29.01.2020, 08:19 - Жангылыкъла

Аушигерде Совет Союзну заманында ишленнген бир  атлы  пансионат иги да тозурагъанды. Болсада келир эки жылда ол жангыртылып, бюгюннгю излемлеге келиширча этилликди, деп билдириледи Черек муниципал районну администрациясыны пресс-службасындан. 

29.01.2020, 08:17 - Тарых

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына
Байрамукъланы Закерияны  жашы Умаргъа Уллу Ата журт уруш башланнганда 17 жыл энди толгъан эди.   Ветеран  сермешле бла Кавказдан Европагъа, Берлиннге дери жетгенди, ауур жаралы да болгъанды.

29.01.2020, 08:17 - Жамауат

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде былтыр жандауурлукъ жаны бла этилген ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Андан билдиргенлерича, ол кезиуде онтёрт организациягъа болушлукъ бергендиле. Дагъыда сабийлеге эмда жаш тёлюге деп талай экология-жарыкъландырыу жумуш тындыргъандыла, тийишли акцияла да бардыргъандыла.

29.01.2020, 08:12 - Жамауат

Элбрус районда регион колледжни окъуучулары «Студент десант» акцияны чеклеринде элбрусчу полициячылада къонакъда болгъандыла. Биринчиден, жаш адамлагъа мекямда экскурсия къуралгъанды. Алагъа полициячыланы ишлерини энчиликлерини юслеринден айтхандыла, МВД-ны системасында вузлада билим алыргъа онг болгъанын да ангылатхандыла.

29.01.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Республиканы жолларын  тапландырыу эмда тийишли излемлеге келишдириу ишле къыстау барадыла. КъМР-ни  тийишли  Управлениясындан билдиргенлерине кёре, подряд организацияланы  специалистлери Хасания - Герпегеж  жолну бир-бир жерлерин кенгертиу эмда жанларын тазалау бла кюрешедиле. 

29.01.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управленияда регионда къар аслам жаууп башланырына дайым хазырдыла. Ведомствода ышандыргъанларыча,  анга деп туздан бла юзмезден аслам къыстырыкъ этгендиле, ГИБДД, МЧС, МВД, Гидрометеорология ара бла да кече-кюн байламлыкъда ишлейдиле.

29.01.2020, 08:11 - Политика

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бла «Единая Россия» партия жанлы болгъанланы республикада регион советини  Граждан башламчылыкълагъа себеплик этиу арасы  келишим къурагъандыла.

24.01.2020, 08:13 - Маданият

Нальчикде Бекмурза Пачев атлы библиотекада ишлегенле  ёсюп келген тёлюню  китапны сюерге юйретиуде кёп тюрлю амалланы хайырланадыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

29.01.2020 - 08:50

Буюрулмагъан сюймекликни жыры

Хапармы, таурухму, жырмы, жомакъмы, къайсы болса да хар бирини кесини тарыхы, къадары барды. Дуния жарыгъын кёргенден сора уа ала, аууздан ауузгъа кёче, жер кёре айланнган жолоучу кибик, тёлюден - тёлюге ёте барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
29.01.2020 - 08:19

«Кюнлени арасында эм иги, аламат байрымды»

 Муслийманлагъа  байрым кюн энчи болгъанын барыбыз да билебиз. Алай ыйыкъны ичинде ол нек сайланнганды?

Подробности... | Просмотрено: 2
29.01.2020 - 08:17

Энергетикле медиклеге, спортчулагъа, окъуучулагъа да болушадыла

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде былтыр жандауурлукъ жаны бла этилген ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Андан билдиргенлерича, ол кезиуде онтёрт организациягъа болушлукъ бергендиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
29.01.2020 - 08:17

Ёлгенни асырау бла байламлы уллу къоранчла этилмезча

Кёп болмай Къабарты-Малкъарда жашагъан биреулен  Instagram – социал сетьде ёлюкню асырау бла байламлы  уллу къоранчла этилгенин айтып, жарсып жазгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
29.01.2020 - 08:17

Таш бла урсанг, бирде гыржын бла къайтады

Кичи жашы юйдегили болама дегенинде,  Жаннет ол сайлагъан къызгъа бюсюремеди.

