02.11.2017, 17:00 - Статьи

Россейни Пенсия фонду бла «Ростелеком» «Интернетни азбукасы» китапны эмда azbukainterneta.ru сайтдагъы материалланы жангыртхандыла. Энди пенсиячыланы компьютерге юйретиу жаны бла онтёрт дерс боллукъду.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Озгъан ыйыкъда Акъ-Суу элни школунда аны администрациясы бла Нальчик шахарны билим бериу департаменти биргелей «Я ваше сердце заслоню от боли» деген ат бла жыйылыу къурагъандыла.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Къабарты-Малкъар къырал университетни жангы 3-чю корпусуну фойесинде Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъы бла байламлы уллу кёрмюч ачылгъанды. Аны КъМКъУ-да Отарланы Керим атлы маданият ара къурагъанды.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Хар бир чыгъармачылыкъ бла кюрешген уллу адамныча, Къулийланы Къайсынны жашауунда да гюлле кёп эдиле, алай шинжиле да жетиширик эдиле. Чырмаула аны чыныкъдыргъан эдиле, сынаула уа, жюрегин багъа жетмез билимден толтура, дерс болгъандыла. Аны назму сёзю ол затланы кёз аллынга тутады.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Тюнене Нальчикде Т. Мальбахов атлы Къырал миллет библиотекада Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан «тёгерек стол» бардырылгъанды.

02.11.2017, 16:57 - Новости

Къулийланы Къайсынны жюзжыллыгъына жоралап «Почта России» марка чыгъаргъанды. Тюнене уа Нальчикде почтаны баш офисинде аны презентациясы болгъанды.

02.11.2017, 16:56 - Статьи

Тюнене Нальчик шахарны Музыка театрында белгили поэтибиз Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан къууанчлы ингир болгъанды. Аны Къабарты-Малкъарны культура министри Мухадин Кумахов ачханды. Бек биринчиден, ол ары келгенлени къонакъла бла танышдыргъанды.

Последнее


Уллу итиниулюк бла

Байрым кюн Долинскде Спорт-физкультура комплексде право низамны сакълаучу органланы келечилерини араларында ГТО-гъа зачётха жюзюуден тёрели эришиуле бардырылгъандыла. Анга битеу да 70-ге жууукъ адам къатышхандыла.

Кесини рекордун къайтаргъанды

Белгородда окъуучуланы сегизинчи жай спартакиадаларыны ауур атлетикадан финал эришиулери бардырылгъандыла. Алагъа къыралны 43 субъектинден 2000-2001 жыллада туугъан аслам жаш спортчу къатышханды.  

Къайда урунурукъларын айтхандыла

ФСИН-ни Къабарты-Малкъарда Управлениясында ведомствону бийик окъуу юйлерин бошап келген онеки жаш адамла бла тюбешиу болгъанды. Ала,  ФСИН-ни академиясын, Воронежде институтун, Владимирде, Самарада юридический институтланы бошап къайтхандыла. Аланы ишге салыу жаны бла энчи комиссия да къуралгъанды.

Анга чыгъармачылыгъында агъач, тери, кофе да жарайдыла

Хасанияда жашагъан Нёгерланы Альберт 16-чы номерли орта школну онбир классын быйыл бошагъанды. Аны сурат, скульптура ишлерге хунери барды. Ол, жаш болгъанлыкъгъа, кёп чыгъарманы авторуду. Аланы уа асламысы  табийгъатда болгъан, ёсген затладандыла. Сёз ючюн, чёплеуню сыфаты ол битимни кесинден ишленнгенди. Кофе бюртюкледен да сейирликди, адамны эсин кесине бурады.

Эм иги журналист ишлени сайларыкъдыла

Татарстан Республиканы «Татмедиа» басма эм асламлы коммуникацияла агентствосу Россей Федерацияда жашагъан миллетлени тёрелерин, адетлерин сакъларгъа, аланы жаяргъа, белгили этерге себеплик этген «Многоликая Россия» деген Х Битеуроссей ачыкъ журналист конкурсха заявкала ала тургъанын билдиреди.
Конкурс бу номинацияла бла бардырылады:
- «Телесюжетлени циклы»;

«Спорт хар инсаннга да кюч-къарыу береди, аны ариу къылыкъгъа юйретеди»

Спортну бюгюннгю жашауда неден да бек юйретиу магъанасы уллуду десек, жангылмазбыз. Нек дегенде айтхылыкъ спортчула ёсе келген тёлюлеге аламат юлгю боладыла. Алагъа къарай, сабийлерибиз аман къылыкъладан сакъланадыла, заманларын орамда бошуна ётдюрмей, осал къауумлагъа кеслерин алдатмай, жетишимлиликни жолуна тохтайдыла.  

Мастер-классла, «тёгерек столла», сейирлик экскурсияла

Эрттеги саудюгерчи шахар Елабуга Татарстанны тюз да жюрегинде орналгъанды. Анга мингден артыкъ жыл болады. Мында кёп ёмюрлени ичинде тюрлю-тюрлю миллетлени келечилери мамыр жашагъандыла. Тарых, культура жаны бла бай бери туристле битеу дуниядан келедиле. Белгили художник И.И. Шишкин мында туугъаны себепли бу шахар сурат ишлеу искусствода кюрешген интеллигенцияны бирлешдирген жерди.

Къолайсызлагъа эсеплеучю приборла сатып алыргъа болушурукъдула

Къабарты-Малкъарда «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» деген къырал программаны чеклеринде газны эсеплеген приборланы орнатыуда энчи юйледе жашагъан къолайсыз гражданлагъа ахча бла болушлукъ этер умут барды.

«Жаралы таш» - башкир тилде

Бу кюнледе Башкъортостан Республикада, Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталып, «Жаралы таш» деген кёчюрмеле китабы чыкъгъанды. Ол биринчи кере 1971 жылда басмаланнган эди. Аны Назар Наджми кеси жиберген эди шуёхуна. Ол Биринчи Чегемде поэтни Юйю-музейинде сакъланады. Бюгюн а шайырыбызны уллу юбилейи бла байламлы ол башкир тилде назмула жыйымдыгъы дуния жарыгъын жангыртылып кёргенди.

Ата-бабаларыны жерини жылыуу

Бу кюнледе Шауаланы Хасанны 80-жыллыкъ юбилейине атап, аны къалам къарындашларыны, шуёхларыны бир къаууму Шыкъыда Кязим хажини арбазында тюбешиу къурагъандыла. Бу жыйылыуну анда башланыууну кесини сылтауу барды. Бу эл Шауаланы тукъум жерлериди. Жыл саны келе келсе, адам ата-бабаларыны къол жылыуун сакълагъан жерде атларгъа, ала олтургъан ташда ушакъ этерге неда тынгыларгъа сюйгени баямды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS