Календарь событий

08 сентября 2023

Ариу бийчени жарсыулу къадары

Къауум жыл мындан алгъа Къарачайда Къарт-Журт элде болгъанымда къонакъбайларым узакъдан кёргюзтген эдиле Гошаях бийчени кешенесин. Къобан сууну ол жанында ариу кюнлюм бетде, эрттегили къабырстанны бир жанында, акъ кешене сюеледи. Сын ташланы къатында ол кенгден окъуна иги билинеди. Ол Гошаях бийчени асыралгъан жериди. Алай бу тиширыуну атын жюрютген анда къала да барды. Жётегей сууну башында, кириш тауланы тебирегенден сора аталгъанды ол ат. Дагъыда ол тийреде таулагъа да Гошаях сырт дейдиле.

Баш жорукълары - сабийлеге сюймеклик, бир бирге намыс этиу

Тау эллерибизни мектеплеринде сабийлеге билим бериуге, адет-намысха юйретиуде да къаты къаралады. Хушто-Сыртда бу иш къалай къуралгъаныны, къаллай жетишимле эм чурумла болгъанларыны юсюнден аны школуну директору Къожакъланы Малик айтханды.

 

«Багъыуну амалын заманында кёрюрге тийишлиди»

Арт кезиуде регионубузда саулукъ сакълауну бёлюмлерин айнытыугъа юлюшлерин къоша, жамауатдан ыразылыкъ да таба ишлеген жашларыбыз бла къызларыбыз кёп бола баргъанлары кёллендиреди. 

Насыбына ие болалмагъанды

Газет бла дайым байламлыкъны юзмей жюрютген уланларыбыздан бири Огъары Малкъардан Темуккуланы Адилди. Бюгюн аны окъуучуларыбызгъа сейир болур деген мурат бла керти болгъан ишни юсюнден материалын изданияны сайтында басмалайбыз.  

Къысха заманны ичинде парламентаризмни айнытыуда жетишимле болдурулгъандыла

Быйыл КъМР-ни Парламенти къуралгъанлы 30 жыл толады. Республикада парламентаризмни мурдорун салгъан, законодательный базаны айнытыугъа магъаналы юлюш къошхан адамладан бири Бечелланы Борисни жашы Илиясды.