Календарь событий

04 сентября 2023

Адамлагъа хурмет этиуню юсюнден

Биреуге кесине ариу айтып, ызындан а аман айтхан тёре болуп къалгъанды. Дуниягъа аманлыкъчы, тилчи, зарчы, эки бетли болуп киши да туумайды. Сабий ётюрюк айтыргъа амалы жокъду – билмейди аллай затны. Кесим кёрген, къулагъым бла эшитген юлгю: тёрт жылчыгъы болгъан жашчыкъ жолда алтын жюзюк тапханды да, келтирип, ыннасына бергенди. Экинчи кюн а аладан узакъ болмай жашагъан бир тиширыу келгенди да: «Алтын жюзюгюмю тюшюргенме къалайда эсе да, бу тийреден узакъгъа кетмегенме, сабийчикледен бири тапхан иш болурму деп сора айланама», - дегенди.

Терен акъыллы Таусолтан

Тарыхха  къарасанг,  миллетибизни билимге итиннген, халкъын  сюйген кёп ахшы уланлары болгъанды. Аллай жигит  жашларыбызыдан бири уа  Шакъманланы Таусолтан эди. Ол 1891 жылда туууп, Шимал Кавказны айтхылыкъ политиклеринден бири болгъанды.

Бесланчыланы жашауларын тюрлендирген кюн

Шимал Осетия-Алания Республиканы Беслан шахарыны 1-чи номерли школунда терактны сынагъан сабийле окъууларын бошап, бирлери профессионал билим аладыла, башхалары ишлейдиле.

Итиниулюгю сабий муратына жетдирген эди

Быйыл Россей аскерни полковнигине, Таджикистанны къоруулау министрини алгъыннгы биринчи заместители - Сауутланнган кючлени генеральный штабыны начальниги эм сауутланнган кючлени мурдорун салгъан Уяналаны Рамазанны жашы Валерийге 80 жыл толлукъ эди.

«Бахсан ауузну къапланы»

РСФСР-ни, СССР-ни да сыйлы тренери, Россейни табийгъатны сакълауда сыйлы къуллукъчусу, Россейни культурасыны сыйлы къуллукъчусу, «Сыйлылыкъны белгиси» орденни кавалери, отуз беш жылны ичинде Къабарты-Малкъарда Альпинизмни федерациясыны председатели, кёп жылланы ичинде республиканы Министрлерини советини уучулукъ жаны бла управлениясыны таматасы болуп тургъан Залийханланы Чокканы жашы Хусей халкъыбызны ёхтемлиги болгъанлай къалады.

Эл мюлкде къармашханлагъа себеплик этиуню юсюнден

Къабарты-Малкъарда «Мени Бизнесим» ара къурап, республикада эл мюлк товарла чыгъарыучулагъа къыралны жанындан не бла себеплик этилгенини юсюнден «тёгерек стол» бардырылгъанды. КъМКъАУ-ну «Экономика» кафедрасыны профессору Тогъузаланы Тахир бу тема бла байламлы доклад этгенди анда.