Календарь событий

13 сентября 2023

Ашыбызда – дарман кюч

Ауругъандан сора дарманла ичсек, саныбызгъа-чархыбызгъа бек уллу хата тюшюребиз. Хау, ауругъаныбыз кетеди, алай башха  жерибиз къыйнап башлайды. Аурумаз ючюн а ашыбызны тап къураргъа керекбиз. Ашагъаныбыз, татыулу болгъандан сора да, саулугъубузну къорууларгъа болушхан кёп тюрлю витаминледен толу болургъа керегин барыбыз да билебиз. Болсада жай келгинчи  кесибизни тюрлю-тюрлю жукъгъан аурууладан сакълар мадарланы, нек эсе да, эсибизге алмай, «кесекле» чархыбызгъа сингнгинчи турабыз.

Жыр фахмулары бла къууандыргъан къарындашла

Арт жыллада къарачай-малкъар халкъны сахнасы фахмулу жаш тёлюден байыкъланнганды. Эки къарындаш Таукенланы Алим бла Салим да ол сандадыла. Аланы «Тау халкъым», «Жашаууму жарыгъы», «Дарина», «Таулу къыз» деген эм башха жырлары къараучуну кёлюне жетгендиле. 

Аскерчилеге почта хакъсыз тапдырылады

Россей Федерацияны Къоруулау министерствосу аскерчилеге письмоланы бла посылкаланы тапдыргъан ишин андан ары бардырады.

«Миллет адабиятха сюймеклиги бютюнда уллуду»

Мызыланы Адрайны жашы Къаншаубий «Заманны» редакциясында къонакъда кёп кере болгъанды. Ол Башкъортостанны Тюркде келечилигине таматалыкъ этгенди, аны башламчылыгъы бла тюрлю-тюрлю проектле тамамланнгандыла – экономика, культура жаны бла да.

ОСАГО полисни жарашдыргъан къыйын эсе…

Автомашиналары болгъанла ОСАГО полисни алыргъа борчлудула. Аны страховой компанияла бередиле, кеслери да хакъын алып. Алай бирде аны жарашдыргъан къыйын болады. Компанияланы сайтларында, офислеринде да тыйгъычла чыгъып, адам полис алалмай туруучуду. Аны сылтауларыны эмда аллай затха тюбегенде не зат этерге боллугъуну юсюнденди бу материал.

Къайдан жууукъ жетерикди?

Бу ДНК этдирген бир тёре чыкъгъанда да, къайсы бири да энди тамырларыны деменгилиликлерин билир ючюн ауузларындан тюкюрюк мылыларын алдырып кюрешедиле. Алайгъа шагъат къагъытла берген неда бермеген жерде бир антлы шуёхум ишлейди да, анга жалындым.

Дарманла бла жалчытыугъа – энчи магъана

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында республикада льготачыланы дарманла бла жалчытыу къалай тамамланнганы сюзюлгенди.

Социал политика, саулукъ сакълау, физкультура эм спорт жаны бла комиссияны башчысы Галина Егорова къырал субсидияла бергенини хайырындан тынгылы медицина болушлукъ, дарманла, къан, багъыу аш-азыкъ эм энчи терапия керекли кёп адамла социал эм битеулю медицина льготала бла хайырланадыла, деп билдиргенди.

Сагъышы да, алгъышы да – Ата журту

Аллай адамла боладыла дунияда – кёзлеринден, сёзлеринден да жарыкълыкъ кетмеген, таза ниетли, ариу жюрекли. Беппайланы Азнорну жашы Муталип, назмучу, Къабарты-Малкъарны халкъ поэти аладанды.