13.06.2018, 20:35 - Статьи

Озгъан шабат кюн Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Нальчикде Калюжный орамда жолну жангыртыу иш къалай баргъаны бла шагъырейленнгенди.

13.06.2018, 20:34 - Статьи

Былтыр мартда Россейни Президентини Указы бла РФ-ни Миллет гвардиясыны аскерлерини Восток округуну командующисини сауутланыу жаны бла орунбасарына, бизни жерлешибиз полковник Беппайланы Далхатны жашы Алим салыннганына битеу миллет да ёхтемленнген эди. 

13.06.2018, 20:33 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде депутатла республиканы жолларыны халларын сюзгендиле. Къурулуш эмда жол мюлк министр Вячеслав Кунижевни  билдиргенине кёре, республикада федерал излемлеге келишмеген ызланы саны 43,1 процентге жетедиле.

13.06.2018, 20:31 - Статьи

Россейни Кюнюню аллында Нальчик шахарны администрациясында жаш адамланы бир къауумуна паспортла къууанчлы халда берилгендиле. Жашауларында биринчи магъаналы документни ол кюн битеу да  20 жаш  бла къыз алгъандыла.

13.06.2018, 20:30 - Статьи

12 июньда Тырныауузда Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйню аллында майданда уллу байрам концерт болгъанды. Районну жырчы эмда тепсеу къауумлары кеслерини хунерликлерин бир да аямагъандыла. Жаш тёлю юч тюрсюнлю россейли байракъладан ариу флешмоб къурагъандыла. 

13.06.2018, 20:29 - Статьи

Алгъаракълада КъМКъУ-ну орус эм тыш къыраллы литературала кафедрасыны башламчылыгъы бла «Уильям Шекспирни чыгъармачылыгъыны 21 ёмюрде магъаналылыгъы» деген ат бла илму конференция къуралгъанды. Анга уа студентле эм окъуучула къатышхандыла.

Последнее


Ата-аналагъа тынгылагъандыла, консультацияла бергендиле

Единая Россия» партияны Кабарты-Малкъарда бёлюмюнде «Сабий садла – балалагъа» партия проектни чеклеринде «Ата-аналаны жарсыуларына къарауну битеуроссей кюню» бардырылгъанды. Аны мураты школгъа дери билим бериуде къаллай проблемала болгъанларын ачыкълау эм партияны бла депутатланы себепликлери бла аланы кетериу эди.  

Окъутханларына, ёз аналарыча, къайгъыра

Отарланы Халимат Къыргъызстанда туугъан тёлюденди. Атасы Бапыналаны Юсюпню бла анасы Сакинатны (Маглуладанды) уллу юйюрлеринде ёсгенди. Кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора ала Кёнделенде тохташадыла. Сабийлери ахшы билим алырларына къайгъыргъан таматала аланы элде интернатха бередиле. Ары жюрюселе орус тилге иги юйренирикдиле, артда окъуугъа да къыйналмай кирликдиле деген акъылда.

Къачан да атыгъызны игилик бла эсгерип турлукъбуз

Алгъын буруннгулуланы «Урлугъуна кёре тирлиги» деген айтымны эшитсем, ол жаланда иш бла байламлы сунуучу эдим. Алай аланы магъаналылыкъларыны юсюнден сагъышха киргенимде, быллай сёзлени адамланы араларында болумгъа да айтылгъанын ангылагъанма.

Бу школну бошагъанла - жамауатыбызны ёхтемлиги

Тарыхда айтылгъаннга кёре, Яникойну школуну мурдору 1922 жылда салыннганды. Анда башланнган билим бере эдиле. Былай алып къарагъанда, ол бизни тийиреде бек эртте ачылгъанладан бириди. Быйыл анга 95 жыл толады.

Сиз мектеп устазларыгъызны эсигизге тюшюремисиз?

Къайсы бирибизни да школ, окъутхан устазларыбыз бла байламлы эсгериулерибиз бардыла. Аланы юслеринден билирге сюйюп, педагогланы байрамларыны аллында бир къауум адамгъа бу сорууну бергенбиз.

Манаслу таугъа да ёрлегенди

КъМР-ден белгили альпинист, республиканы Жамауат палатасыны члени, «Нальп» клубну башчысы Карина Мезова Непалны шимал жанында таугъа ёрлегенди эм аны башында Къабарты-Малкъарны байрагъын орнатханды. Манаслу, анга башхача Кутанг да дейдиле, дунияны эм бийик тауларыны араларында сегизчи жердеди. Аны бийиклиги 8156 метрди.

Бир-бирлени тилеклери алайда окъуна тамамланнгандыла

КъМР-ни Парламентини башчысы Татьяна Егорова «Единая Россия» политика партияны таматасыны жамауат приёмныйинде республиканы инсанлары бла тюбешип, аланы тилеклерине бла сорууларына тынгылагъанды.
Келгенле асламында жашау журт бла жалчытыуну, ЖКХ-ны иши бла байламлы проблемаланы кётюргендиле. Битеу тилеклеге, тарыгъыулагъа, соруулагъа жууапла берилгендиле, законла ангылатылгъандыла.

Жарсыуланы бир ненчасы ауур саусузлагъа багъыу бла байламлы болгъандыла

Тюнене Правительствону Юйюнде Юрий Коков энчи соруулары болгъан гражданланы приёмгъа алгъанды. Республиканы таматасындан Нальчик, Бахсан, Прохладна шахар округлада, Терк районда жашагъанла болушлукъ излегендиле.

Европада къолайлы банкланы арасында Сбербанк да барды

Euromoney журнал бардыргъан сорууланы эсеплерине кёре, ара эмда кюнчыгъыш Европада ишлеген банкланы арасында Сбербанк эм кючлю финанс учрежденияланы санына киреди. Ол тёрт номинацияда хорлагъанды, деп билдиргендиле банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню пресс-службасындан.

Тёрт айгъа - эки сегизминглик

Бу кюнледе халкъла аралы класслы къутхарыучу, Элбрус излеу-къутхарыу  отрядны къуллукъчусу Аккайланы Азнауур Гималайлада орналгъан Манаслу (8156 метр) таудан къайтханды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS