Календарь событий

07 января 2023

Биринчилени санында

Озгъан ыйыкъда Дондагъы Ростовда «Россейни 100 жетишимли адамлары» федерал саугъаны бериу ётгенди.  Аны «Айныу» битеуроссей организация бла PRO  журнал жыл сайын  бардырадыла. Быйыл хорлагъанланы къауумунда уа «Жылны бек иги сабий проекти»  номинацияда хорлагъанланы арасында  фуд-блогер, бир ненча проектни автору Мокъаланы Гульнара да барды.