Календарь событий

01 сентября 2023

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы

Багъалы школчула бла студентле, хурметли ата-анала бла педагогла!
Сизни Билимни кюню бла алгъышлайма. Бу аламат, энчи байрам бизни барыбызгъа да багъалыды. 

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы

Хурметли жерлешле! Битеу жюрегимден сизни Къабарты-Малкъарны Къыраллыгъыны кюню бла алгъышлайма.
Къабарты-Малкъарны жангы Конституциясы къабыл кёрюлген кюнде,