныргъа керекмидиле?

Жайны зауукълу кюнлеринде сабийле бла тенгизни жагъасына солургъа барып, андан дельфинарийлеге къайтмай, баям, бир юйюр да къала болмаз. Хау, бу сейир, акъыллы жаныуарланы кёрген хычыуунду, алай ала къаллай болумда жашайдыла? Аны юсюнден сагъыш этгенмисиз? 

Жаныуарла этген хата ючюн иелери жууаплыдыла

 Жоллада, кёп къатлы юйлени арбазларында хауле итле болмазча мадарла этилгенликге, аланы саны айтырча азаймайды. Бирде тынч кёрюннген жаныуарла, билмей тургъанлай, сабийлеге абаданлагъа да чабадыла.

Саулукълу жашау этиуню юсюнден энтта да бир кере

Жыл саны жетгени бла байламлы аурууланы эм къартлыкъны къалай тыяргъа боллукъду. Аны юсюнден профессор Алексей Москалёвну статьясында былай айтылады: