19.10.2021, 16:36 - Билим

«Каббалкэнерго» предприятияны специалистлери Нальчикде «Радуга» санаторийде солугъан сабийлени жокълап, алагъа электрокючню къоркъуусузлу хайырланыуну юсюнден дерс бардыргъандыла.

18.10.2021, 13:26 - Политика

Бюгюн Къабарты-Малкъар Республиканы биринчи Президенти Валерий Коковну Нальчикде къырал аграр университетни аллында орналгъан эсгертмесине гюлле салыу болгъанды.

18.10.2021, 13:22 - Политика

Тюнене Нальчикде РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

18.10.2021, 13:18 - Политика

Къабарты-Малкъарда республиканы биринчи Президенти Валерий Мухамедович Коков туугъанлы 80 жыл толгъанына жораланнган ишле ётгендиле. Ол санда аны туугъан жеринде, Бахсан шахар округну Дыгулыбгей элинде, къабырына гюлле салыннганды.

18.10.2021, 13:16 - Политика

Бахсан шахар округну Дыгулыбгей элини Маданият къаласыны аллында белгили совет, россей къырал эмда политика къуллукъчу Валерий Мухамедович Коковха эсгертме салыннганды. Аны ачылыууна Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, Къарачай-Черкесни оноучусу Темрезланы Рашид, РФ-ни Федерал Жыйылыууну Федерация Советини членлери, Къырал Думаны депутатлары да къатышхандыла.

18.10.2021, 11:29 - Политика

КъМР-ни Парламентини кезиулю жыйылыуунда, «комитетни сагъатында», сабийлени жоллада ачыгъанларыны сылтаулары бла аланы сакълауну амаллары сюзюлгендиле. Жыйылыуну республиканы законла чыгъарыучу органыны башчысы Татьяна Егорова бардыргъанды. Баш докладны уа КъМР-ни ГИББД-сыны таматасыны къуллугъун толтургъан Дмитрий Сухорученко этгенди.

18.10.2021, 11:25 - Жангылыкъла

Хурметли окъуучула, сиз барыгъыз да билгенигизча, алгъаракъладан бери «Заман» газетни Инстаграмда официальный страницасы gazeta_zaman тири бардырылады. Басма изданияда чыкъгъан материалларыбыз, суратла асламлагъа кенг белгили болурча, анда да тохтамай кёргюзтюлгенлей турадыла.

ЖАМАУАТ

01.03.2019 - 09:50

Адамлыгъын сакълагъан, намысны билген, эринмеген, алгъа итиннген не муратына да жеталлыкъды

Электрон  промышленностьну эмда РФ-ни бирикдирилген электрический системасыны сыйлы къуллукъчусу, КъМР-ни сыйлы энергетиги   Ахметланы Нохну жашы Азиратали урунуу жолун заводда слесарьны шекертинден башлап, къоруулау промышленностьну  предприятиясыны башчысына дери кётюрюлгенди.

Подробности... | Просмотрено: 49
01.03.2019 - 09:10

Ахшы врач, адепли адам

Белгилисича, генле кеслерин адамланы бир ненча тёлюлеринде  билдиргенлей турадыла. Мёчюланы Хызыр, анасы айтып, былай биледи: ата жанындан  экиге айланнган аппасы Мёчюланы Кязим, малкъар  поэзияны  мурдорун салгъан назмучу, белгили  халкъ  багъыучу, ана жанындан ыннасыны анасы  Арюбат, ыннасы Даухат, Нафисат да белгили  кырдыкчыла-багъыучула болгъандыла . Хызыр а аладан да ары баргъанды- ахшы врач болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 15
27.02.2019 - 08:22

Жигерликни, усталыкъны эмда къайгъырыулукъну юлгюсю

Мен атамы туугъан эли Бызынгыда терк-терк болама. Ата-бабаларымы журту болгъаны ючюнмюдю, башха сылтау бламы, кесим да ангыламайма, алай жюрегим бу тау ауузгъа хар заманда тартыучуду, анда жашагъанланы энчи кёреме. Мында жылны къайсы кезиуюнде да бек ариуду.

Подробности... | Просмотрено: 7
27.02.2019 - 08:22

Бюгюн - школчула, тамбыла - айырыучула

Черек районда Жаш айырыучуну кюню  бардырылады. Жер-жерли айырыу комиссия  район администрация, билим бериу эмда жаш тёлю политика  управление бла бирге  Къашхатауда, Зарагижде, Бабугентде, Огъары Малкъарда битеулю билим берген учрежденияланы окъуучулары бла тюбешиуле бардырады.

Подробности... | Просмотрено: 16
27.02.2019 - 08:15

Социал предпринимательлеге – ахча болушлукъ

«Наше будущее» фонд «Социал предприниматель – 2019» деген конкурсха къатышыргъа сюйгенлеге заявкала берирге  чакъырады. Ахча болушлукъну жайда алыргъа излегенле аны  биринчи мартха дери  тапдырыргъа керекдиле.

Подробности... | Просмотрено: 12
27.02.2019 - 08:07

Элде жашагъанланы айлыкъларына къошулгъанды

РФ-ни Пенсия фондуну КъМР-де бёлюмюню пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, быйыл кийирилген тюрлениулени эсге алып, элде жашагъанланы пенсиялары къаллай бир боллугъу тергелип бошалгъанды. Аны эсеплерине кёре, ишлемеген 2800-ден аслам адамны ахчаларына къошулгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
22.02.2019 - 08:32

Таулу Николай

Горький атлы орамда жашагъаныбызда, эрттен сайын ишге тебиресем, къоншу подъездден бийик ёсюмлю биреу чыгъыучусун кёре турдум. Аны субай санлылыгъына эс бурдум, кийиннгенине да. Къаралдымгъа тартхан кёксюл кёлеги, аллай тюрсюнлю галифе кёнчеги, аякъларында башлы чурукълары, белинде офицерле жюрютюучю бел бауу. Бетини ариулугъуна да киши чурум табарыкъ тюйюл эди. 

Подробности... | Просмотрено: 20
20.02.2019 - 09:50

Гитче шарайыпла уллу жарсыугъа келтиредиле

Белгилисича, миллетибизни тарыхында кёп чайкъалыула болгъандыла. Ала уа адетлерибизни, тёрелерибизни унутула барырларына себеплик этмей къоймагъандыла. Аны алайлыгъы къууанчларыбызда, жарсыулада шарт кёрюнеди.

Подробности... | Просмотрено: 22
20.02.2019 - 09:30

Ариулукъ акъыллыгъа берилсе

Бу материалымы жигити Жангуразланы Борисни къызы Сафиятды. Субай, акъыллы кёзлю къызгъа къарасанг, аны бийик адамлыгъына ишекли бир да боллукъ тюйюлсе. Ол магъаналы ышандан сора да, аны гиртчилигине сукъланырчады.  Дипломларына кёре филолог (ингилиз тил), экономист эки жыл мындан алда Нальчикде Басма юйню жанында  эр кишилеге деп  «CHOP-CHOP» атлы салон ачханды.  Жаш директорну бизнес-оюмларына тынгыласанг,  бюгюннгю дунияда да быллай хунерли жашларыбыз бла къызларыбыз болгъанларына къууанырыгъынг келеди.

Подробности... | Просмотрено: 19
15.02.2019 - 10:00

Жашауу бла ахшы ыз къойгъанды

Гадийланы Татыуну жашы Мухажирни Хасания элде бюгюн да унутмагъандыла. Мен аны таукел айтыргъа боллукъма. Нек дегенде, аны  юсюнден жазардан алгъа элде жашаулары келген бир къауум адам бла сёлешгенме. Ол къаллай адам болуучу эди, деп соргъанымлай окъуна, аланы хар бири да: «Адамлыгъы бла кесине жетген жокъ эди, уллу санлы, ауур акъыллы, ишни сюйген, чынтты коммунист, элде намысы жюрюген, эллилеге жарагъан киши болгъанды»,- дегендиле.

