Календарь событий

05 сентября 2023

Къан ичген къуртла къайсы аурууладан багъадыла?

Дарманла болушмай къыйналгъанла кёпдюле шёндю. Халкъ медицина уа тёрелини бир бутагъы бола турады. Сёз ючюн, къан эмиучю къуртланы тыш кёрюмдюлери эрши болгъанлыкъгъа, ала адамны къыйын аурууладан къутултадыла. Биз терапевт Холамханланы Халимат бла аланы юслеринден ушакъ бардыргъанбыз

 

Хорланнган жазыуну тауруху

Къарачай поэт, жазыучу, драматург Батчаланы Мусса 1939 жылда Кумушда туугъанды. Къарачай-Черкес къырал педагогика институда окъугъанды. Жазыучулукъ ишин эртте башлагъан эсе да, китаплары уа эсли болгъанда басмаланнгандыла. 

Хант тахтабызда къаллай кёгетле турадыла

 Кемирген алмаларыбыз татыулула, ашагъан креветкаларыбыз тёрелиле сунуп, ашай, биз да ала бла бирге мутантла боламы барабыз, деген сагъышланы бюгюнлюкде кёпле этедиле. Ол соруулагъа жууапла излей, ара информация агентстволада басмаланнган билдириулени беребиз.

Эм иги ишлегенлени белгилегендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны Регионнга оноу этиу арасы (ЦУР) озгъан айда социал сетьледе кётюрюлген жарсыулагъа аслам халда эс бургъан муниципалитет къурамланы бла регион ведомстоланы эсеплерча тёрели рейтинг ётдюргенди.

Ишлей, солуй да билирге керекди

Бирле ишчи заманда арымай-талмай кюрешип, кюнню ичинде толтурургъа белгилеген жумушларын барысын да этедиле, ол угъай, эркин заманлары окъуна къалады. Башхаланы уа къарыулары жукъгъа да жетмейди, ала заманны созуп, хайырсыз къаладыла. 

«Тамблагъы жашауубузну айнытырыкълабилимли эмда тири жашла бла къызладыла»

Кичибалыкъчы къызчыкъ Хаджиланы Мариям элде битеулю билим берген мектепни алтын майдалгъа бошагъанды. Къабарты-Малкъар къырал университетни социал-гуманитар институтуну тарых ызына окъуугъа кирип, бакалавриатны къызыл дипломгъа тауусханды.

 

Кофеде кеслерине къоркъуу кёргенле

Шёндюгю дунияда кофени сюйгенлени саны, аны жаратмагъанладан эсе кёп болур, баям. Сатыуда бу затны къадар тюрлюсюн табаргъа боллукъду: сюйсенг къууурулгъан бюртюклерин, дагъыда тартылгъан, терк эриген. Керек болса, жашил (чий бюртюклени) да сатып алаллыкъсыз.