Календарь событий

23 сентября 2023

«Бизде билим алгъанла ишсиз къалмайдыла»

«Заман» газетде бизни республикада билим берген махкемелени юслеринден терк-терк жазыла турады. Аладан бири  Маданиятны эм Искусстволаны колледжиди. 

Чыгъарманы магъанасын аны макъамы бла бирге сакълагъанды

«Манас» – ол къыргъыз халкъны дуниягъа айтылгъан жигитлик эпосуду. Аны баш жигити тауушлукъ батыр Манасды. Жер жюзюнде жашагъан миллетлени кёлден айтылгъан халкъ чыгъармачылыкъларыны араларында эм уллу эпосха саналады эмда ол жаны бла Гиннесни рекордларыны китабына киреди. Одиссея поэмадан эсе 20 кереге узунду.