Календарь событий

12 сентября 2023

«Бир-бирде психологланы болушлукълары бек керек болады»

Нек ангыламайдыла ата-анала сабийлерин? Не зат тюрленнгенди дунияда? Психологла юйюрлени бир ненча тюрлюлерин белгилейдиле. Аны юсюнден психолог Текуланы Виола бла ушакъ этгенбиз.

 

Тепенаны къалай жырлагъандыла, тепсегендиле

 Эртте заманладан бери да Тепена малкъарлыланы сюйген тепсеулеринден бириди. Кесини да бир ненча тюрлюсю белгилиди. Келигиз, аладан бирин аппаларыбызны кезиуюнде къалай жырлагъанларын бла тепсегенлерин къысха тинтейик.

КЪАРГЪА БЛА КЪУЗГЪУН

Абустол айны биринчи кюнлери. Асхут заманда къоншум Хасым бла гитче ныгъышда олтуруп турабыз. Къыш башланса да, алыкъа къар жаумагъанды. Кюн чууакъды. Болсада аязы сууугъуракъды. Быйыл, не эсе да, къыш келирге ашыкъмайды. Биз а къар энтта да бираз жаумай турса да, къайгъырмайбыз. Малланы тышына жибере турабыз.

Жангычылыкъла жолда низамлыкъны жалчытыугъа бурулупдула

Быйыл 1 сентябрьде «РФ-де адамланы эм жюкню женгил таксиде жюрютюуню  эмда бир-бир законланы болумлары кючлерин тас этгенлерини юсюнден» федерал закон кючюне киргенди. Ол 2022 жылла 29 декабрьде къабыл кёрюлген эди. Документ  бу бёлюмде низамны жалчытыугъа бурулупду. Жангычылыкъ бла байламлы биз жылны аллындан бери  жолда жюрюуню жорукъларына энтта къаллай  тюзетиуле кийирилгенини юсюнден  КъМР-ни прокуратурасыны федерал законланы толтуруугъа надзор жаны бла бёлюмюню тамата прокурору Ирина Маденова бла ушакъ этгенбиз.

Баш борчлары – къудеретни сакълау эм айнытыу

Элбрусда агъачла тогъуз минг гектардан аслам жерде ёседиле. Минги тауну къарлы этеклерича, аласыз да Шимал Кавказны эм ариу жерин эсинге келтирген къыйынды. Алгъа жыллада, бюгюн да аланы кёрюрге сюйген адамла алай кёп болгъанлары сейир тюйюлдю – бийик нарат эм къайын терекле, гюллю, тюрлю-тюрлю битимли тикле инсанны эсин бийлей, кёлюн нюрден, жарыкъдан толтурадыла. Былайда агъачла, тамырлары бла жерни кючлеп, тауланы сакълагъанларын, курт юзюлгенни бла ташла тюшгенни хатасын азайтханларын да белгилерге тийишлиди. Аны бла да чекленмей, ала хауаны тазалаугъа да уллу къошумчулукъ этедиле.     

Халкъына керти къуллукъ этгенди

Залийханланы Жюнюсню жашы Жанакъайыт малкъар халкъны ахшы уланларындан бири эди.

Республика ахчаны къыйматлы жюрютген регионланы санында

Россей Федерацияны Финансла министерствосу къырал ахчаны былтыр къыйматлы жюрютген регионланы тизмесин жарашдыргъанды. Анда ал жерлени алгъанланы санына бизни республика да тюшгенди, деп билдиргендиле регионну Финансла министерствосундан.

Хайырлы сынам аладыла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Теплоэнергетика эмда теплотехника» факультетини биринчи курсунда окъугъанлагъа «Россети Шимал Кавказ» республиканы энергосистемасыны диспетчер арасына экскурсия къурагъанды.