Календарь событий

07 сентября 2023

Кёгетлени айыртлап ашасагъыз игиди

Шёндю базарлада кёгетлени аслам сатылгъан кезиулериди. Къыш жууукълаша келгени себепли, адамла чархларында тюрлю-тюрлю витаминлени кёбейтип тюберге кюрешедиле. 

Ариу ёнлю Алий

Фардыкда Хучиналаны Огъурлуну юйюрюнде Алий деген жашчыкъ туугъанында, аны жиляргъа ёч болгъаны бла байламлы къоншуары: «Тейри, бу ёссе, бек ариу ауазлычыкъ боллукъду!» - деп чам этип болгъандыла.

Озгъан ёмюрлени къыйматлы хазнасы

Къырал Эрмитажны  Шимал-Кавказ археология экспедициясы  Тёбен Къуркъужинде  доммакъ  ёмюрледен къалгъан эски къабырлада тинтиуле бардырады. Анга быйыл КъМКъУ-ну студентлери да къошулгъандыла. Аны юсюнден бизге университетни пресс-службасындан билдиргендиле.

КЮН ЖАРЫГЪЫндан толу хапарла

Бабаланы Хызирни жашы Сулейман, къауум китапны автору, новеллала, эсселе жазгъанды. Аны чыгъармалары бир жумушакъ, жашырын хапар  халда айтыладыла.

Тарыхда болгъан затлагъа энчи къарамы болгъан жазыучу

Жазыучу Хучиналаны Магомет адабиятыбызгъа ашыкъмай келгенди, хар жазарын оюмлап, тинтип, базманда чекгенча. «Ючюнчю батальон» аны биринчи проза чыгъармасыды. Андан сора «Уллу Малкъар» деген романы, «Кюйсюз заман» (хапарла бла повесть китабы) эм «Кюн балалары» атлы

Тенглерин урушха ашырып, кеси юйде къалыргъа сюймегенди

Огъары Малкъардан Атабийланы Алийни жашы Исмайыл кесини заманына кёре бек билимли адам болгъанды. Ол Мухолда орта школну бошагъандан сора, Нальчикде Къабарты-Малкъар пединститутну тарых факультетин тауусханды.

Иссиликни кётюрюрге болушхан суусапла

Бу кюнледе биз тюрлю – тюрлю  суула  ичебиз: иссиликге чыдаргъа ала бек болушадыла. Алай  аланы къайсысы игиди саулукъгъа?! Аны юсюнден терапевт Текуланы Асият бла ушакъ этгенбиз.

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