Календарь событий

23 января 2023

Жырны сёзю – аз, фикири – кёп

Таулу халкъ бир заманда да жырсыз болмагъанды. Ач къалгъан, кеч къалгъан кюнлеринде да – угъай. Бу­рун заманладан бери жыр бизни халкъыбызны жашау кюйю болгъанлай, аны къууанчлы, жарсыулу кюнлерини да сыр сазы болгъанлай келгенди. Ол аны тарых борасыды – къартдан жашха ёте келген хыйласыз ауазы. Кертиси бла да жыр, жолоучугъа жол нёгерлик эте, эки сюйгенни араларында келечилик жюрюте, къыйын сагъатда иги къууум этдире, таукелликге, иш кёллюлюкге, жигитликге да чакъыра келгенди.

Къыралны айбат жерлерин таныргъа себеплик

Къыралыбызны, ол угъай, жашагъан жерибизни айбат, сейир жерлерин билебизми? Баям, угъай. Болсада «Туризм» миллет проект а Россейде къонакъбайлыкъны айнытыугъа бурулупду. Аны чеклеринде   инсанла субсидияла алыргъа эркиндиле.

Республиканы келечилери борчларын толтурлукъдула

Къабарты-Малкъардан кеслерини аскер борчларын толтурургъа 200-ден артыкъ жаш адам Миллет гвардияны къауумуна къошулгъандыла.

ТЕМИР ТЕРЕК

Мусукаланы Сакинатны «Темир терек» деген поэмасы кёчгюнчюлюк азабын сынагъан адамны сагъышларындан къуралады. Аны баш жигити Къызтуума, ол къыйын сынауда ахлуларын тас этип, ёксюз сабийле тургъан юйге тюшеди. Жаланда бир къаршы адамы къалгъанды аны – къарындашы Байрамукъ. Ол табады эгечин. Ол юйюрню, энчи тиширыуну, кёрген къыйынлыкълары тарыхыбызны ол ачы бетине жангы суратла къошадыла.

Машинада жюрюуню энчиликлерин ангылатхандыла

Къабарты-Малкъарны Къырал автоинспекциясыны  къуллукъчулары сабийлеге машинада къоркъуусузлукъну жорукълары бла тийишлиликде кесин къалай жюрютюрге керек болгъанын ангылатхандыла. Дерсге Нальчикни 72 номерли сабий садыны келечилери къатышхандыла.

«Усталыкъ – ол арымай-талмай ишлеудю, жангы амалланы тюз хайырлана билиудю»

Кужонланы Таукъанны жашы Жанболат,  Долинскде жангы ачылгъан институтда  жаякъ сюек-бет хирургия бёлюмде ишегенден сора да, КъМКъУ-ну медицина факультетинде дерсле береди. Урунуу жолуну биринчи кюнлеринден окъуна кёрген затларын тинтип, илму ишин да жаякъ сюекни хирургиясына жоралагъанды.  Жаш, медицина илмуланы доктору, профессор  Мустафаланы Магометни къолунда юйрене, жетишимле болдура  келеди. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Айырмалыла экскурсия бла саугъаланнгандыла

Жангы жылны солуу кюнлеринде Нальчикни Совет Союзну жигити Н.Г.Калюжныйни атын жюрютген 7 номерли школуну  кадет классларындан МВД-ны Краснодарда орналгъан университетинде болгъандыла.

Борчла этип тургъанла токсуз къалгъандыла

Электрокюч ючюн борч этип тургъан инсанлагъа «Каббалкэнерго» компания былтыр онжети минг билдириу жибергенди. Аны сансыз этгенлени юйлерине баргъан токну кесерге керек эдиле.

Аллай къагъыт къоллу болгъанладан онбеш минг абонент, ишни анга жетдирмезча, тёлеулерин толусунлай берип къутулгъандыла. Къалгъан эки мингни уа фатарлары электрокючсюз къалгъандыла, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Сиз билемисиз?

Йодну  къалай хайырланыргъа керекди

Кесекледен сакъланыр ючюн йод тургъан шешачыкъны башын ачып, аны хауасын бурун тешиклеринг бла ичинге тартыргъа керекди. Неда йодну  эки чай къашыкъчыкъ бла бирин къайнагъан суугъа къошуп, аны буруннга тамызса да жарайды.  Къаты жётел этген заманда, ингирде жатардан алгъа, кёкюрекге йодну  жакъса  иги болады.

Кёпюрлени жангыртыу жаны бла иш кёпдю

«Къоркъуусузлу тынгылы жолла» деген миллет проектни чеклеринде бизни республикада жаланда жолланы угъай, кёпюрлени, путепроводланы да жангыртадыла. Алай бла быйыл эки жерде мадар этилликди. Биринчиси Прохладна – Элбрус автомашина жолда орналгъан кёпюр эмда путепровод. Ала Басхан шахардан Дыгулыбгей эл таба жетерге онг бередиле. Дагъыда Заюковода район больницагъа баргъан жолда кёпюрню жангыртырыкъдыла. Ол Заюково – Туфкарьер – Дыгамухо жолдады. Быйыл энтта да Майский-Заречный-Ново-Ивановское жолда эмда Огъары Малкъар – Мухол жолда кёпюрлеге тынгылы ремонт этилликди.