Подробности... | Просмотрено: 3
29.01.2020 - 08:12

«Студент десантны» кезиулю жолоучулугъу

Элбрус районда регион колледжни окъуучулары «Студент десант» акцияны чеклеринде элбрусчу полициячылада къонакъда болгъандыла. Биринчиден, жаш адамлагъа мекямда экскурсия къуралгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
24.01.2020 - 08:11

«Хыйнычы къайда болса да, ол харипд

Интернетде сюйгенлеге бирге болургъа, ишде жетишимле этерге, байлыкъ жыяргъа, тас болгъан адамны табаргъа болушама, дегенча билдириулеге терк-терк тюберге тюшеди. Телевиденияда уа хар каналда да билгичлеге жораланнган бериуле къуралып, халкъ алагъа сейир этип къарайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
24.01.2020 - 08:05

Инклюзия бизни миллет маданиятыбызгъа толу келишеди»

Алгъын Россейде саулукълары осал болгъан сабийлени интернатлагъа жыя эдиле. Энди уа, тыш къыралладача, саулукълу сабийле бла бирге окъутадыла. Сёз ючюн, халкъла аралы олимпиадалада Финляндиядан къатышхан окъуучула биринчи жерлени алып тургъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Маданият

05.06.2019 - 08:03

Къобузчу

Согаланы Сеитни  жашы Зейтун бла биринчи кере Чеченде «Кавказ оюнланы» кезиуюнде тюбешген эдик. Анда эришиулеге къатышхан хар республика, ала уа жети болгъандыла, уллу майданда  къошла къурагъан эдиле. Аланы келечилери, бир бирге къонакъгъа барып, жашаулары, турмушлары бла шагъырейлене эдиле.

Подробности... | Просмотрено: 7
Саулукъ

05.06.2019 - 08:02

Ариу сёзю, чемер къоллары бла кёплеге жарагъан

Баккуланы Ахмадияны къызы Сагибатны таныгъанлы иги кесек заман болады. Ол адамны миллетине, динине, къуллугъуна да къарамай, болушлукъ этерге, эс тапдырыргъа хазыр, ариу тилли огъурлу тиширыуду. Кеси да  Хасанияны Нарт уя жеринде агъачны этегинде жашайды.

Подробности... | Просмотрено: 12
Маданият

05.06.2019 - 08:00

Халкъ эм эстрада жырланы, орус романсланы да устасы

Озгъан ёмюрню экинчи жарымында биз бек сюйген совет жырчыладан бири Людмила Зыкина эди. Бу кюнледе ол туугъанлы 90 жыл болады.

Подробности... | Просмотрено: 11
Саулукъ

31.05.2019 - 08:45

«Осал къылыкъны къойсагъыз, кёбюрек жюрюсегиз, жашауугъузгъа жылла къошарыкъсыз»

Сёзсюз, хар бирибизни саулугъубуз жашау халыбыз бла байламлыды: ашыбыз – сууубуз, къылыгъыбыз, солугъан хауабыз, жюрегибизни тынчлыгъы неда аны болмагъаны.  Адамгъа хата келтирген осал къылыкъладан бири тютюн ичиудю. Аны юсюнден  Огъары Малкъарда больницаны баш врачы Чаналаны Аслижан бла   ушакъ этгенбиз.

 
Подробности... | Просмотрено: 13
Маданият

31.05.2019 - 08:19

Сырмахан бла Зондар

Багъалы окъуучула! Мен  айтырыкъ иш беш да тау ауузунда бек ариу элледен биринде болгъанды. Къысхасы, тау эллени биринде Сырмахан деген къыз бла Зондар деген жаш жашагъандыла. Къыз сабий заманында окъуна элде кёрюмдюлю, айырмалы болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 12
Спорт

31.05.2019 - 08:19

Юйретген жашчыкъларын хорларгъа къуру кюч бла угъай, техника амал бла боллугъуна тюшюндюреди

Озгъан ёмюрню сексенинчи, токъсанынчы жылларында  бизни жашларыбыз тыш къыраллада бардырылгъан халкъла аралы эришиуледе трибуналаны кёп кере къалтыратхандыла. Россейни байракъларын кётюртгендиле, гимнин сокъдургъандыла, республиканы атын айтдыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 11
Маданият

31.05.2019 - 08:19

Эски жырларыбыз – халкъыбызны багъалы хазнасы

Бу статьяны белгили назмучубуз, Къабарты-Малкъар излем институтну илму къуллукъчусу болуп тургъан Отарланы Саид 1962 жылда жазгъан эди. Бюгюн аны къайтарып беребиз ол студентлеге, устазлагъа да болушлукъ этер деген хыйсапдан.

