Календарь событий

07 апреля 2021

Алф Алибек

Текуланы Жамалны «Ёксюз» деген повестинден юзюк

Жетишимни юлгюге алып

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю къурагъан Жаш тёлю бизнес-школну окъуучулары инстаграммда «Нальчик» бетни редактору Аслан Мазукабзов эмда smm-специалист  Марина Мазокова бла тюбешгендиле. Ушакъ социал  сетьледе проектлени тамамлауну, сатыу-алыу этиуню, аккаунтланы жюрютюуню юсюнден баргъанды, деп билдиргендиле организациядан.

ЖОЛОУЧУЛА

 Хапар

– Я Аллах, балама жол бер! Хызир-Ильяс биргесине болсунла! – дейме.

Элли жылдан сора къартлыкъмы, огъесе оюмлу жашлыкъмы?

Бюгюнлюкде адамны жашауу узун болгъаны къартла ауушмай аслам заманны тургъанлары бла байламлыды деген оюм кенг жайылгъанды. Алай ол тюздю дерге жарамаз. Бу болумну сылтауу къартлыкъ энди кёп баргъанында угъай, ол иги да кечирек башланнганындады. Бюгюнлюкде жыл санлары 40, 50, 55-ге жетгенле тамата кезиулерине 75-80 жылларында кирликдиле. Бизни ата-аналарыбыз бла тенлешдиргенде, ала къадардан 25 жылны къытхандыла.

Майдалла да къыта, адамлыкълары, ариулукълары, субайлыкълары бла юлгюдюле

Спортну къайсы тюрлюсю да адамдан къарыу, заман, итиниулюк излейди. Ол анга берилгенлени уллу жетишимле, белгилилик бла саугъалайды, алай аны бла бирге уа чып тюшюу бла да къоркъуулуду. Алай андан сагъаймагъан, ётгюрлюклери, жигитликлери бла республикабызгъа махтау келтирген къызларыбыз а, айхай да, бардыла. Ала кёп эришиуледе майдалла къытханларындан тышында, субайдыла, адет-тёрени биледиле, бийик усталыкъ билим алып, миллетибизге жарайдыла. Бу материалда аланы талайыны юсюнден билдирейик.

«Жашаугъа сюймеклик иммунитетибизге бек болушханы жашырын тюйюлдю»

Адам къаллай жашау болумлагъа да юйренип къалады.  Къалай-алай болса да, биз кесибиз да ангыламагъанлай пандемияны болумларында жашаугъа да тюзелгенбиз. Коронавирус жашауда кёп затны тюрлендиреди.  Медикле къайгъыланы кёбейгенлерин, жукъу бузулгъанын, иммунитетни къарыусузланнганын белгилейдиле. Быллай къыйын заманлада кесинге, жууукъ адамларынга да къалай болушургъа боллугъуну юсюнден бизни эксперт, «Москвада А.И.

Хар ким да ишлеген жеринде бир иги мурат салып, анга жетишир ючюн битеу билимин, къарыуун салса, ол толмай къаллыкъ тюйюлдю

Беккиланы Иссаны жашы Азрет эркин тутушуудан СССР-ни   сыйлы устасыды, РСФСР-ни эркин тутушуудан, самбодан - СССР-ни, тутушууну миллет тюрлюсюнден а  Шимал Кавказны да чемпионуду.  

Къыйынлыкълагъа, сынаулагъа да къарамай, Аллахуталагъа ышаныргъа, анга ийнаныргъа кереклисине юйретгенди

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, сабийлени бек сюйгенини, алагъа сакъ болгъаныны юсюнден хадиследе кёп кере айтылады. Ол балаланы кесиникилеге бла башха тукъумнукъулагъа юлешмегенди, барысын да Аллахуталагъа сюймекликге, ата-аналарына хурмет этерге бирча юйретгенди.

Файгъамбарны (САС) кесини  жети сабийи болгъанды: юч жаны бла тёрт къызы. Бу статьяда уа ала бла шагъырей этерге сюебиз.

Къасым. Файгъамбар  тамата уланына Къасым деп атагъанды. Алай ол эки жылында ауушханды.

Жарыкъ умутла туудургъан чакъла

Заман саргъалтхан эски суратдан келбетли кишиле къарайдыла. Ала Огъары Бахсанны сыйлы къартларыдыла, битеу элни берекети. Сагъышлыдыла акъсакъалла, уллу ныгъышны таурухчулары. Ала бюгюн ары дери тюшлеринде кёрмеген, тюнлеринде эшитмеген бир аламат затха шагъат болгъандыла. Патчахлыкъны тайдырып келген жангы власть кечелерин кюнча жарытханды. Кыртык сууну бойнунда гитче электростанцияны къурулушу бошалып, элге ток берилип башланнганды.

Буруннгулуланы къаллай ахчалары болгъанды?

Адам улу жаратылгъанлы аны жашауунда ахча не заманда да уллу магъана тутханды. Шёндюгю дунияда къагъыт неда темир ахчала жюрютюледиле. Буруннгулу ёмюрледе уа аны кёп тюрлюлери болгъанды. Кеси да бирде бек сейирли затладан этилген аллай.

Эсепле чыгъарылгъандыла, борчла белгиленнгендиле

 Кёп болмай  Залукокоажеде, Черек эм Зольск районланы башчылары Муртазланы Борис бла Руслан Гятов къатышып, эки муниципалитетни да келечилери   тюбешиу бардыргъандыла. Ол, тёреде жюрюгенича, Уллу Ата журт урушда жоюлгъан аскерчилени эсгертмелерине гюлле салыудан башланнганды. Кенгешде быйыл биринчи кварталда тамамланнган жумушланы эсеплегендиле  эм келир заманнга салыннган борчланы да белгилегендиле. 

Сый бересе да -не амал, бермейсе да - не хадагъа

Тойлагъа, сыйгъа къоранчла асыры уллудула деп не къадар кёп айтып тура эсек да, тюрлениу  хазна эсленмейди. Адамла  кереклиге, керексизге да бек тёгюледиле. Аны бла юйюрню бютюн къаты, бютюн иги этерик сунадыла. Алай не медет, жашау башха шартланы кёргюзтеди. Бу жол аны юсюнден бир къауум адамны оюмун соргъанбыз да, аланы басмалайбыз.

«Кавказ таула бизни чыгъармачылыгъыбызны баш темасыдыла»

Таулу халкъны  фахмулу жашларындан бири, жаланда Къабарты – Малкъарда угъай, Россейде, тыш къыраллада да белгили суратчы Акъкъызланы Якъуб жашаудан  асыры эртте кетген эди – элли эки жылында.

Андан бери кёп жылла  оздула. Алай  Якъубну аты унутулмайды, кёрмючлерине халкъ бек сюйюп, тансыкъ болуп келеди. Аны суратлары жаланда бизни республиканы угъай, битеу  россей эм битеудуния  культураны байыкъландыргъандыла.  Аны юй бийчеси Къабарты-Малкъарны халкъ суратчысы Сияра Меджидова, къызы Имара бла ушакъ этгенбиз.