07.08.2020, 17:00 - Политика

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосунда болгъан жыйылыуда  Россейни Президентини «Россей Федерацияны  аш-азыкъ къоркъуусузлугъун жалчытыр ючюн  экономика жаны бла энчи амалланы хайырланыуну юсюнден»  буйругъу къалай толтурулгъанына къаралгъанды.

07.08.2020, 08:02 - Саулукъ

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясында бизни республикада маллада, жаныуарлада да къутургъан ауруу бла байламлы болум кимден да бек уллу сакълыкъ излейди, деп эсгергендиле. Ведомствону специалистлери айтханларына кёре, бу ауруу бек къоркъуулугъа, адамны, жаныуарланы да ёлюмге келтирирге боллукъгъа саналады.

07.08.2020, 08:01 - Жангылыкъла

Кёп болмай Нальчикде «Зелёная компания» биригиу сабанларында татлы нартюхню оруп башлагъанды. Бюгюнлюкде аны  1,1 минг тоннасындан 1,4 миллион консерва чыгъарылгъанды.

07.08.2020, 08:00 - Жангылыкъла

Малчылыкъда  уруннганла  къышха аш хазырлап кюрешедиле, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

05.08.2020, 08:09 - Жамауат

Бюгюннгю ушакъ нёгерим Ахобекланы Идирисди. Ол Нальчикде туугъанды. 1989 жылда ата-анасы эмда тамата эгечи бла Екатеринбургга кёчгенди. Санкт-Петербургда Гуманитар университетни бошап, окъууун андан ары бардырыргъа, Каирни университетинде археология бёлюмге киргенди. Бюгюнлюкде Египетде къазыу-излем иш бла кюрешеди. Социал сетьле бла хайырланып, мен аны бла ушакъ бардыргъанм- Идирис, археологияны къалай бла сайлагъанса?

05.08.2020, 08:07 - Жангылыкъла

Майскийде шахар кёлге шёндюгю исси кюнледе бек кёп адам барады жууунургъа. Муниципалитетни администрациясында белгилегенлерине кёре, ол ортакъгъа берилгенди. Арендатор а аны тапландырыу жаны бла аслам иш тамамлагъанды. Аны хайыры бла кёлню тёгереги таза, кёзню къууандырырча алай болгъанды. Солургъа келгенлеге, таматалагъа, сабийлеге да анда хар неда барды дерчады.

22.07.2020, 08:10 - Право

Кужонланы Абдулкеримни жашы Жантемир сабийлигинден да юрист боллугъуна ахырда ишексиз эди. Бюгюнлюкде уа ол РФ-ни Юстиция министерствосуну КъМР-де Управлениясына башчылыкъ этеди. Биз аны бла усталыкъны жашырынлыкъларыны, право билимни жайыуну юслеринден ушакъ этгенбиз.  

22.07.2020, 08:06 - Жамауат

Атабыз Габоланы Асланны юсюнден кёп жазылады, телевизор бла да кёргюзтедиле,байрамлагъа, башха тюбешиулеге да чакъырадыла. Бизни Чегем ауузундан тышында да кёпле таныйдыла аны, намыс- сый бередиле,  сау болсунла.  Аны алайлыгъы адамлагъа ачыкъ жюреклилиги, таза ниетлиги, къартха - къартхача, жашха - жашхача тюбегени болур, баям.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

12.08.2020 - 09:05

Илишан атыу

Малкъарлыланы жашауларында уучулукъ энчи жерни алгъаны белгилиди. Аны бла байламлы ата-бабаларыбызны заманындан бери жаш сабийлени илишан атыугъа юретип болгъандыла. Асламында ала садакъдан, мужурадан эм ушкокдан атышхандыла. Бу жумушда ахшы жетишимле болдурур ючюн, ёсюп келген жашчыкъланы араларында эришиуле бардырыу бек кенг жайылып болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 1
12.08.2020 - 09:05

Тараканла россейлилени фатарларындан къайры гунч болгъандыла

Эсигиздемиди, мындан 20 жыл алгъа кёп къатлы юйледе жашагъанланы жанларындан тойдуруп тургъан тараканланы юслеринден хапарла хар подъезд сайын айтылгъанлары.

