20.02.2018, 11:20 - Новости

16 февральда Краснодарда къатыш единоборстволадан эришиулени къураучу АСВ 80 промоутер компания  кезиулю турнир бардыргъанды. Анда 13 тюбешиуден бек магъаналыгъа уа Тюменланы Альбертни америкалы На-Шон Баррел бла сермеши санала эди.

20.02.2018, 11:14 - Статьи

Тюнене материал басмагъа хазырлангнган кезиуде Россейни командасы 3 «кюмюш» эм 8 «доммакъ» бла майдал зачётну 20-чы тизмесинде орналады. Битеу да бу Оюнлагъа 25 къыралны командасы къатышханын эсге ала, россейлилени болумлары артыкъ  къууандырырча тюйюлдю. 

20.02.2018, 11:10 - Новости

Ингушетияны Назрань шахарында «Магас» спорт мекямда 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Юч кюнню ичинде майдалла ючюн къыралны 63 регионундан 420 гёжеф 11 ауурлукъ къауумда тутушханды. 

19.02.2018, 11:20 - Новости

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

19.02.2018, 11:14 - Новости

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла.

19.02.2018, 11:10 - Статьи

Алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни экономика институтунда буккроссинг-тийре къууанчлы халда ачылгъанды, деп билдиргендиле окъуу учреждениядан.

06.02.2018, 11:25 - Статьи

Хайырланылгъан электрокюч ючюн борчланы азайтыуну эмда бу жаны бла низамлыкъны тохташдырыуну юсюнден сёлешиннгенди алгъаракъда «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан кенгешде.

Последнее


КъМР-ни Башчысы Татарстанны халкъына мамырлыкъ, игилик эмда уллу жетишимле тежегенди

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Татарстанны халкъын Республиканы кюню бла алгъышлагъанды. Президент Рустам Миннихановха жиберилген телеграммада былай айтылады:

Алгъышлау

КъМР-ни Башчысы Юрий Коковну Къурман байрам бла алгъышлауу

Сабийлени къоркъуусузлукъларына - энчи магъана

Быйыл 12 июльда РФ-ни Правительствосуну 761-чи бегими кючюне киргенди. Анга тийишлиликде жолда жюрюуню жорукъларына тюрлениуле этилгендиле. КъМР-ни прокуратурасындан бизге ангылатханларыча, жангы излемлеге кёре, машина тохтагъан кезиуде аны ичинде жети жылы толмагъан баланы кеси аллына къояргъа эркин этилмейди.

Эрттенликде сюйюп келедиле, ингирликде уа юйлерине кетерге ашыкъмайдыла

Хасанияда бюгюнлюкде юч сабий сад барды. Аланы барына да Долинскде  генерал Зокаланы Валерийни атын жюрютген 8-чи номерли орта школну директору Ёлмезланы Зайнаф башчылыкъ этеди. Алагъа тёрт жюзден артыкъ къызчыкъ бла жашчыкъ жюрюйдюле. Ала уа жаланда бу элден угъай, Нальчикни Искож, Стрелка тийрелеринден, Вольный Ауулдан, Кенжеден да келедиле,  Урван райондан окъуна да бардыла.

Фахмуларын баямларгъа къолайлы болумла къурай

«Чирик кёл» турист комплексде 4 сентябрьден 10 сентябрьге дери сурат алдырыучуланы бла видеографланы «Два крыла» деген фестивальлары экинчи кере къураллыкъды. Проект жыл сайын бардырылады. Анга РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини аппараты, КъМР-ни, КъЧР-ни правительстволары себеплик этедиле. Былтыр фестиваль Къарачай-Черкесде Бал чучхурлада ётгенди.

Бизни театрны аты, актёр къаууму да тюрлене келгендиле, алай аны мураты уа къачан да бирди - адамлагъа огъурлулукъ, къууанч, жарыкълыкъ бериу, ниетлени тазалау, жанланы багъыу

Озгъан ёмюрню 20-30 жылларында жангы къыралны маданият жаны бла ёсюуюне бек уллу эс бёлюннгенди. Эл, шахар школлада, башха окъуу мекямлада да театр кружокла ачылгъандыла, ишлегендиле, халкъ оюнлагъа сюйюп къарагъанды.

Тёгерек-башны тазаларгъа кёпле къатышхандыла

Озгъан шабат кюн Къабарты-Малкъар Россей къыралгъа къошулгъанлы 460- жыллыгъына аталып Бахсан районда экология эмда санитар-эпидемиология болумну игилендирир мурат бла битеуреспубликалы субботник бардырылгъанды. Анга саулай юч минг адам къатышханды. Эллени бла организацияланы тийрелерин тазаларгъа учрежденияланы, предприятияланы, ведомстволаны келечилери эмда башхала чыкъгъандыла.

Педагогланы профессионал хазырлыкъларын - бюгюннгю излемлерини даражасына

Тёреде болуучусуча, жылны бу кезиуюнде районлада, Нальчикде да педагог форумла бошалгъанларындан сора устазла республикалы август кенгешлерине жыйылыучудула. Тюнене ол «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академияда бардырылгъанды.

Психотроп дарманланы наркотиклеча хайырланыугъа къажау кюрешни къаты бардырыргъа

КъМР-ни Наркотиклеге къажау комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда законсуз хайырланылгъан психотроп дарманланы жайылыуларын тохтатыу жаны бла мадарла сюзюлгендиле. Кенгешни республиканы Башчысы Юрий Коков бардыргъанды. Анга Парламентни спикери Татьяна Егорова, премьер-министр Мусукланы Алий, тамата федерал инспектор Владимир Канунников да къатышхандыла.

Улоуда бузукълукъланы тохтатыргъа таукелдиле

Республикада «Перевозчик» деген профилактика операция кезиулю кере  бардырылады. Адамланы жюрютген транспортда бузукълукъланы тохтатыугъа бурулгъан рейдге Къырал автоинспекцияны къуллукъчулары бла бирге транспорт инспекцияны келечилери, наркотиклеге къажау управленияны полициячылары эмда кинологла да къатышадыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS