Календарь событий

18 января 2023

Киштик оюн

Гошахурайны жангыз жашы барды. Аты да Мухаммат. Ариу, тынгылы, низамлы жаш. Алайсыз да къалай болсун. Туугъан кюнюнден башлап къатын аллыкъ киши болгъунчунга дери анасы аны кёз жарыгъынча сакълап ёсдюргенди.

Нейрохирург тиширыу

Кеслерини сайлагъан усталыкълары бла бирге ол сфера бла байламлы илму ызда да жетишимли болгъанларыбыз бардыла. Ала медицинада бютюнда асламдыла. Аллай къыйын ишде ишлей, анда алгъан сынамларын къагъытха тюшюре, ала бла бирсиле да хайырланырча этип, къыйматлы китапла басмалайдыла.  Белгили нейрохирург Чочайланы Аминат да аладан бириди.

Совет аскерчилени эсгергендиле, гюлле салгъандыла

Росгвардияны Къабарты-Малкъарда Управлениясыны келечилери Терк районда  Курп бийикликлеге чыгъыугъа къатышхандыла. Бу иш регионну немисли ууучлаучуладан эркин этилгенини 80-жыллыгъына жораланнганды.

Жигитлиги унутулмазча

Бу кюнледе Бахсан районну Кишпек элини школунда Мурат Гошоковха   эсгертме къанга ачылгъанды. Ол Украинаны жеринде ётген энчи аскер операцияны кезиуюнде борчун толтура ёлгенди.

Эсгериуле, саугъала да

Аскерчилени, Аскер автоинспекцияны эм Къырал автоинспекцияны къуллукъчуларыны сабийлери «Биз биргебиз» деген акциягъа къатышхандыла.

Алдап, иги кесек ахчаны къымгъанды

Республиканы инсаны юйюрню алдап, 550 минг сомларын урларгъа умут этгенди. Анга ачылгъан уголовный иш къабыл кёрюлюп, сюдню къараууна берилгенди.

Ишлерин адамлагъа таплыкъгъа деп къурайдыла

Озгъан жылда Россельхозбанкны Къабарты-Малкъар Республикада бёлюмю 7,3 минг ахча берген карталаны чыгъаргъанды.   Аладан асламысы къыркъ тёрт проценти «Мени картам», 32 проценти иш хакъ алгъан картала эм пенсия картала да 15 процент болгъандыла.   «Мени» деген картаны хакъсыз алыргъа боллукъду. Аны игилиги неди десегиз, кёп тюрлю операцияланы, ол санда  «хар затха да кешбэк» деген амаланы хайырланыргъа онг береди.

Тёлюню сейирлерин эссиз этмейик

Шёдюгю жаш тёлюню миллетибизни маданияты, тарыхы бла шагъырей этиу  жашауну бек магъаналы кесегиди дерге боллукъбуз.  Биз школчуларыбыз, студентлерибиз да ёз тиллеринде аман сёлешгенлерини юсюнден арт жыллада аслам айтабыз, жазабыз. Аны сылтауу уа, мен ангылагъандан, юйюрденди.

Бюгюн ахыр кюндю

Жангы жылгъы байрамладан сора кёпле назы тереклерин орамлагъа атадыла. Ол а кир-кипчикни ташыгъан службалагъа жюк болады. Быллай болуму тюзетир ючюн «Экологистика» организация  «Зёленый дозор» деген ишчи отряд бла бирге «Ёлочный круговорот» деген акцияны бардырады. Къабарты-Малкъар анга тёртюнчю жыл къатышады, деп  билдиреди оранизацияны пресс-службасы.

Фатарны хыйлачыладан сакълар амал

Адам кесини жеринден тепдирилмеген мюлкюн хыйлачыладан сакъларгъа боллукъду.

«Асыры сууукъдан, солууунг окъуна айланмайды…»

Жангы жылда биринчи кюнле бизни республикада иги да жылы болгъандыла. 

«Алагъа бизни болушлугъубуз, ангылауубуз, тёзюмлюлюгюбюз бек керекдиле»

Бюгюнлюкде, битеу дуниядача, бизни республикада  аутизм синдромлары болгъан  сабийчиклеге уллу эс бурулады. Алагъа деп энчи арала ачыладыла.  Нальчикдеги махкемеге таматалыкъны Дикинова Фатимат этеди.  Биз аны бла бу ауруудан къыйналгъанчыкълагъа анда къалай болушханларыны, ала бла къаллай иш бардыргъанларыны юсюнден ушакъ этгенбиз.

 

Артрит болгъанынгы къалай ангыларгъа боллукъду?

«Сюеклерим ауруйдула» деген болмаса, биз аурууну атын билмейбиз.