21.02.2020, 08:18 - Экономика

Къабарты-Малкъар юйюрню сыйын къаты жюрютген регионладан бирине саналады. Ол себепден мында   жашау журт къоллу болургъа излегенле да асламдыла.

21.02.2020, 08:17 - Саулукъ

Къабарты-Малкъарда  От тюшюуге къажау-къутхарыу службаны келечилери жыл сайын жаз башында    профилактика  ишни бардырадыла. Аны кезиуюнде  къоркъуусузлукъну  жорукъларына юйретедиле эм эсгертиу буклетле да юлешедиле.

21.02.2020, 08:15 - Жангылыкъла

КъМР-ни  Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосуну  жашау журтла жаны бла бёлюмюню таматасы    Астемир Аксоров айтханнга кёре, «Шахарлада 2020 жылда болумну игилендириу» деген республикалы проектни   чеклеринде  39 элде жамауат аслам хайырланнган  33  объектге эм 124 арбазгъа тынгылы ремонт этилликди.

21.02.2020, 08:14 - Саулукъ

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу быйыл  борчлу халда медицина  страхованияны фонду  бла бардырыллыкъ  багъалы  медиуина тинтиулени  тизмесин белгилегенди. Аны чеклеринде  саулай да  189 минг саусузгъа   къараллыкъды, деп билдириледи ведомствону  пресс-службасындан.

21.02.2020, 08:13 - Илму

«Космопоиск» битеуроссей илму-тинтиу биригиуню бла жер-жерли спелеологланы бирикген экспедицияларыны чеклеринде Сары-Талада эм узуннга саналгъан «Главный калибр» атлы дорбуннга тюшюу болгъанды.

21.02.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Элбрус  районда «Шёндюгю шахар тийрелени къурауну» программасы тири бардырылады, деп билдриледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан. Былтыр анга Тырныаууз шахар, Кёнделен, Быллым эм  Элбрус элле   къатышхандыла. 

21.02.2020, 08:11 - Спорт

Москвада спорт мекямланы араларында бардырылгъан «АРЕНА» миллет эришиуню эсеплери чыгъарылгъандыла, анда «Тюз жердеги спорт майданла» деген номинацияда республиканы «Сабий стадиону» экинчи жерни алгъанды.

21.02.2020, 08:10 - Спорт

Воронежни «Согдиана» спорт-маданият арасында Россейни баскетболдан биринчилигини жарым финалыны экинчи кесеги ётдюрюлгенди. Анга Туладан, Вологдадан, Москвадан, Дондагъы Ростовдан 2005 эм андан сора жыллада туугъан къызланы командалары къатышхандыла.  

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

21.02.2020 - 08:12

«Мени илхамым – туугъан жерибизни тамашалыгъы»

«Белые журавли России» проектни чеклеринде «Адабиятланы парады» деген халкъла аралы конкурс къуралгъанды, анда Къабарты-Малкъардан жаш жазыучу Байтуугъанланы Исмайыл май айны эм иги жазыучусуна саналгъанды, Россейни халкъларыны тёрелерин саукълаугъа эм айнытыугъа этген къошумчулугъу ю

Подробности... | Просмотрено: 3
19.02.2020 - 09:10

Жарыкъ сыфаты, таза ниети, огъурлу, сабыр сёзю бла жюреклерибизде къалгъанды

Кёп болмагъанлай «Советская молодёжь» газетни баш редактору, РФ-ни, КъМР-ни культураларыны да сыйлы къуллукъчусу, Халкъла аралы чыгъармачылыкъ академияны академиги, Россейни УФСИН-ни Къабарты-Малкъарда бёлюмюню жамауат советини таматасы Мухамед Карданов, республиканы жамауатын уллу бушуугъа къалдырып, жашаудан замансыз кетгенди. Анга жаланда алтмыш алты жыл толгъан эди.

Подробности... | Просмотрено: 3
19.02.2020 - 08:58

Чексиз шуёхлукъ

«Бирге насыплыбыз» регион адабият араны алчылары интур-отель «Синдикада» «Чексиз шуёхлукъ» проектни чеклеринде «Души прекрасные порывы» аты бла музыкалы-адабият ингир бардыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
19.02.2020 - 08:40

Тау эллени айнытыугъа таза жюрекден жарсыгъанды

Адам ким, къаллай болгъанын,  не бла жашагъанын, нени сюйгенин,  неге сейир этгенин сен аны юйюнде ангыларыкъса, ишинде угъай, деген сёзле бла тюбейди манга  Глашланы Зоя, Шауталаны Мазанны къызы.  Ол а кертиси бла да алайды. Мен аны артда ангыладым, Глашланы  юйюрню  суратларына къарай, Зояны урунуу жолуну, жарсыулу  къадарыны юсюнден хапарына  тынгылай.

Подробности... | Просмотрено: 7
19.02.2020 - 08:30

Аскерде борчун тийишли толтурургъа хазырды

Тырныауузда ёсген жаш Мызыланы Расул гитчелигинден да форма киерге, офицер болургъа сюйгенди. Бюгюнлюкде республикабыздан тышында билим алгъанларыбыздан бириди. Шёндю ол Санкт-Петербургну тийресинде Петергофда орналгъан аскер институтуну ахыр курсундады.

Подробности... | Просмотрено: 5
14.02.2020 - 08:15

Аутист сабийлеге деп биринчи класс ачылгъанды

Биз «аутист» деген сёзню эшитгенликге, аны магъанасын ангыламай тургъанбыз. Медицина илмуланы доктору, КъМКъУ-ну профессору Теммоланы Лейла: «Он жыл мындан алгъа бир айгъа эки аутист сабийни келтире эдиле ата-анала манга  консультациягъа, энди уа он-онекисине къарайма.

Подробности... | Просмотрено: 8
14.02.2020 - 08:15

Тутхан ишине уллу сюймеклик бла

Бу кюнледе Суратлау искусстволаны А.Л.Ткаченко атлы музейинде Рузана Дацирхоеваны «Дерева вы мои, дерева» атлы   кёрмючю ачылгъанды. Анда къараучула суратчыны  живопись, графика эмда  сценография ишлери  бла шагъырей болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
14.02.2020 - 08:13

Экологияны игилендириуге алланып

Белгилисича, адамны саулукълу  жашау этерине  экологияны бла санитар болумну магъанасы уллуду.   Ол себепден Зольск районда анга  аслам эс бурулады, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны  пресс-службасындан.  

Подробности... | Просмотрено: 7

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Экономика

12.12.2018 - 08:30

Низам къаты болмаса, жоллада азаймазла шургулу кезиуле

Жылны аллындан бери озгъан 9 айны ичинде Къабарты-Малкъарны жолларында 426 аварияда 109 адам ёлгенди, 500 асламы уа тюрлю-тюрлю жарала алгъандыла. Къабарты-Малкъарча гитче республикагъа бу тарихле  артыкъда уллудула, жарсыулудула.  

Подробности... | Просмотрено: 41
Политика

12.12.2018 - 08:22

Практика бла байламлы соруулагъа – энчи эс

Бу кюнледе Тегенеклиде волонтёр биригиулени таматаларыны Битеуроссей съезди болгъанды. Анга къыралны элли субъектинден 160 адам къатышханды.

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

12.12.2018 - 08:20

Рейтинг балланы тохтамай жыяды

Екатеринбургда къатыш единоборстволадан «ММА Russian Cagefighting Championship — «RCC: INTRO» эришиуде Къабарты-Малкъардан спортчу Жаппуланы Альберт, сермешин болжалдан алгъа хорлам бла бошап, биринчи жерни алгъанды, деп билдиргендиле республиканы Спорт министерствосуну пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 34
Спорт

12.12.2018 - 08:18

Дунияны бла Европаны чемпионатларындан – хорламла бла

Ноябрьде Амстердамда профессионал грепплингден «NAGA» деген ат бла Европаны чемпионаты бардырылгъан эди. Анда бизни республикадан «Файт Зона» клубну спортчулары жетишимли болгъандыла. Алчы жерлеге Алим Мешев, Рустам Юнус, Руслан Шухостанов чыкъгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 26
Маданият

12.12.2018 - 08:15

Къулийланы Алимни спектакли - Голливудда

Къулийланы Къайсынны жашы Алим Дарио Фону «Свободная пара» деген пьесасына кёре салыннган спектаклини премьерасы озгъан солуу кюнледе Голливудда Stephanie Feury Studio Theatreтеатрда болгъанды. Аны атына белгили режиссер эм актер  «Ёлюм бизни айыргъынчы» деп атагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 27
Тарых

12.12.2018 - 08:05

Ариу бийчени жарсыулу къадары

Къауум жыл мындан алгъа Къарачайда Къарт-Журт элде болгъанымда, къонакъбайларым узакъдан кёргюзтген эдиле Гошаях бийчени кешенесин. Къобан сууну сол жанында ариу кюнлюм бетде, эрттегили къабырстанны бир жанында, акъ мекям сюеледи. Сын ташланы къатында ол кенгден окъуна иги билинеди.

Подробности... | Просмотрено: 26
Маданият

12.12.2018 - 08:00

ИЙНАНЫУЛА БЛА ЫРЫСЛА

  •  Адам атланнгандан сора, ызындан юй тюп сыйпаса, ырысды.
  •  Адамланы кюндюз жукъулары келсе, кюн бузулады.
  •  Адамны сибиртки бла урсала – обур болады неда къаратон къалады.
  •  Ана тауукъ юйге айланып къычырса, ол юйге бир къайгъы келир.
Подробности... | Просмотрено: 12
Спорт

07.12.2018 - 09:45

Хар къайда да алда

Акъ-суучу Геляхланы Музафар  каратени киокушинкай тюрлюсюнден   алгъаракълада   Алма-Атада бардырылгъан дунияны чемпионатында,  75 килограммгъа дери ауурлукъда кюрешип, доммакъ майдалгъа тийишли   болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 44
Тарых

07.12.2018 - 09:40

Музыканы сюйген таулу аскерчи

Анамы жанындан мени экиге айланнган къарындашым Локияланы Баттал Рокоссовскийни аскерлеринде къуллукъ этгени ючюн бек ёхтемлениучю эди. Тамата лейтенант Иван Зуевни жаяу аскер ротасына Данцигден узакъ болмай бир гитче элчикден гитлерчилени сюрюп чыгъарыргъа буйрукъ бериледи.

Подробности... | Просмотрено: 13
Маданият

07.12.2018 - 09:35

ЖУЛДУЗЛУ ДА, ТАШЛЫ ДА ЖОЛ

Къабарты-Малкъарны культурасыны сыйлы къуллукъчусу, халкъгъа билим бериуню отличниги Тёппеланы Бийсону жашы Сулейман 1917 жылда Кёнделенде туугъанды. Ленин атлы окъуу шахарчыкъда, ызы бла педагогика институтда окъугъанды. Уруш аллы жыллада Элбрус районну билим берген бёлюмюню таматасы болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 15
Тарых

07.12.2018 - 09:30

Оюнну да - оюн биледи

Базар кюн, асхут заманда, беш-алты акъсакъал ныгъышда олтуруп лахор этебиз. Озуп кетген колхоз-совхоз заманланы да эсибизге тюшюребиз. Фермада малчыла, ийнек сауучула болуп ишлеп тургъанбыз. Ара мюлкле адамланы бир бирге жууукъ этген, бирикдирген кюч кибик эди.

Подробности... | Просмотрено: 15
Спорт

07.12.2018 - 09:28

Айтхылыкъ гёжефлени ёсдюрген тренерле

Хар жетишимли спортчуну жанында неда команданы башында тренер турады, аны къыйыны чексиз уллуду. Ол, билимин, къарыуун аямай, сабийлени, абаданланы юйретеди, аланы фахмуларын айнытады, спортда бийик кёрюмдюлеге итиндиреди, алагъа жетерге да болушады. Сёзсюз, бу иш тёзюмлюк, кюч да излейди.

Подробности... | Просмотрено: 25
Жангылыкъла

07.12.2018 - 09:22

Бийик излемлеге келиширикди мектеп

Нальчикде Горный микрорайонну огъары жанында республикада эм уллу боллукъ орта школну къурулушуну юсюнден газетибизде  жаза туруучубуз. Белгилисича ол билим бериу жаны бла эм бийик излемлеге келишген учреждение боллукъду, кеси да тёрт блокдан къураллыкъды.

Подробности... | Просмотрено: 13
Спорт

07.12.2018 - 09:18

Къуралыулу эмда хыйсаплы

Право низамгъа бузукълукъланы азайтыр мурат бла Элбрус районну Физкультура эм спорт комитети сакъат сабийлени араларында эришиуле къурагъанлы юч жыл болады. Быйыл а алагъа республиканы спорт-адаптив школунда юйреннгенле да къатышхандыла.   

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

07.12.2018 - 09:15

Окъуучулагъа - грамотала, устазлагъа – ыспас сёзле

 Нальчикде биринчи номерли  санатор-лесной школ ачылгъанлы быйыл жетмиш жыл болгъанды. Анга эмда Аналаны кюнюне  жораланып бу кюнледе анда конкурс бардырылгъанды. Аны уа Нальчик шахарны тиширыуларыны совети  юйюрню даражасын кётюрюу жаны бла  проектге кёре къурагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 25
Тарых

07.12.2018 - 09:05

Аминат

Бу таурухну Евгений Баранов деген оруслу жолоучу Къашхатаудан Малкъаргъа бара эшитгенди эм «Чирик кёлде» деген хапарында аны жазып, 1913 жылда «Вокруг света» журналны 29-чу номеринде басмалагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 27

Страницы