Подробности... | Просмотрено: 25
Спорт

31.05.2019 - 08:18

«Кюмюш» - Гергъокъланы Саидде

Эльхотовода СССР-ни сыйлы тренери Борис Савлоховну бла Украинаны сыйлы тренери Тиймураз Савлоховну хурметлерине эркин тутушуудан эришиу къуралгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 18
Спорт

31.05.2019 - 08:13

Минги тауда тау лыжачыланы къырал командалары усталыкъларын ёсдюредиле

Бюгюнлюкде Минги тауда россейли лыжачыла юйрениу-жарау этиу жыйылыуларын бардырадыла. Аланы ски-кросс эм могул дисциплиналада жарауларына Россейни фристайлдан федерациясыны президенти Алексей Курашов да келгенди. Аны лыжачыла эм тренерле бла тюбешиуюнде хазырланыу къалай ётгени сюзюлгенди.

Подробности... | Просмотрено: 18
Жангылыкъла

31.05.2019 - 08:12

Энергетиклени жангы оборудованияны хайырланыргъа юйретгендиле

Шимал Кавказда регионла аралы сеть компанияны (МРСК СК) Ингушетияда, Шимал Осетияда, Къарачай-Черкессияда, Ставрополь крайда эмда Къабарты-Малкъарда бёлюмлерини специалистлерине деп «Каббалкэнергода» онкюнлюк окъутуу курс бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 11
Билим

31.05.2019 - 08:12

Жангы классда жангы амаллагъа юйретирикдиле

Кёп болмай КъМКъУ-ну информациялы технологияла эм экономика институтунда (КИТиЭ), радиоэлектрон  техникагъа ремонт этген специалистлени хазырларча  жангы оборудованиясы бла класс ачылгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 11
Право

29.05.2019 - 10:00

Къыт кезиуде огъары малкъарлыла кеслери къыйналгъанларына да къарамай, къырал чекни къоруулаучулары бла ётмекни жарты этип жашагъандыла

28 май – Чекчини кюню

Къабарты-Малкъар табийгъатыны ариулугъу, сейир жерлерини кёплюгю бла энчиди: агъачла, тау жайлыкъла, къарлы тёппеле, ёмюрлюк чыранла, бийик чучхурла.

Подробности... | Просмотрено: 15
Право

29.05.2019 - 09:40

Наркотиклени жайылыуун тохтатыугъа ата-аналаны, устазланы, жамауатны къатышдырыр муратлыдыла

КъМР-де Ич ишле министерствода болгъан кенгешде наркотиклени профилактикасына аталгъан «Сабийлерибизни саулукълары эм къоркъуусузлукълары ючюн» деген акцияны эсеплери чыгъарылгъандыла, деп билдиргендиле бизге ведомствону пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 19
Спорт

29.05.2019 - 09:30

Битеукъырал эришиуден – доммакъ майдал

Армавирде дзюдодан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, анга 21 жыллары толмагъан спортчула къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 11
Спорт

29.05.2019 - 09:28

Гежаланы Далхат Европаны биринчилигинде сермеширикди

Краснодар крайны Анапа районунда 13-14-жыллыкъ спортчуланы араларында боксдан Росссейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга къыралны 60-дан аслам регионундан 326 боксчу къатышхандыла, ала 20 ауурлукъ къауумда эришгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 10
Маданият

29.05.2019 - 09:25

«Биринчи жырымы малкъар къызгъа жоралагъанма»

Къарачайлы къарындашыбыз Тамбийланы Асхатны жашы Къаспотну бизни республикада не заманда да ашыгъып сакълаучудула. Таулула аны жырларын бек жаратадыла, концертине барадыла, дисклерине да сюйюп тынгылайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 14

Страницы