Подробности... | Просмотрено: 20
15.02.2019 - 09:02

Ол къачан да, къайда да махтаулу болгъанды

                                                                      Оюмлу оноучу

Созайланы Аслангерийни жашы Мухашны Хасанияда танымагъан, намыс-сый бермеген хазна адам  болмаз. Ол элге башчы болгъанда этген ахшылыгъын кёпле унутмай турадыла. Сабырлыгъы, адамлагъа тынгылай билгени, эллилени жашауларын игилендирир ючюн, къолдан келгенни аямагъаны ючюн хурмет этедиле анга.

Подробности... | Просмотрено: 20
15.02.2019 - 08:55

Афган жолла бла

Ол къыйын эмда къоркъуулу жыллада Афганистаннга жиберилгенледен бири Зумакъулланы Мустафаны жашы Борис болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 19
13.02.2019 - 08:09

Теркирек аякъландырырча

   Быйыл Россейде гитче мюлклеге себепликге деп къырал 15,3 миллиард сом къоратырыкъды. Озгъан жыл бла тенглешдиргенде (11 миллиард) ол 40 процентге асламды, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан.

Подробности... | Просмотрено: 18
13.02.2019 - 08:07

Жаяу жюрюгенлеге жол къоркъуусуз болурча

  Чегем шахарда «Долина Кавказа» жашау журт комплексде жашагъанла къырал машина жолну (шоссени) бир жанына  къыйналып  ётгенлерин КъМР-де битеуроссей миллет фронтну бёлюмюне (ОНФ) билдиргендиле.

Подробности... | Просмотрено: 11
08.02.2019 - 08:15

Интернатха – диван, анда тургъанлагъа – илляула

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны «Жемчужина» эмда «Помоги ближнему» деген муслийман  организациялары эм Хасанияны бла Прохладнаны  дин ахлулары жандауурлукъ акция бардыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 10

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых

16.09.2020 - 08:19

Халкъны хант хазнасы

Бизни ата-бабаларыбыз ёмюрлени теренинден бери ёз жашауларын малчылыкъ бла байламлы этип келгендиле. Малны сютюнден жау, бишлакъ, айран этип болгъандыла, этинден а тюрлю-тюрлю татымлы ашла хазырлагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 8
Право

16.09.2020 - 08:19

Адам эм закон

Кючюк да жокъ, ахча да жокъ

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

16.09.2020 - 08:17

«Инсан умутун юзмей, алгъа барса, муратына жетмей къалмаз»

Жерлешибиз Емельян (Эмиль) Биткаш каратеде болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Ол Россейни чемпионатында хорлагъанды, эришиуню эм иги спортчусуна да саналгъанды. Бу жетишими бла ол кесине Берлиннге Европаны чемпионатына къатышыргъа жолну ачханды, Германияда да анга жетген чыкъмагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

16.09.2020 - 08:17

Бахсанчыла - мини-футболдан эришиуледе алчыла

Росгвардияны Управлениясыны Бахсанда бёлюмюню ведомстводан тышында къалауурларыны келечилери мини-футболдан республикалы турнирде алчыла болгъандыла. Эришиуле тёрелидиле эмда  полицияны полковниги Муаед Сижажевни хурметине къураладыла, ол 2011 жылда ишчи борчун толтургъан кезиуде ауушханды.

Подробности... | Просмотрено: 3
Билим

16.09.2020 - 08:17

Университетге жангы окъутуу ара къошулады

Бу кюнледе  Къабарты-Малкъар къырал университет  бла Санкт-Петербургну политех университети  кюзгюлю инжинирингли араны ачыуну юсюнден келишимге къол салгъандыла. Ол дистанциялы халда етгенди.