Подробности... | Просмотрено: 1
12.08.2020 - 09:05

Минги таугъа чыкъгъанын коллегаларына жоралагъанды

Бу кюнледе  83 жылы болгъан Жаппуланы Рамазан Минги тауну тёппесине кётюрюлюп  эрттеден салгъан муратын толтургъанды. Аны быллай  къыйын эм магъаналы жумушха  хазырлыгъыны   юсюнден алгъаракълада  социал сетьледе да  билдириле  тургъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 5
12.08.2020 - 08:17

Барма билгичге жалынып, ол къадарынгдан къутхармаз

Жыйырма биринчи ёмюрде   хуржун  телефонланы хайырларындан не узакъ жерге да сёлеширге онг барды. Бир планетадан башхасына ракетала учадыла, компьютерле адамланы орунларына ишлейдиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
12.08.2020 - 08:17

Тахта кёгетле жыйыуну къыстау заманы

 Къабарты-Малкъарны бахчаларында къыстау  тахта кёгетлени – нашаны, помидорну, соханны, хобустаны - жыядыла, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну  пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 2
12.08.2020 - 08:17

Сиз керекли информацияны басмадан, телевидениядан, радиоданмы огъесе Интернетденми аласыз?

Жангызда бир он-онбеш жыл мындан алгъа бу соруугъа жаланда бир жууап бериллик эди. Алай къысха кезиуню ичинде техника къыстау айныгъанды, аны бла бирге уа адамланы жашаулары да тюрленнгенди. Мобильный телефонла, электрон-китапла, кючлю компьютерле, Интернет… Биз хар кюнюбюзде да аланы хайырланмай болалмайбыз. Алай бла информацияны тапхан къайда тынчыракъды, ол къайда тюзюрек берилгенин билир ючюн, биз соруу бардыргъанбыз.     

 
Подробности... | Просмотрено: 3
12.08.2020 - 08:17

Юйсюз итлени кёплюгю - жамауатха къоркъуулуду

Кёп болмай Битеуроссей халкъ  фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю(ОНФ) республиканы Правительствосуна хауле итле контрольгъа алынырча   обращение  жибергендиле. Эсге сала айтсакъ,  бу жаны бла    эрттеден бери  республикада тийишли  закон  ишлейди.

Подробности... | Просмотрено: 2
12.08.2020 - 08:12

Эльбрусиаданы кезиулю къууанчы

Къабарты-Малкъар  жыл сайын бардырылгъан  «Эльбрусиада» фестивальгъа къатышханлагъа  жылы тюбейди. Быйыл ол бешинчи кере бардырыллыкъды эмда Уллу Хорламны 75-жыллыгъына жораланырыкъды. Бу магъаналы жумушну Россей  альпинизмни федерациясы бла Евразиялы альпинизмни ассоциациясы къурагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 2

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Билим

31.05.2019 - 08:12

Жангы классда жангы амаллагъа юйретирикдиле

Кёп болмай КъМКъУ-ну информациялы технологияла эм экономика институтунда (КИТиЭ), радиоэлектрон  техникагъа ремонт этген специалистлени хазырларча  жангы оборудованиясы бла класс ачылгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 11
Право

29.05.2019 - 10:00

Къыт кезиуде огъары малкъарлыла кеслери къыйналгъанларына да къарамай, къырал чекни къоруулаучулары бла ётмекни жарты этип жашагъандыла

28 май – Чекчини кюню

Къабарты-Малкъар табийгъатыны ариулугъу, сейир жерлерини кёплюгю бла энчиди: агъачла, тау жайлыкъла, къарлы тёппеле, ёмюрлюк чыранла, бийик чучхурла.

Подробности... | Просмотрено: 15
Право

29.05.2019 - 09:40

Наркотиклени жайылыуун тохтатыугъа ата-аналаны, устазланы, жамауатны къатышдырыр муратлыдыла

КъМР-де Ич ишле министерствода болгъан кенгешде наркотиклени профилактикасына аталгъан «Сабийлерибизни саулукълары эм къоркъуусузлукълары ючюн» деген акцияны эсеплери чыгъарылгъандыла, деп билдиргендиле бизге ведомствону пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 20
Спорт

29.05.2019 - 09:30

Битеукъырал эришиуден – доммакъ майдал

Армавирде дзюдодан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, анга 21 жыллары толмагъан спортчула къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 13
Спорт

29.05.2019 - 09:28

Гежаланы Далхат Европаны биринчилигинде сермеширикди

Краснодар крайны Анапа районунда 13-14-жыллыкъ спортчуланы араларында боксдан Росссейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга къыралны 60-дан аслам регионундан 326 боксчу къатышхандыла, ала 20 ауурлукъ къауумда эришгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 10
Маданият

