КъМР-гъа 100-жыл

Жашаууну баш жоругъу – жууаплылыкъ бла низамлылыкъ

Совет Союзну кезиуюнде узакъ тау эллерибизни школларына директорла болуп, алагъа башчылыкъ этгенлеринден сора да, мектеплени даражаларын кётюрюуге, аланы тапландырыугъа да эс бургъан, кёллери бла ишлерине берилгенлерибиз асламдыла. Аланы санындады бизни орус тилни жашырынлыкълары, литератураны сейир дуниясы бла шагъырейлендирген Шабатукъланы Налдюз да.

Ол музыканы учундургъан кючюне табыннганды

Музыканы, поэзияны, живописьни дунияларыны энчиликлери бла даулашырыкъ болмаз. Аланы жолларында баргъан инсанланы къудурет айырып, энчи эн салады. Барысына да угъай, эм хунерлилерине, эм фахмулуларына. Аллай эн салыннганладан бири композитор, КъМР-ни Къырал филармониясыны симфония оркестрини художестволу башчысы, баш дирижёру, республиканы Композиторларыны союзуну алгъыннгы председатели Борис Темирканов болгъанды.

Къадары башхалагъа ушамагъан оноучу

Байзуллаланы Мусса Жанхотияны сыйлы эм огъурлу адамларындан бириди. Ол атасы Хамидни бла анасы Жанпагону уллу юйюрюнде ючюнчю сабий болгъанды, туугъан а 1942 жылны 10 январында Тырныаууздан огъары орналгъан Чалмасда этгенди. Эл юч жерден къурала эди, тёбен жанында Будайлары, андан ёрге Борчалары, эм башында уа Байзуллалары, Анахалары, Геккилары, Ботталары тургъандыла.  

Дулдусханны къадары

1937 жылда Москвада  «Граждан урушну тарыхы» деген рубрика бла «Тиширыула граждан урушда» деген китап басмаланнган  эди. Анда 1917-1920 жыллада Шимал Кавказда баргъан кюрешни юсюнден сёз  баргъанды.  

Жигерликни бла жигитликни юлгюсю болгъан Жюзек

Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына

Газетибиз таулу тиширыуланы къадарларын ачыкълаугъа къачан да энчи эс бёлгенди. Бюгюн сизни аллай материалладан бири бла шагъырей этерге сюебиз.

«Коммунизмге жолну» 1969 жылда 197-чи  номеринде басмаланнган «Таулу тиширыу» деген статьяда сёз Ёлмезланы Жюзекни юсюнден баргъанды. Ол очерк 1937 жылда Москвада чыкъгъан «Тиширыула граждан урушда» деген китапда да  басмаланнган эди.  Алай таулу ана Уллу Ата журт уруш башланырны аллында ауушхан эди.

Къадарыны ариу дерслери

Байсолтанланы Халимат, Энейланы Махмудну къызы Кёнделенде 1942 жылда туугъанды. Анга эки жыл да болмай эди юйюрю Къыргъызстанда Киршелк элге кёчюрюлгенде. Уллу юйюрде гитче болгъаны бла (юч къыз бла юч жаш) ийнакъ да ёсгенди. Малкъар халкъ ата журтуна къайтхандан сора, ол, туугъан элинде школну бошап, Нальчикде эл мюлк техникумда агроном усталыкъ алгъанды, ызы бла КъМКъУ-ну биология бёлюмюнде окъугъанды. Артдаракъда уа Дондагъы Ростовда Бийик партия школну тауусханды.

Элни тарыхы республика бла байламлыды

 Хушто-Сырт малкъар халкъ кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора къуралгъан эллерибизденди. 1957 жылда Акъ-Топуракъ, Кёк-Таш, Гюдюргю, Бопу, Жуууннгу, Жора эм башха гитче эллени келечилери ол заманда Къабарты-Малкъар Республиканы  обкомуну биринчи секретары Тембора Мальбахов бла тюбешип, артха, мындан кёчген эллерине, къайтып жашаргъа умутлары болгъанларын айтадыла. Кёпге созулгъан сюзюлюуледен сора, элни ол тийрелеге жууугъуракъ болгъан жерде къураргъа тохташадыла.

Страницы

Подписка на RSS - КъМР-гъа 100-жыл