Календарь событий

11 января 2023

Деменгили къауумдан эди ол

Алгъаракълада юйде анабыз сакълаучу «Заман» газетни номерлерине жангыдан къарагъанымда, аланы арасында 2001 жылда тёртюнчю сентябрьде басмаланнганы къолума тюшеди. 

Нальчик – алчыладан бири

Былтыр «Россейни шахары: миллет сайлау» деген битеуроссей конкурсну чеклеринде  Нальчик ючюн жюз минг адам къол кётюргенди.

Мамыр жашауну сакълагъан жигитлеге – хурмет, ёмюрлюк

11 январьда Къабарты-Малкъар гитлерчиледен азатланнганды.

Танг кесек соруугъа къаралгъанды

Къабарты-Малкъарны Регионнга оноу этиу жаны бла арасы (ЦУР)  республиканы инсанлары бла власть органланы арасында байламлыкъны жалчытырча эм чыкъгъан соруула къысха заманда  тамамланырча ишни  тири бардырады. 

Медицина полисни - электрон амал бла

Энди Россей Федерацияны инсанлары Борчлу халда медицина страхование полисни (ОМС)  кеслерине эм сабийлерине  болса да, «Госуслуги» порталда жарашдырыргъа боллукъдула. 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

Элни айныуу тохтамайды

Хушто-Сырт малкъар халкъ кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора къуралгъан эллерибизденди. 1957 жылда Акъ-Топуракъ, Кёк-Таш, Гюдюргю, Бопу, Жуууннгу, Жора эм башха гитче эллени келечилери ол заманда Къабарты-Малкъар Республиканы  обкомуну биринчи секретары Тембора Мальбахов бла тюбешип, артха, мындан кёчген эллерине, къайтып жашаргъа умутлары болгъанларын айтадыла. Кёпге созулгъан сюзюлюуледен сора, элни ол тийрелеге жууугъуракъ болгъан жерде къураргъа тохташадыла.

Эсепле игидиле, умутла да кёпдюле

Къабарты-Малкъарны Промышленность, энергетика эм сатыу-алыу министерствосу, санкцияла озгъан 2022 жыл къыралыбызны экономикасына хата салгъанларына да къарамай, битеу белгилеген борчларын толтургъанды. «Тергеулеге кёре промышленность производствону индекси – 105, розница сатыу-алыуну обороту уа – 113 процентге жетерге ушайды», - дегенди министр Шамиль Ахубеков.