Календарь событий

14 сентября 2023

МАХТИНИ ТЕРЕГИ

Хапар

Жай кюнлени биринде, ишлеген жериме биреулен сёлешеди. Телефонну алып тынгылайма. Ол былай дейди: «Сен ташланы, агъачланы, жер-суу атланы юслеринден жаза тураса. Бизни элде «Махтини тереги» деп барды, уллу балли терекге айтадыла алай. Аны юсюнден да жазып, газет окъуучулагъа билдирсенг эди. Аны хапарын айтырыкъла уа эл башында ныгъышда олтургъан къайсы акъсакъал да. Ныгъыш бош болмайды, кюнню не заманында барсанг да, алайда адам болады».

Сейир тюбешиуледен бири

Жюзден артыкъ жашагъанда да ууакъ жумушун къоймагъан, эсли къартыбыз Мырзаланы Солтанны жашы Муталип Эл-Тюбюнде туугъанды. Ол 1938 жылдан башлап, Отарланы Омар, Рахайланы Олий, Гелястанланы Ханафий, Беппайланы Сакинат, Къудайланы Халимат, Улбашланы Шахманий, Бёзюланы Магомет, Зайидланы Фатимат, Ботталаны Адижан эм башхала бла биринчи малкъар хорда болгъанды.

Адамны не зат насыплы этеди?

Бизни не зат насыплы этеди? Аны юсюнден психолог Аппайланы Жаннета бла ушакъ этгенбиз.

 

Отлукъгъа багъала къалай къуралгъанларына къараллыкъды

Монополиялагъа къажау федерал службаны КъМР-де Управлениясыны келечилери бензинни бла дизель отлукъну сатыуда бузукълукъла этилгенлерин бла къалгъанларын тинтирикдиле. Ол жаны бла буйрукъну службаны ара аппараты нефтьден этилген затланы рыногунда болумну тинтиуден сора бергенди. 

«Ёсе келген тёлюлени алларында борчубуз тарыхыбызны, маданиятыбызны сакъларгъады»

Сотталаны Борисни жашы Анзор Бедикни орта школунда географиядан, экономикадан бла ОБЖ-дан устазды. Аны кабинетинде эм сейири ол элни башында шыякы къабырлада тапхан бурун заманладан къалгъан экспонатланы кёрмючюдю.

 

Берлинни бойсундургъан аскер башчы

Быйыл Уллу Ата журт урушда кёп магъаналы сермешледе хорламны 80-жыллыгъы белгиленеди. Аланы арасында Сталинград эм Кавказ ючюн къазауат, Курс дугада сермеш совет аскерлени жигитликлерини, аскер башчыланы оюмлулукъларыны юлгюсю болгъандыла.

Классика макъамланы ариу байрамы

Республиканы Къыраллыгъыны кюнюне аталып Къырал концерт залда КъМР-ни Б.Х.Темирканов атлы симфония оркестрини концерти ётгенди. Анга дирижёрлукъну РФ-ни сыйлы артисти Пётр Темирканов этгенди.