Календарь событий

17 сентября 2023

Нек жиляйды тал терек?

–Халим, сени хапарларынгы окъугъанымда баш сезимим: мен билеме хар боллукъ затны, айтыллыкъ оюмунгу. Энди уа повесть жазгъанма деп, къыргъызлы фахмулу жазыучуну чыгъармасын кесинги къынгыр, эриши тилинг бла айтып, дуниягъа бир сейирлик зат саугъалагъанлай, алай айланаса. Уял.

Жол жангыртылынады

Байрым кюнде Нальчикде Мечиланы Кязим атлы китапханада Атайланы Далхатны жашы Жашарбекни жангы китабыны презентациясы болгъанды.