29.05.2019 - 09:25

«Биринчи жырымы малкъар къызгъа жоралагъанма»

Къарачайлы къарындашыбыз Тамбийланы Асхатны жашы Къаспотну бизни республикада не заманда да ашыгъып сакълаучудула. Таулула аны жырларын бек жаратадыла, концертине барадыла, дисклерине да сюйюп тынгылайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 23
Право

29.05.2019 - 09:20

Алтаулан больницагъа жетдирилгендиле

Байрым кюн «Кавказ» федерал жолда тёрт машина къагъышхандыла. Аны кезиуюнде бир адам ёлгенди, алтаулан  а саулукъ сакълау учреждениялагъа жетдирилгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 5
Билим

29.05.2019 - 09:10

Окъутууну игилендириуню амалларын сюзгендиле

Билим бериу жаны бла салыннган борчланы тамамларгъа себеплик этерик бийик даражалы технологияланы эмда методикаланы, окъутууну тюрлю-тюрлю кемчиликлерин неда жетишимлерин жыл сайын да «Эльбрусская переговорная площадкада» сюзюу энди тёреге айланнганды.

Подробности... | Просмотрено: 14
Илму

29.05.2019 - 09:05

Тинтиулери бла жашауну игилендирир умутлуду

Экономика илмуланы доктору  Керимланы Фатимат бу бёлюмде айырмалы  болгъанлай, атын айтдыргъанлай келгенли жыйырма жылдан атлагъанды. Алай эсе да, Нальчикни онтёртюнчю номерли гимназиясындан сора КБГСХА-ны (бюгюнлюкде КБГАУ) экономика факультетин таууса  туруп, аны бу жолну сайлар умуту жокъ эди.

Подробности... | Просмотрено: 20
Жангылыкъла

29.05.2019 - 09:00

Энергетикле къоранчланы азайтадыла

«Каббалкэнерго» къоранчланы кетерир ючюн тири кюрешгени себепли быйыл биринчи кварталда  1,1 миллиондан артыкъ киловатт-сагъатны аяргъа онг табылгъанды.   Ол а  Элбрус районну он кюнню, Тёбен Черек элни уа юч айны  ток бла жалчытыргъа жетерик эди.

Подробности... | Просмотрено: 25
Маданият

24.05.2019 - 08:22

Кючбюсюреулюк

Зайнафны биринчи кере кёргенлей окъуна, Аслан анга аралып къалды. Ол тенги бла бирге кинотеатрны аллында сюелип тура эди. Анга ким да эс бурмай къоярыкъ тюйюл эди. Ёсюмлю, субай санлы къыз. Къарылгъач къанатыча, къара къашларыны тюбюнден ойнай-ойнай тургъан кёк кёзлери къарайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 16
Спорт

24.05.2019 - 08:22

Минги тауда – жангы рекордла

«Red Fox Elbrus Race 2019» фестивальны чеклеринде россейли спортчула Минги тауда жангы рекордла тохташдыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 11
Спорт

24.05.2019 - 08:20

Тренерлерини ышаныуун алдатмагъандыла

Хасавюртда СКФО-ну ауур атлетикадан чемпионатына округну эм кючлю гёжефлери жыйылгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

24.05.2019 - 08:18

Республикалы турнирде – сегиз майдал

А.З. Вологировну хурметине жораланып, грек-рим тутушуудан республикалы эришиу бардырылгъанды. Анга 2002-2005 жыллада туугъан жаш гёжефле къатышхандыла, аланы араларында Элбрус районну  Байзуллаланы Юсюпню атын жюрютген олимпиада резервли спорт школуну келечилери да болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 15
Саулукъ

24.05.2019 - 08:17

«Саусуз сабийге юйде сакъ болургъа керекди»

Диабетден ауругъанланы саны ёсе баргъаны кимни да жарсытырчады. Бютюнда бу ауруудан сабийлени къыйналгъанлары. Андан адам кесин сакълар ючюн  профилактика амалла бармыдыла деген эм башха соруулагъа Нальчик шахарны биринчи номерли поликлиникасыны врач–педиатры Зарина Хамикоева – Коцба  жууаплайды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Экономика

24.05.2019 - 08:15

Нальчикде бизнес-ара ачылгъанды

Кёп болмай Россейде Предпринимательни кюнюне жоралап къууанч халда «Мени бизнесим» деген  ара  ачылгъанды, деп билдиредиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 20

Страницы