Календарь событий

15 сентября 2023

АТХА НАЛ УРУУ

Хусей колхозда жылкъычы эди. Жыйырма жылдан артыкъ болгъанды ол бу ишде уруннганлы. Жыл сайын ара мюлкню бир жылкъысына къарап тургъанды. Биргесине эки нёгери да болгъанды. Ала да терк-терк алышына эдиле.

Саулукъну сакъларгъа жарагъан амалла

Кюз жюзюмлени жетген кезиулериди, аны бла байламлы аны эм башха жемишлени адамны саулугъуна хайырлылыгъыны юсюнден ара газетледе басмаланнган билдириулени беребиз.

Энчи мюлклери болгъанлагъа

Кюз арты жетип, халкъны бахчалагъа къуугъанды. Бирде кюн тийсе, бирде жауун жауады, кюндюз жылы болса, кече хауа сууугъуракъды.

Жыр аны сюймеклигиди

Арт жыллада малкъар сахнада кёп фахмулу жаш адамны кёрюрге боллукъду.  Мызыланы Азретни жашы Мурадин да аланы санындады.  Ол 1992 жылда Булунгуда туугъанды. 

Жангы рентген комплексле хайырлыдыла

Къабарты-Малкъарда багъыу биригиулени  жангы рентген оборудование бла жалчытадыла. Республиканы Правительствосуну порталында айтылгъаннга кёре  бу иш «Саулукъ сакълау» миллет проектни чеклеринде тамамланады.

«Муратым юйретген сабийлерими жетишимлерин кёрюргеди»

Малкъар халкъыбызда спорт бла тири кюрешген, иги жетишимле болдургъан жаш адамларыбыз кёпдюле. Геккиланы Магометни жашы Таукъан да аладанды.

 

Илму бла байламлыгъын бир кюн да юзмейди

Мусукаланы Ибрагимни жашы Ахмат (Александр) 1946 жылда Молдавияда туугъанды. Аны атасы ол заманда анда къуллукъ эте эди. Ибрагим жашын да, кесича, спортха сюймекликде ёсдюргенди.

«Эрттенликде жуууна эсегиз, ахырында салкъын суу бла чайкъалыгъыз»

Бусагъатда бизни республикада жангы юйле ишленедиле, алада уа хар ким ремонтну кесини акъылына кёре этеди. Бирле ванна саладыла, башхала уа душ... Къайсы тап келеди саулукъгъа? Аны юсюнден терапевт-дерматолог Бёзюланы Джамиля бла ушакъ этгенбиз.