Календарь событий

15 января 2023

Айырмалылагъа – алгъышла бла дипломла

Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де Управлениясында сабий суратланы «Эм ахшы жангы жылгъы открытка» конкурсунда алчыланы саугъалау болгъанды. Ведомствону башчысы Бауаланы Ахмат къууанчлы халда айырмалыланы алгъышлагъанды. 

Жангы тёлюлени тюз жолгъа сала

Озгъан жылда сабийлени окъутууда бла юйретиуде ишлеген аслам адамыбыз даражалы атлагъа тийишли болгъанлары кёллендиргенди. Аланы санында уа Ёзденланы Мадина да барды. Белгили устазыбыз Нальчикни 34-чю номерли прогимназиясыны садигинде бла башланнган классларында малкъар тилден бла адабиятдан дерсле береди.

«Следователь законну жакъчысыды»

Шунгарланы Хасанны жашы Мурат Россейни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясында  ишлегенли 15 жылдан атлагъанды.