Календарь событий

26 сентября 2023

Чаришде – алчыланы санында

Терк райондагъы ат заводда атлада барыудан Ставрополь крайны чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Алагъа Москвадан, Санкт-Петербургдан, Ставрополь крайдан, Адыгеядан, Дагъыстандан бла бизни республикадан 100-ден аслам спортчу къатышханды.

Жашау игилениригине ышандыра, таукеллик да бере

Журналистге иши бла байламлы кёп жерлеге барыргъа, тюрлю-тюрлю адамла бла тюбеширге, даражалы жыйылыулагъа да къатышыргъа тюшеди. Аны  къадарында унутулмазлыкъ ишле да боладыла.

Алгъыш айтыргъа уста болайыкъ

Къачан да миллетибиз къууанчда айтылгъан ариу алгъышладан бай болгъанды. Жыйынны жюрюте билген адамгъа не заманда да уллу багъа бергендиле. Аллай белгили адамны тилеп, киеу нёгерге таматагъа айырып ийгендиле.

Жолда бузукълукъла ючюн жууаплылыкъ къатыланнганды

Жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла ючюн жууаплылыкъны къатыландырыугъа бурулгъан праволу актла къабыл кёрюлгендиле. Ол санда машинаны жюрютюрге энчи эркинликлери болмай, руль артына олтургъанлагъа да.

«Аны таза жюреги не заманда да жулдузлу бийикликлеге итиннгенди»

Бардыла дунияда залим поэтле. Кёп сагъыш этиучюме аллай деменгили адамланы илхамы болургъа, алагъа табынып жашаргъа башха инсаннга къаллай бир кюч-къарыу, сюймеклик керек болгъанына.

Ишинг кёп эсе, бир кюнню ичинде сау айгъа аш хазырла

Кюн сайын ишге жюрюгенле аш хазырларгъа заман табалмайдыла. Да сора къаллай амал этерге боллукъду? Жангызлай жашагъан адам бир ыйых кюнде сау айгъа хазырлаллыкъмыды ашны? Ол затланы юслеринден врач Мурзаланы Зулейха бла ушакъ этгенбиз.

 

Буруннгу китапланы тасхалы тарыхларындан

Тергеулеге кёре жазыу эмда литература бизни ёмюр башланнгынчы иги да эртте чыкъгъандыла. Къошун, чилле, папирус, алтын – адамла сагъышларын не затны юсюнде да жазгъандыла.

Боксдан – жангы зал

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.