Календарь событий

03 сентября 2023

Республиканы атын иги бла айтдырады

Республикадан жаш адамла спортда, окъууда, ишде да жетишимли болсала, барыбыз да къууанабыз. Беккиланы Элдарны жашы Тамерланны да спортда жетишимлерине къарай, ёхтемленебиз.

Халкъ ючюн кюрешгенле

Тамата тёлюде къыраллыкъны тохташдырыугъа, аны айнытыугъа къыйын салгъанланы араларында ызларындан келгенлеге юлгю болгъан ахшы адамларыбыз бардыла.