Календарь событий

09 сентября 2023

МАЛКЪАР ТЕАТРНЫ ЖАРЫКЪ ЖУЛДУЗУ

КъМР-ни сыйлы артисткасы, Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актрисасы Биттирланы Махайны къызы Абидат туугъанлы бу кюнледе 105 жыл болады.

 

Халкъыбызны пелиуанлары

Халкъыбызда пелиуанла алгъын кёп жаратылгъандыла. Хар ауузну кесини жигити болгъанды. Кючлери бла къарыулары Беш Тау элден тышында айтылгъан жашла бла эриширге кёпле итиннгендиле.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