Календарь событий

10 сентября 2023

ИГИНИ СЫРЫ – БАЛАСЫНДА

Къабарты-Малкъарны сыйлы устазы, РСФСР-ни халкъны жарыкъландырыуда отличниги Баразбийланы Ануарны къызы Эльмира республиканы устазларыны араларында атын иги бла айтдыргъан, билимли адамларыбыздан бириди. Ол Быллым элде школда ишлегенли къыркъ жылдан атлагъанды. 

 

ЁХТЕМ, БАТЫР КЪЫЗЛАРЫБЫЗ

Таулу тиширыуланы жигитликлерине сейир бир заманда да унутулмайды. Бир жанындан, Уллу Ата журт уруш башланнгынчы, бизни халкъыбызда уруш къазауатлагъа къатышхан тиширыуладан жаланда эрттегили таурухладан, эски жырладан билгенбиз.