Календарь событий

25 сентября 2023

Биринчи жерни алгъан студентге – ишчи жер

Федерал казначействону республикада управлениясында Ачыкъ эшиклени кюнюню чегинде ведомствону башчысыны орунбасары Александр Михайлик бла аудит иш жаны бла управлениясыны таматасы Людмила Муромцева Къабарты-Малкъар къырал университетни преподавательлери эм студентлери бла тюбешгендиле. 

Бауурну циррозу багъылады

Бауурну циррозу къыйын аурууладан бириди. Медицина литературада аны юсюнден къууандырырча зат жокъду.

Ток урларгъа тюзелгенле тутулгъандыла

Быйыл ал сегиз айны ичинде бизни республикада электрокючню хакъ тёлемей хайырланыу жаны бла 169 шарт тохташдырылгъанды. «Каббалкэнерго» предприятияны пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, къоранчла 48 миллион сомгъа жетгендиле.

Алдау бла иги кесек ахча къымгъанды

РФ-ни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанына ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ол РФ-ни УК-сыны 159-чу статьясыны 3-чю эм 4-чю кесеклерине бузукълукъ этгенине ишеклик барды. Ол башхаланы мюлклерин кёп санда урлагъанына (72 кезиу) ишеклик барды. Битеу да бирге 580 миллион сом къоранч этилгенди.

Байрамгъа аталып – шахматладан бла боксдан эришиуле

Черкеслени кюнюне аталып, Нальчикде шахматладан эришиуле къуралгъандыла, алагъа 42 адам къатышханды. Эсеплеге кёре  биринчи жерни Александр Козак къытханды, экинчи - Давид Темирканов, ючюнчю уа Фатима Шахмурзова болгъандыла.

Жигитлени эсгергендиле, Курнаят къаладан тёгерекни кёргендиле

Жаш тёлю бла турист-краеведение эм патриот ишни тамамлауну чегинде Орус география обществону «Альтаир» клубу бла республиканы Курортла эм туризм министерствосуну келечилери Черек районнга жолоучулукъгъа атланнгандыла. 

Узакъ ёмюрледен бери сакъланнган ана тилибиз

2004 жылдан бери Тюрк халкъы сентябрьны ючюнчю ыйых кюнюнде Тюрк жазыуну бла маданиятны кюнюн белгилейди.

Таулу ананы къадары

-Мен кесими бек байгъа санайма. Нек дегенде  бюгюнлюкде, ыннамдан сора да, аппамы анасы Нафисат да сауду, - дейди Псычох элде жашагъан Жантууланы Ислам, аны юсюнден бизге жаза.

«Юйюрню магъанасы бир бирге билеклик этиудеди»

Урунуу Махтаулукъну толу кавалери Газаланы Исмайылны жашау жолу кертичиликни, иш кёллюлюкню, тириликни юлгюсюдю. Ол 1930 жылны 8 январында Чегем ауузунда Быкъмылгъы деген эрттегили элде Хасанбийни бла Шамаханны уллу юйюрлеринде туугъанды, эгечлени араларында жангыз жаш эди. Таулула не заманда да ишге къаты адамла болгъандыла, Исмайыл да гитчеликден жумуш этерге юйреннгенди, атасына-анасына болушханды. Тёрт класс билим алгъанды, андан сора жашауу саулай да урунуу бла байламлыды. Ол алыкъа гитче заманда Быкъмылгъы элни, чачып, анда жашагъанланы кёчюргендиле.