Подробности... | Просмотрено: 23
Экономика

16.09.2020 - 08:12

Къышлыкъ мирзеуню себерге хазырланадыла

Быйыл  Къабарты-Малкъарда  63 минг гектар чакълы бир жерге къышлыкъ мирзеу  себилликди.  Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде,  108 процентге асламды, -деп билдиредиле  КъМР-ни  Эл мюлк,  министерствосуну пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 11
Маданият

16.09.2020 - 08:11

Жюрек бла акъылны араларында

Сабийлигими дуниясында айланама. Кюн да анда жумушакъ, жылы эди, жауунла да кюн татыулу, гюл ийисли, ай да – жарыкъ. Жулдузла уа, узалсанг, къолунга алаллыкъча, жууукъда. Алай аланы алып, жастыкъ тюплеринде тутаргъа сюйгенле болмагъандыла бизде – ариулукъну бузгъан эсибизге да келмегенди.

Подробности... | Просмотрено: 1
Экономика

11.09.2020 - 18:10

Эл мюлкге болушлукъгъа - 3 миллион сом

Къабарты-Малкъарны предпринимательлеге болушлукъ тапдыргъан арасыны эл мюлк  жаны бла бёлюмюне «Фермерлеге болушлукъ тапдыргъан системаны къурау эм эл кооперацияны айнытыу» деген программаны чеклеринде юч миллион сом бёлюннгенди, деп билдириледи КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну пресс-

Подробности... | Просмотрено: 4
Экономика

11.09.2020 - 18:10

Бай тирлик къууандырады

Чегем районда алманы къыстау жыйып башлагъандыла. Мында саулай  2768 гектар чакълы да ёседиле терекле, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 4
Билим

11.09.2020 - 18:08

Медицина усталыкъланы сайлагъанла кёбюрекдиле

Быйыл Къабарты-Малкъар къырал университетге кирген  абитуриентлени кёбюсю медицина усталыкъланы сайлагъандыла, деп билдиргенди вузгъа дери хазырлау эм къошакъ профессионал  билим бериу жаны бла проректор   Артур Кажаров.

Подробности... | Просмотрено: 6
Право

11.09.2020 - 18:05

Къаллай тюрлениуле болгъандыла быйыл законлада

Бизни къыралны законодательствосунда быйыл аслам тюрлениуле сингдирилгендиле. Адамланы ол санда электрон урунуу китапчыкъла, ана капиталны кёбейтиу, налогла, автомашиналаны регистрациясы, льгота ипотека эм кёп башха сфералада жангы жорукъла сакълайдыла.

 

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

11.09.2020 - 18:00

Чабакъчылагъа – аслам онгла

Бизни къыралда «Чабакъчылыкъны юсюнден» закон ишлеп башлагъанды быйыл. Анга кёре энди кёллени бир кесеклерин ортакъгъа алып, чабакъ тутаргъа келгенледен тёлеу жыйгъан фирмаланы неда предпринимательлени алай этерге эркинликлери боллукъ тюйюлдю.

Подробности... | Просмотрено: 5
Тарых

11.09.2020 - 15:06

Догъуат

Бюгюнлюкде  эски малкъар  эллени  тарыхлары, атлары, жарсыугъа, унутула  барадыла.  Бу жол биз Догъуат деген эски элибизни эсгеребиз.  Материалны автору  халкъыны къадарына  уллу кёллю болмагъан философия  илмуланы   кандидаты Жангуразланы  Мухамматды. Биз аны тукъумланы, буруннгу малкъар  эллени  тарыхларына  жораланнган  бир   талай  магъаналы  монографияны  авторунча  таныйбыз.

Подробности... | Просмотрено: 14
Саулукъ

11.09.2020 - 09:05

«Жюрекни жаяу кёп жюрюген бла, жюзюп, чабып, алай кючлендирирге тийишлиди»

Бусагъатда жюреклерини уруу халлары тюрленнгенле кёпдюле. Не палахды бу? Аны юсюнден  Кардиология араны поликлиникасыны кардиологу Жанатайланы Людмила бла  ушакъ этгенбиз.

 
Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

11.09.2020 - 09:01

Бай тирлик къууандырады

Черек районда картофну жыйып башай турадыла, деп билдириледи муниципалитетни пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 9

Страницы