Календарь событий

16 января 2023

Уста сёзлю, уста къоллу Исса

Миллетибизде кёп устала бардыла: темирчиле, хуначыла эм башхала. Аланы ишлерине къарай, сейир этебиз, къууанабыз, махтанабыз, ёхтемленебиз. Араларында бек айырмалыла да бардыла. Аладан бири Быллым элден Къудайланы Иссады.

Айырмалыкъларыны сылтауу - тири къармашыулукъда

Зольск районну  «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуню эм жетишимли ишлеген бёлюмюне  саналгъанды. 

Эрттегили сыйлы ана тилибиз

Жашау къалай барса да, аны чархын бургъан адамды.

Къолу – уста, жюреги – халал

Жюрек сайлауларына кертичилей къалгъанларындан сора да, жашауда бардыргъан жумушларын бошдан айырмагъанларын, ол ызда кеслери да не къадар айный, бирсилеге да болушлукъ этерге талпыннганла аз тюйюлдюле. Баям, къайсы усталыкъны мурдору, ёзеги да аллай профессионалладан къурала болур. Айхай да, ишини эбин билгени бла бирге кесини адамлыкъ ышанларын, таза ниетин ачыкълаялгъан инсанлагъа жамауат намыс-сый бере, аланы хурметлей, бирсилеге юлгю орунуна тута да келгенди.

Сууларыны тазалыгъы кёзню къаматады

Тёрт жыл мындан алгъа Аттасауланы Ахматны жашы Тахирни башламчылыгъы бла «Къара-суу» деген табийгъат заказникни жеринде «Бабугент T» сатыу маркасы болгъан минерал буз сууну шешалагъа къуйгъан завод ачылгъанды. Сууну келген жери  Шимал Кавказны эм уллу чыранларындан бири Мижирги чырандан башланады, кеси да  жерни башына чыкъан шаудан болмагъанлай, суу къаяны ичинде табийгъат кеси этген ыз бла келеди.

Къарыу - бюртюкледеди

Бусагъатда тюкенледе бюртюкледен этилген ётмек сатадыла, бюртюкле къошулгъан ашла кёпден - кёп болуп барадыла. 

Жюрек ауруулу болгъанланы тёлюсю

Совет Союзну заманында къан басым уллу болгъаны алай кёп нек тюбемей, бюгюнлюкде уа хар экинчиде да нек табылады? Аны юсюнден «АиФ» газетни корреспонденти Лидия Юдинагъа жюрек-тамыр хирургия жаны бла Бакулев атлы медицина илму-излем араны башчысыны орунбасары, РАН-ны академиги Юрий Бузиа­швили хапарлагъанды.

 

Жетишимлери кёллендиредиле

Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни сабийлерини эмда жаш тёлюсюню  къымылдаууну «Движение первых!»  деген биринчи съездине республикадан баргъан къауумгъа жораланнган къууанчлы жыйылыу болгъанды.