Календарь событий

24 сентября 2023

Борчлары болгъанланы къаллай эркинликлери бардыла

Тюнене РФ-ни Сюд приставларыны федерал службасыны регион управлениясында коллекторланы ишлерине жораланнган пресс-конференция ётгенди. 

Баш мураты – миллет маданиятланы кёргюзтюу

Ставропольда маданиятны эм спортну «Кавказ оюнла – 2023»  тёрели фестивалы бардырылгъанды. Быйыл анга онтогъуз делегация къатышханды: Къыбыла эм Шимал-Кавказ федерал округладан, Донецк эм Луганск халкъ  республикаладан, Запорожье эм Херсон областьладан. Бу сейирлик байрамгъа Къабарты-Малкъардан да баргъандыла келечиле: Элбрус муниципал районну  Отарланы Омар  атлы  район музейи эм Усталыкъланы арасы.