Календарь событий

19 сентября 2023

Халкъны эсинде ахшы ишлери бла къалгъанды

Зумакъулланы Башчыны жашы Мустафа туугъанлы  быйыл 125 жыл толгъанды. Ол Уллу Ата журт урушха дери кезиуде Къабарты-Малкъарны жамауат-политика жашауунда аты айтылгъан адам болгъанды. 

Мени ёхтемлендирген айбат тау эл

Къабарты –Малкъарны  эм  ариу  эллеринден  бирине Ташлы-Тала  саналады.  Эл  тюз  жерде  орналгъанлыкъгъа,  тёгерегин къаяла къуршалайдыла.  Тенгизден 1119 метр   бийикдеди.

Нальчик курортну биринчи атламлары

Къабарты-Малкъар Республика Кавказ тауланы айбатлы тиклеринде, Терк сууну сол жанында орналады. Тамашалы табийгъаты, дарманлы хауасы адамны саулугъуна хайырлыдыла. Мында къадар тюрлю гара суула чыкъгъан шауданла, дарманлы батмакъла болгъан жерле бардыла. Ала бары да тюрлю-тюрлю аурууланы багъаргъа себеплик этедиле.

Тирликни къайгъысын бюгюнден этерге

Бирси битимле бла бирге жилекле бериучю юлкюле да бу кюнледе кеслерин къышха хазырлайдыла. Аны себепли андан экинчи жыл да тирлик алыргъа сюе эсек, ол битимлеге да болушургъа борчлубуз. Сёзсюз, ол ишлени сууукъла тюшгюнчю бошамай жарарыкъ тюйюлдю.

Ариу табийгъатны кёргендиле, сейир хапарлагъа тынгылагъандыла

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосунда «Тауланы хазнасы» жаш тёлю этнография проектге къатышханланы саугъалагъандыла. Алай бла регионда этнотуризмни айнытыугъа салгъан уллу къыйыны ючюн ведомствону грамотасы бла этонограф философия илмуланы кандидаты Жангуразланы Мухаммат белгиленнгенди, ыразылыкъ къагъытлагъа эм тириле тийишли болгъандыла. Жыйылгъанланы барысына да  Шимал Кавказны ариу жерлерин суратлагъан китапчыкъла юлешиннгендиле.

Жетишимли болургъа юйреннгендиле

КъМКъУ-ну «Точка кипения» платформасында «Кесинги келир заманынгы къура» деген ат бла ишчи оюн озгъанды. Ол «Сбербанк» ПАО-ну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башламчылыгъы бла бардырылгъанды.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

Аны иши кёплеге дерс болгъанлай турлукъду

РФ-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу, Адыгеяны бла КъЧР-ни сыйлы журналисти Тазал Иналович Машуков журналистиканы айныууна кёп къыйыны кирген адам эди. Ол «Советская молодёжь» газетде, телевиденияда, илму-излем институтда, «Эль-фа» басма издательствода, «Кабардино-Балкарская правда» газетде баш редактор, республикада басма эм информация министрни орунбасары болуп да ишлегенди.