Календарь событий

11 сентября 2023

«Ата-анала бла байламлыкъгъа бютюнда энчи эс бурабыз»

Жангы Малкъар элни битеулю билим берген мектебини директору Боташланы Шарифа Махмутовна ёсюп келген тёлюню юйретиуге эмда окъутуугъа юлюшюн къошуп келгенли  къыркъ жылдан атлагъанды. КъМКъУ-ну орус-малкъар бёлюмюн бошагъанлы да бу  школда ана тилден бла адабиятдан дерсле берип, устаз коллективге башчылыкъ этип, бир кезиуде уа элни садигини тамата юйретиучюсю  да болуп келеди.

Къыйын болумлада апчырыкъ тюйюлдюле

От тюшюуге къоркъуу болгъан заманда жорукълагъа тийишлиликде энчи низам кийириледи, къутхарыучуладан а дайым да хазырлылыкъда туруу изленеди, энчи техниканы чурумсуз ишлерча онгларына къаралады. Аны бла байламлы МЧС-ни регионда Баш управлениясыны от ёчюлтюу службасы къутхарыу бёлюмледе халны тинтгенлей турады. Бу жол ол 26-чы бёлюмде болгъанды.

Таулада ажашмазча

Бу кюнледе республиканы тауларында 1069 адамдан къуралгъан 141 турист къауум эсепге тюшгендиле, аладан 6-сы тыш къыралладан къауумладыла, битеу да 19 инсан.

Ашарыкъланы качестволары жазылгъан мардаларына нек келишмейдиле

Бюгюнлюкде тюкенледе сатылгъан ашарыкъланы качестволары жазылгъан мардаларына келишмегенлерини юсюнден кёп жерледе айтыла турадыла. Биз ара басмада ол жаны бла белгили россейли экспертлени оюмларын басмалайбыз.

Адамлагъа иши, сёзю бла да жарагъан

Насып неди, деген соруугъа хар ким да кеси ангылагъанча жууап эте болур. Бирле къолайлыкъны сайлайдыла, бирле уа аны юйюр къурауда, тынчлыкълы, ырахатлы жашауда кёредиле. Ала да кеслерича тюз болурла, ол аланы сайлауларыды… Саусуз адамгъа уа сорчугъуз, аны жууабы жаланда бир боллукъду. «Дуния мюлкден эсе, ол саулукъну сайларыкъды; манга да аны кесимде сынаргъа тюшюп, андан айтама», - дейди Жаболаны Асият.

Атасыны китабын жазгъан

Бабаланы Сулейман «Атамы китабы» деген хапар жыйымдыкъда ата ташны юсюнден, бийик тауланы, аланы башларын жарытхан акъ къарланы, танг эшигин ачхан кюнню, улагъы бла бирге отлай тургъан маралны юсюнден жазады. Бу затла бары да атаны юсюнден эсгериу бла келедиле. Атасы бла мал кютген жаш былай айтады: «Кёп тюрлю къалам барды, алай жети тюрслю тейри къылычды атамы къаламы да, къылычы да. Мен да… тауда жауунда жамычы кийип, жылкъыланы тау этекледен сюрюп, атама ушаргъа кюрешеме. Болсада, минг зат айтып, бир затны айтмай къояма.

«Заманны» хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат!  «Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, айтхылыкъ адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден басмаланнган материалланы сиз бир башха изданияда табаллыкъ тюйюлсюз.