19.09.2017, 22:25 - Статьи

Специалистле айтханларыча, Муаед Шаов ахыр жыллада ауур атлетикадан эм иги спортчуланы хазырлагъан тренерлени санына киреди. Ол сабийлени Элбрус районну олимпиада резервли специализацияланнган спорт школуну Жанхотияда филиалында юйретеди.

19.09.2017, 22:24 - Новости

Россейни футболдан биринчилигини тогъузунчу турунда «Спартак-Нальчик» «СКА Ростов» клуб бла тюбешгенди. Бу оюнну бизни командагъа магъанасы бек уллу болгъанды. Спортчуларыбыз бир бири ызындан юч артыкъ аламат ётмеген матчладан сора иги оюн кёргюзтюрге, къараучуланы къууандырыргъа кюрешгендиле.

19.09.2017, 22:24 - Новости

Къабарты-Малкъарны автоинспекторлары республиканы районларында жашагъан ата-аналагъа, сабийлеге да жолда жюрюуню жорукъларына бойсунургъа кереклисин эмда жолда ачымазча не этерге кереклисин ангылатыр ючюн  мобильный майданла ачадыла. Аллайла республиканы эки районунда ачылгъандыла.

19.09.2017, 22:21 - Новости

Озгъан ыйыкъда Нальчикде Россейге къошулууну 400-жыллыгъына аталгъан майдандан башлап КъМКъУ-гъа дери бизни республикада битеу окъуу юйлени биринчи курсларына киргенлени парады болгъанды. Бу байрам Россейни къыркъ шахарында баргъанды.

19.09.2017, 22:20 - Статьи

Озгъан шабат кюн Нальчикде 34-чю номерли прогимназияда «Воспитатель года России-2017» Битеуроссей конкурсну регион кезиую къууанчлы халда ачылгъанды. Ол бизде бу жол экинчи кере бардырылады, кесине да онюч  юйретиучю къатышады.

19.09.2017, 22:19 - Статьи

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиуню юсю бла фатарла ючюн жыйылгъан тёлеулени къалай азайтыргъа боллугъуну, эски юйледе жашагъанланы жангы жашау журтла бла жалчытыу проблеманы да тамамлауну юсюнден ЖКХ-ны реформированиясына себеплик этген фондну Къарау советини башчысы Сергей Степашин айтханд

19.09.2017, 22:17 - Статьи

16-19 сентябрьде Нальчикде «Гладиатор» спорткомплексде Россейни дзюдодан чемпионаты бардырылады. Анга къыралны 60 субъектинден, ол санда Москвадан, Санкт-Петербургдан, Севастопольдан, федерал округладан 600-ге жууукъ спортчу къатышады.

Последнее


Эллиле бек излейдиле аны

Алгъаракъда бир бушуулу иш болуп, Аушигерге баргъан эдим. Билмей, сунмай тургъанлай, Атабийланы Азретни уланы Ёзюр дуниядан кетди. Ауругъаны, заты болмай. Кёпле келдиле дууасына. «Ийнаналмайбыз, тюнене кёрген эдик, эки-юч кюн болады мен аны бла хапарлашханлы, не болуп къалды эл сюйген адамгъа», - деп жарсый эдиле.

«Караваннга» бир келген энтта да бери къайтыргъа сюйюп кетеди

Республикабызны тау эллери тамашалыкълары, тазалыкълары бла не заманда да къонакълагъа кеслерин сюйдюргендиле. Бир кере деменгили къаяланы, таза  чучхурланы кёрген артха къайтыргъа итиннгенлей турады. Алгъын туристле асламысында Минги тауну тийресине бара эдиле.

Нальчикде элли минг роза орнатхандыла

Жаз башындан бери республиканы ара шахарында «Горзеленхозну» ишчилери 50 минг роза салгъандыла, - деп билдиредиле Нальчик шахар округну администрациясыны пресс-службасындан. Гюлле асламысында Ленин эм Къулий улу атлы проспектледе, Шуёхлукъну эсгертмесини тёгерегинде, Ара солуу паркда, Осетин эмда Шогенцуков  орамлада, автобусла тохтагъан жерледе эм башха тийреледе ёседиле.

Алимле эсепле чыгъаргъандыла, муратларын айтхандыла

Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни илмула академиясыны физика илмула бёлюмюню «Фундаментальный байламлыкъланы физикасы» секциясыны Халкъла аралы сессия-конференциясы кесини ишин башлагъанды. Ол Бахсанда нейтринный обсерваторияны 50-жыллыгъына аталгъанды.

Къышда, жазда да бош турлукъ тюйюлдюле

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны жашау журтла–коммунал мюлк управлениясы жоллада тюрлю-тюрлю жумушла тамамларгъа деп эки «КамАЗ» машина сатып алгъанды. Аланы бетон неда асфальт жоллада хайырланыргъа боллукъду.

Депутатла заводну коллективини сынауу бла башха предприятияланы танытыргъа оноулашхандыла

КъМР-ни Парламентини Промышленность, транспорт, связь эм жол мюлк жаны бла комитетини «Нальчикни бийик вольтлу аппаратурасыны заводунда» бардырылгъан кенгертилген жыйылыуунда сёз предприятияны айнытыуну юсюнден баргъанды.

Республикабызны экономикасын айнытыуну вопрослары повесткада аслам жер алгъандыла

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда «Единая Россия» политика партия жашауда бардыргъан проектле республикада къалай толтурулгъанлары сюзюлгенди, Къабарты-Малкъарны искусствосуну сыйлы къуллукъчусу Жеттеланы Мустафирни 75-жыллыгъын белгилеу жаны бла комитетни къурау дурус кёрюлгенди, республиканы социал сферасын бла экономикасын 2034 жылгъа дери айнытыуну стратегиялы планы къабы

Адам эм закон

Кредитини процентлерин тёлемейди

Бет жарыкълы къайтхандыла

Дондагъы Ростовну «Экспресс» спортзалында дзюдодан «Динамо» спорт обществону чемпионаты бардырылгъанды. Анда хорлагъанлагъа уа Россейни чемпионатына къатышыргъа эркинлик берилгенди.  

Ючюнчю жер - ол ахшы кёрюмдюдю

Пятигорскда спортну устасы Вазир Ибоянны хурметине грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды. Анга СКФО-ну бла ЮФО-ну республикаларындан 2001 жылда эм андан кеч туугъан жаш гёжефле къатышхандыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS