Календарь событий

18 сентября 2023

Жангы проектле бла байламлы уллу умутлары алдадыла

Малкъар сахнада жырчыларыбызны арасында жырларыны стиль энчиликлери бла белгиленнген вокалист, макъамчы, продюсер, аранжировщик, жырланы автору, мульти-инструменталист эмда бек жарыкъ адам Аппайланы Юсюпню жашы Исламды.

Халкъ педагогиканы устасы

Педагогика илмуланы кандидаты Гуртуланы Бертни къызы Мариям илму ишлери бла, атасыны чыгъармачылыгъын сакълаугъа къайгъырыуда этген асыл жумушлары бла белгилиди.

Окъуу юйюбюз жетишимли болгъанды

Къабарты-Малкъар къырал университет бийик билим берген махкемелени араларында ырысхы жаны бла менеджментде качествосу бла байламлы биринчи жерге чыкъгъанды. Бу рейтингни эсеплери бийик окъуу юйлени ырысхы-экономика службаларыны Москвада озгъан жыйылыуларында белгили болгъандыла.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

Законсуз байыкъланнганды

КъМР-ни прокуратурасы коммерциялы организацияладан бирини оноучусуна ачылгъан уголовный ишни сюдню къараууна бергенди. Ол законлагъа бузукълукъла этип, предприниматель иш бла кюрешгени эмда 17 миллион сом файда алгъаны бла байламлы терсленеди. 

Газны эсеплеучю приборну болжалыны юсюнден

Юйге келген кёк отлукъну эсеплеучю приборну хайырланыргъа жараулу болжалы болады. Аны тюрлюсюне кёре ол 4-12 жылды. Заманы чыкъгъандан сора аллай счётчикни жангысына алышыргъа неда тинтип, кёргюзтюулери тюз болгъанын тохташдырыргъа керекди.

Инсанлыкъ борчун къачан да бет жарыкълы толтургъанды

Уллу Ата журт уруш башланнганда, Наршауланы Адикни къызы Сакинат  КПСС-ни Къабарты-Малкъар обкомунда инструктор болуп ишлей эди. Обкомда уа фронтну аскерчиле, кийимле, ашарыкъла бла жалчытыу, Нальчикде къуралгъан юч госпитальгъа да жаралыланы салдырыу, республикагъа башха жерледен кёчгенлеге жашау жерле къурау эмда кёп башха жумушла бла кюрешгендиле.

Саулукълу болур ючюн, ышара тур

- Энди ачыуланмай, магъанасыз затлагъа сагъыш этмей, къанынгы басымын кётюрмей, жюрегинге ауурлукъ бермей, алай жашаргъа юйрен. Башхача айтсакъ, кюн сайын да ышаргъанлай, жарыкъ кёллю болгъанлай, кесинге, башхалагъа да игилик излегенлей тур, - деди манга бакъгъан врач, мени больницадан юйге ашыра.

Жазылыу ишге тири къатышайыкъ

Хурметли жамауат!  «Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, айтхылыкъ адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден басмаланнган материалланы сиз бир башха изданияда табаллыкъ тюйюлсюз.

Нальчикчилени арсарсыз хорламлары

Россейни футболдан биринчилигини тогъузунчу турунда «Спартак-Нальчик» Пятигорскну «Машук-КМВ» къаууму бла тюбешгенди. Бу оюнда машукчула сезонда биринчи кере къытдыргъандыла.