Календарь событий

21 сентября 2023

Халкъыбызны ёхтем уланлары

Халкъыбызны кёп тарыхлы, махтаулу инсанлары бардыла. Ала миллет сезимибизни айныта, бизни ёхтемлендиргендиле эмда ёхтемлендиредиле. Аладан бири болгъанды Социалист Урунууну Жигити Жангоразланы Ибрагим. Аны юсюнден материалны алгъын жыллада аты айтылгъан журналист Ботталаны Мухтар жазгъанды. Бюгюн биз аны къайтарып беребиз, Ибрагимни сыйына-намысына, аны эсгериуге жоралап.

 

Бахчабыз: къара эм къызыл дугъумну ёсдюрюу мадарла

Тау элледе бахча бла кюрешгенле аз тюйюлдюле. Аслам эс къара эм къызыл дугъумгъа бериледи. Алай  алагъа башха тюрлю  къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да, аланы къалайгъа салыргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден Огъары Малкъарда Мисирланы Алим бла ушакъ этгенбиз.

 

Жолла жарыкъ бола барадыла

Жоллада къоркъуусузлукъну жалчытханда, аланы кече жарытыу бек уллу магъана тутады. Тийишли миллет проект бардырылып башлагъаны бла Къабарты-Малкъарда 2019 жылдан бери эки жюз километр чакълы жолла чыракъла бла жарытылгъандыла. Быйыл да кёп иш этилликди бу жаны бла.

Тарых ол алимлени, жазыучуланы ишиди, халкъгъа уа мамырлыкъ керекди.

 Халкъынгы тарыхын билиу, аны ёсюп келген тёлюлеге тюз юйретиу артыкъда магъаналы ишди. Жазыучу, журналист Анфиса Фирова (Канукова) быллай жарыкъландырыу иш бла кюрешеди. Ол жазгъан «Хьэтхэр»  роман да адыг халкъны ата-бабаларыны тарыхларын тинтиу бла байламлыды. Биз Адыгланы кюнюню аллында аны бла  чыгъармасыны, жазыу ишге фахмусуну, шёндюгю кезиуде адабиятны болумуну юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.

Къайда да атын иги бла айтдыргъанды

Жаубермезланы Эдегей эки белгили империяны-Россейни  бла Великобританияны - жашауларында уллу ыз къойгъанды.  Къайда болса да атын иги  бла айтдыргъан, туугъан журтун, тилини даражасын бийикде тута билген адам болгъанды. 

Жангы секцияла ачылгъаны – жаш адамлагъа себеплик

Спортну талай тюрлюсюнден - ауур атлетикада, грек-рим тутушууда, каратеде, боксда, пауэрлифтингде - Олимпиада оюнланы призёрлары, дунияны, Европаны, къыралны, даражалы халкъла аралы эришиулени кёп чемпионлары Элбрус райондан чыкъгъандыла. Аны бла бирге районда физкультураны айнытыугъа да уллу эс бурулады, «Геолог» эм «Баксан» саулукъ кючлеу комплекслеге жангыз да спорт школлада жарау этгенле угъай, жаш адамла, абаданла да жюрюйдюле.